8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

اجرای بند سوم مصوبه یک‌صد‌و‌سی‌و‌هشتمین جلسه هیات امناء سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه در ارتباط با چهارمین اصلاحیه و الحاقیه بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > اجرای بند سوم مصوبه یک‌صد‌و‌سی‌و‌هشتمین جلسه هیات امناء سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه در ارتباط با چهارمین اصلاحیه و الحاقیه بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران

اجرای بند سوم مصوبه یک‌صد‌و‌سی‌و‌هشتمین جلسه هیات امناء سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه در ارتباط با چهارمین اصلاحیه و الحاقیه بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران

اجرای بند سوم مصوبه یک‌صد‌و‌سی‌و‌هشتمین جلسه هیات امناء سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه در ارتباط با چهارمین اصلاحیه و الحاقیه بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران

تاریخ : 1402/6/10

شماره : 6389‏/1402‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

با عنایت به تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری کدالمان در خصوص اهتمام ویژه بر تحقق شعار سال ۱۴۰۲ «مهار تورم و رشد تولید» و نقش سازمان در حمایت از فعالان اقتصادی و حوزه کسب و کار برای کاهش تبعات تورم بر ذی نفعان و رشد تولید با توجه به الگوی سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و به جهت شفاف سازی و وحدت رویه در اجرای بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران به شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ و چهارمین اصلاحیه و الحاقیه بخشنامه فوق به شماره ۱۴۰۱/۸۹۵۳/ ۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ برابر بند (۳) مصوبه یک صد و سی و هشتمین جلسه هیات امناء محترم سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ موضوع نحوه اجرای ماده (۴۱) قانون تامین اجتماعی و اصلاح مواد (۲) و (۴) مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی مقرر گردید:

“سازمان تامین اجتماعی مکلف است در اجرای بند (۳) مصوبه یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای ،تابعه قراردادهای پیمان مربوط به موضوع مصوبه فوق که تا زمان ابلاغ آن (۱۴۰۱/۰۴/۲۶) در حال بررسی و پیگیری در شعب آن سازمان بوده و حکم قطعی در خصوص آنها صادر نشده است را حسب درخواست ،پیمانکار تحت شمول مصوبه قرار دهد. بدیهی است در مورد پروندههای پس از تاریخ ابلاغ مصوبه صرفا مطابق مفاد مصوبه اقدام خواهد شد.”

بدین منظور فراز پایانی بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۹۵۳/ ۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ مبنی بر در اجرای مفاد مصوبه شماره ۱۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ هیات امنای محترم سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه کلیه قراردادهای پیمان مربوط به بندهای (۵ الی ۹) بخشنامه حاضر که تا زمان ابلاغ این بخشنامه در حال بررسی و پیگیری در شعب سازمان بوده و حکم قطعی در این خصوص صادر نشده است مشمول مفاد این بخشنامه قرار میگیرد به شرح زیر اصلاح و جهت اجرا به واحدهای تابعه اعلام میگردد:

۱- محاسبه حق بیمه افراد شاغل در قراردادهای پیمان مشمول مصوبه یکصد و بیست و هشتمین جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه (بندهای ۵ الی ۹ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۸۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸) که قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه (۱۴۰۱/۴/۲۶) منعقد و در حال بررسی و پیگیری در شعب سازمان بوده و حکم قطعی در خصوص آنها صادر نشده است مشروط به ارائه درخواست مکتوب پیمانکار مشمول بند (۳) مصوبه مزبور میگردد.

۲- محاسبه حق بیمه افراد شاغل در قراردادهای پیمان مشمول بندهای (الف) و (ب) مصوبه یکصد و بیست و هشتمین جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه بندهای ۵ الی ۹ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۸۹۵۳ مورخ (۱۴۰۱/۰۸/۱۸ منعقده پس از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ وفق مقررات اصلاحی مواد (۲) و (۴) مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورایعالی تامین اجتماعی انجام میگیرد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران ،کل ،معاونین روسا و کارشناسان ادارات کل استان مرکز فناوری ، اطلاعات آمار و محاسبات ،روسا ،معاونین مسئولین واحدها و کارشناسان واحدهای اجرایی می باشند.

 

بدون نظر

پیام بگذارید