8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

ارسال تصویر نامه شماره 2/28889 مورخ 1403/02/19 مدیرکل محترم دفتر وزارتی متضمن موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهادات سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الحاق متن به انتهای ماده 13 آیین نامه تبصره 3 ماده 169 ق.م.م

موسسه اروند مشاور > اخبار  > ارسال تصویر نامه شماره 2/28889 مورخ 1403/02/19 مدیرکل محترم دفتر وزارتی متضمن موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهادات سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الحاق متن به انتهای ماده 13 آیین نامه تبصره 3 ماده 169 ق.م.م

ارسال تصویر نامه شماره 2/28889 مورخ 1403/02/19 مدیرکل محترم دفتر وزارتی متضمن موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهادات سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الحاق متن به انتهای ماده 13 آیین نامه تبصره 3 ماده 169 ق.م.م

ارسال تصویر نامه شماره 2/28889 مورخ 1403/02/19 مدیرکل محترم دفتر وزارتی متضمن موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهادات سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الحاق متن به انتهای ماده 13 آیین نامه تبصره 3 ماده 169 ق.م.م

شماره: 210/10556/د

تاریخ: 1403/02/23

پیوست : دانلود پیوست

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر نامه شماره 2/28889 مورخ 1403/02/19 مدیرکل محترم دفتر وزارتی متضمن موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهادات سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 2431/200/ص مورخ 1403/02/10 و شماره 3152/200/ص مورخ 1403/02/19 جهت اجرا ارسال می‌ گردد.

براساس نامه فوق‌الذکر متن زیر به انتهای ماده (13) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌ گردد:

  • صورتحساب‌ های الکترونیکی ثبت شده در کارپوشه فروشنده حقیقی یا حقوقی در سامانه مودیان;
  • صورتحساب ‌های الکترونیکی ثبت شده در کارپوشه خریدار حقیقی یا حقوقی که خریدار نسبت به عدم پذیرش آن مطابق تبصره بند (ب) ماده (5) قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام نکرده است;
  • قراردادهای ثبت شده در کارپوشه فروشنده و خریدار حقیقی یا حقوقی در سامانه مودیان;
  • اطلاعات مربوط به واردات که در اجرای تبصره ماده 5 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به سامانه مودیان منتقل شده است.

لازم به ذکر است حکم متن الحاقی فوق‌الذکر برای موارد ثبت شده در سامانه مودیان از تاریخ اولین فراخوان اجرای قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان (1401/08/01) جاری می‌باشد.

مهدی رعنایی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

بدون نظر

پیام بگذارید