8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

اجرای دادنامه های شماره 140009970905812656 الی 14000997090581266 مورخ 1400/10/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > اجرای دادنامه های شماره 140009970905812656 الی 14000997090581266 مورخ 1400/10/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اجرای دادنامه های شماره 140009970905812656 الی 14000997090581266 مورخ 1400/10/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اجرای دادنامه های شماره 140009970905812656 الی 14000997090581266 مورخ 1400/10/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ : 1400/11/5

شماره : 1000/1400/11923

پیوست : دانلود پیوست

در اجرای دادنامه های شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۵۶ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویر پیوست مبنی بر ابطال بخشنامه ۱۴۰/۳ به شماره ۹۹/۶۵۳۲/ ۱۰۰۰ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۹ و نامه شماره ۵۰۰۰/۹۹/۸۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۹ معاونت بیمه ای با موضوع ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۹۳/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی بخشنامه و نامه موصوف در ارتباط با نحوه اجرای قوانین و مقررات مربوط به معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی و کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ (زمین و آئین نامه اجرایی ذیربط از تاریخ صدور کان لم یکن اعلام می گردد، لذا واحدهای اجرایی می بایست با بررسی فعالیت عمده و عملی کارگاه ها و احراز اشتغال و رابطـه مـز حقوق بگیری فیمابین کارگران و کارفرمایان کارگاههای ذیربط اقدام نمایند.

بدیهی است ادارات کل و واحدهای اجرایی تابعه می بایست در خصوص کارگاههایی که فعالیت عمده و عملی آنهـا کـاملا منطبق با ضوابط مربوطه بوده و رابطه کارگری و کارفرمایی و همچنین مزد و حقوق بگیری فیمابین بویژه در کارگاه های خانوادگی احراز می گردد در صورت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه متعلقه با رعایت مقررات نسبت به اعمال معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر با رعایت دوره فعالیت اقدام نمایند.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای، معاونین منابع و تعهدات بیمه ای روسای ادارات وصول حق بیمه و بازرسی کارگاههای ادارات کل استانها روسا و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید