8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

ارایه خدمات برقراری غیرحضوری مستمری بازماندگان و تعهدنامه غیرحضوری فرزندان اناث بازمانده

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > بازنشستگان  > ارایه خدمات برقراری غیرحضوری مستمری بازماندگان و تعهدنامه غیرحضوری فرزندان اناث بازمانده

ارایه خدمات برقراری غیرحضوری مستمری بازماندگان و تعهدنامه غیرحضوری فرزندان اناث بازمانده

ارایه خدمات برقراری غیرحضوری مستمری بازماندگان و تعهدنامه غیرحضوری فرزندان اناث بازمانده

تاریخ : 1400/5/9

شماره : 5000/1400/990

پیوست : دانلود پیوست

در اجرای بخشنامه تنقیح تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورالعملهای بازماندگان به شماره ۱۰۰۰/۹۵/۷۸۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ و در راستای توسعه خدمات غیر حضوری و افزایش رضایت مندی مستمری بگیران و بیمه شدگان شفاف سازی امور اجرایی یکسان سازی رویه ها بهینه سازی فرآیندها با رویکرد کاهش مراجعات و همچنین در اجرای بندهای «۱» و «۲» مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک کشور نظر واحدهای اجرایی را به رعایت و اجرای موارد ذیل و تغییرات اعمال شده در ارائه درخواست خدمات غیر حضوری مستمری بازماندگان، معطوف می نماید:

۱- با عنایت به اینکه درخواست غیر حضوری برقراری مستمری بازماندگان مستلزم دریافت برخط تاریخ فوت از سامانه استعلام هویت انفرادی سازمان ثبت احوال میباشد و با توجه به لزوم ثبت افراد تبعی متوفی در سامانه نامنویسی متمرکز و فراهم آمدن امکان صحت سنجی اطلاعات هویتی در هنگام ارائه درخواست، بنابراین دریافت فیزیکی مدارک مندرج در بند ۱۹ از فصل ششم بخشنامه تنقیح و تلخیص بازماندگان به استثناء بنـد ۸-۱۹ – انحصار وراثت از مستندات لازم جهت برقراری و صدور حکم مستمری در شیوه ارائه خدمات غیر حضوری برقراری مستمری بازماندگان حذف و صرفا مدارک ضمیمه درخواست بازماندگان با توجه به تعریف مدارک در سامانه خدمات غیر حضوری ملاک عمل خواهد بود.

در صورت مشاهده ایراداتی نظیر عدم بارگذاری ،صحیح ،نامرتبط ناخوانا و یا مخدوش بودن مدارک واحد اجرایی میبایست ضمن اعلام ارائه مجدد درخواست غیر حضوری با مدارک ،صحیح نسبت به ثبـت عـدم پذیرش درخواست اقدام نماید.

۲- نظر به فراهم گردیدن امکان ارائه تعهد نامه غیر حضوری فرزندان اناث بازماندگان در مواردی که فرزند فرزند خوانده اناث مرحوم مرحومه در زمره متقاضیان دریافت مستمری بازماندگان قرار دارد و ملزم به ارائه فرم ادعا و تعهد نامه وفق بند ۴-۲۰ بخشنامه تلخیص بازماندگان می باشد، می تواند با ایجاد حساب کاربری نسبت به تکمیل فرم مذکور به صورت غیر حضوری در سامانه خدمات الکترونیک سازمان اقدام نماید.

با توجه به صدور دستوراداری کنترل مکانیزه وضعیت ازدواج و طلاق به شماره ۱۰۰۰/۹۹/۸۲۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ و اخذ تاریخ واقعه ازدواج فرزندان اناث از سازمان ثبت احوال و عملیاتی شدن این خدمت در منوی گزارشها و آمارها – بررسی ازدواج و طلاق و استعلام موردی آن در پایگاه اطلاعات مستمری تکمیل فرم تعهدنامه و اخذ آدرس و مشخصات تماس از این افراد به صورت سالیانه کفایت می نماید.

