8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003148481 مورخ 1402/12/1 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از بخشنامه شماره 3643/230/د مورخ 1393/2/13 معاونت وقت مالیات‌های مستقیم و نامه شماره 2228/232/د مورخ 1401/1/20 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی

موسسه اروند مشاور > اخبار  > ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003148481 مورخ 1402/12/1 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از بخشنامه شماره 3643/230/د مورخ 1393/2/13 معاونت وقت مالیات‌های مستقیم و نامه شماره 2228/232/د مورخ 1401/1/20 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی

ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003148481 مورخ 1402/12/1 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از بخشنامه شماره 3643/230/د مورخ 1393/2/13 معاونت وقت مالیات‌های مستقیم و نامه شماره 2228/232/د مورخ 1401/1/20 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی

ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003148481 مورخ 1402/12/1 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از بخشنامه شماره 3643/230/د مورخ 1393/2/13 معاونت وقت مالیات‌های مستقیم و نامه شماره 2228/232/د مورخ 1401/1/20 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی

شماره : 212/24201/ص

تاریخ: 1402/12/26

پیوست : دانلود پیوست

مدیران کل محترم امور مالیاتی

به پیوست تصویر دادنامه شماره 140231390003148481 مورخ 1402/12/1 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از بخشنامه شماره 3643/230/د مورخ 1393/2/13 معاونت وقت مالیات‌های مستقیم و نامه شماره 2228/232/د مورخ 1401/1/20 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، برای استحضار ارسال می‌شود.

حسین عبداللهی

مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

بدون نظر

پیام بگذارید