8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

ارسال تصویر تصویبنامه شماره 12849/ت62504هـ مورخ 1403/01/29 هیأت محترم وزیران، موضوع فهرست شناسه (کد) تعرفه های جزء (2) بند (الف) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور

موسسه اروند مشاور > اخبار  > ارسال تصویر تصویبنامه شماره 12849/ت62504هـ مورخ 1403/01/29 هیأت محترم وزیران، موضوع فهرست شناسه (کد) تعرفه های جزء (2) بند (الف) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور

ارسال تصویر تصویبنامه شماره 12849/ت62504هـ مورخ 1403/01/29 هیأت محترم وزیران، موضوع فهرست شناسه (کد) تعرفه های جزء (2) بند (الف) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور

ارسال تصویر تصویبنامه شماره 12849/ت62504هـ مورخ 1403/01/29 هیأت محترم وزیران، موضوع فهرست شناسه (کد) تعرفه های جزء (2) بند (الف) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور

شماره 210/7665/د

مورخ 1403/02/11

پیوست : دانلود پیوست

به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 12849/ت62504هـ مورخ 1403/01/29 هیأت محترم وزیران، موضوع فهرست شناسه (کد) تعرفه های جزء (2) بند (الف) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور، ارسال می شود.

مهدی رعنایی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

بدون نظر

پیام بگذارید