۳- با عنایت به امکان اخذ تعهد نامه غیر حضوری فرزندان اناث بازماندگان جهت استمرار پرداخت مستمری به آنها؛ ادعای نداشتن شغل و شوهر موضوع بند ۳-۳۰ بخشنامه تلخیص (بازماندگان می تواند به صورت تعهد نامه غیر حضوری فرزندان اناث اخذ گردد. لازم به ذکر است سایر اقدامات اجرایی مطابق بند یاد شده کماکان به قوت خود باقی است. همچنین نظر به عملیاتی شدن دریافت اطلاعات ازدواج و طلاق حیات و ممات از سازمان ثبت احوال به صورت سیستمی بررسی سالیانه صحت استحقاق پرداخت مستمری به بازماندگان مطابق بند ۴-۳۰ بخشنامه تنقیح و تلخیص بازماندگان از طریق ابزارهای تعبیه شده می بایست انجام پذیرفته و لزومی به مشاهده مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی آنان نخواهد بود.

۴- در خصوص درخواستهای غیر حضوری دریافت مستمری فوت مستمری بگیر ، صدور حکم و پرداخت مستمری بازماندگان در خصوص آندسته از افراد تبعی متوفی که حین الفوت مستمری بگیر تحت کفالت ایشان بوده اند (به استثناء فرزندان ذکور معلول از کارافتاده و والدین مستمری بگیر منوط به بررسی های میدانی و غیرسیستمی بازرسی فنی یا مکاتبه با سایر صندوقها و … نبوده و تمامی اقدامات مرتبط غیر سیستمی به منظور بررسی احراز شرایط پس از صدور حکم تبدیلی و پرداخت مستمری صورت پذیرد. بدیهی است اطمینان از احراز شرایط فرزندان اناث تک نفره جهت بهره مندی از مزایای مستمری مربوطه همچنان مورد تأکید می باشد.

۵- واحدهای اجرایی مکلفند در خصوص احراز شرایط قانونی بازماندگان واجد شرایط متوفی مرتبط بـا درخواستهای غیر حضوری اخذ شده برقراری مستمری بازماندگان و تعهد نامه غیر حضوری فرزندان اناث حسب مورد از درگاههای سیستمی تعبیه شده همانند نام نویسی متمرکز استعلام حیات و ممات، مشاهده سوابق استعلام موردی وضعیت ازدواج و طلاق و همچنین درگاههای در حال راه اندازی مانند . بررسی وضعیت اشتغال به کار و اشتغال به تحصیل بهره برداری لازم را نموده و پس از اطمینان از حصول شرایط قانونی، نسبت به صدور احکام مستمری اقدام نمایند.

۶- واحدهای اجرایی موظفند درخواستهای غیر حضوری مستمری بازماندگان و تعهدنامه غیر حضوری فرزندان اناث این افراد را حداکثر ظرف یک هفته کاری تعیین تکلیف نموده و مسئولیت نظارت بر این امر، برعهده معاونين تعهدات بیمه ای روسای ادارات مستمری استانها روسا و معاونین بیمهای شعب و مسئولین مستمری می باشد.

7- ادارات کل استان ها می بایست به منظور اطلاع رسانی بهنگام با هماهنگی اداره کل روابط عمومی، در خصوص بهره مندی مستمری بگیران بازمانده از خدمات غیرحضوری یاد شده و همچنین نحوه استفاده از سامانه مذکور، به نحو مقتضی با نصب بنر در شعب و کارگزاریهای رسمی سایت رسمی سازمان یا در رسانه های ملی و استانی اقدام نمایند.

مسئول حسن اجرای این دستور اداری مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات، مدیران کل، معاونين تعهدات بیمه ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت روسای ادارات مستمریهای استان روسا و معاونین بیمه ای، مسئولین مستمری و تعهدات بلند مدت واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین میباشند.

بدون نظر

پیام بگذارید