8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003146377 مورخ 1402/12/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف (8-4) صفحه 9 فهرست عناوین کالا‌ها و خدمات معاف مندرج در ماده (12) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387 (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/2/11 معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده)

موسسه اروند مشاور > اخبار  > ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003146377 مورخ 1402/12/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف (8-4) صفحه 9 فهرست عناوین کالا‌ها و خدمات معاف مندرج در ماده (12) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387 (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/2/11 معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده)

ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003146377 مورخ 1402/12/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف (8-4) صفحه 9 فهرست عناوین کالا‌ها و خدمات معاف مندرج در ماده (12) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387 (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/2/11 معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده)

ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003146377 مورخ 1402/12/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف (8-4) صفحه 9 فهرست عناوین کالا‌ها و خدمات معاف مندرج در ماده (12) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387 (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/2/11 معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده)

شماره: 212/24199/ص

تاریخ: 1402/12/26

پیوست : دانلود پیوست

مدیران کل محترم امور مالیاتی

تصویر دادنامه شماره 140231390003146377 مورخ 1402/12/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف (8-4) صفحه 9 فهرست عناوین کالا‌ها و خدمات معاف مندرج در ماده (12) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387 (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/2/11 معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده); برای استحضار ارسال می‌ شود.

خلاصه پیام رای

وفق مقرره موضوع شکایت، انواع شیرهای طعم دار از شمول معافیت موضوع بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 استثناء شده است.

* شاکی مدعی است مقرره موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است زیرا در دادنامه شماره 2707 مورخ 1401/11/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به صورت مطلق و بی قید و شرط، معافیت شیر (از جمله شیرهای طعم دار) وفق جزء (5-1) قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مورد تصریح قرار گرفته است و منطقا نمی‌ توان تمایزی در معافیت شیر وفق جزء مذکور از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 قائل گردید و از طرفی در بند 4 ماده 12 قانون اخیرالذکر نیز شیر به طور مطلق مشمول معافیت عنوان شده است.

* به موجب دادنامه دیوان با عنایت به اینکه بر اساس بند 4 ماده 12 ق.م.ا مصوب 1387 و نیز وفق جزء (5-1) قسمت 5 بند (الف) ماده 9 ق.م.ا مصوب 1400 عرضه و واردات شیر به صورت علی ‌الاطلاق مشمول معافیت قرار گرفته است و اوصاف شیر (از جمله طعم دار بودن) در ماهیت آن تغییری ایجاد نمی ‌کند تا شیر را، با لحاظ خواص استفاده از آن در حوزه سلامت که دلیل اصلی اعطای معافیت است، از شمول معافیت خارج نماید و از طرفی وفق دادنامه‌ های مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقررات متضمن ایجاد محدودیت در اعمال معافیت موصوف ابطال شده است.

مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست.

حسین عبداللهی

مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

بدون نظر

پیام بگذارید