8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

استارت آپها و نحوه شمول و بیمه پردازی کارکنان شاغل در شرکت های مذکور

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > استارت آپها و نحوه شمول و بیمه پردازی کارکنان شاغل در شرکت های مذکور

استارت آپها و نحوه شمول و بیمه پردازی کارکنان شاغل در شرکت های مذکور

استارت آپها و نحوه شمول و بیمه پردازی کارکنان شاغل در شرکت های مذکور

تاریخ : 1400/2/10

شماره : 1000/1400/889

پیوست : دانلود پیوست

در اجرای مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی و تدابیر راهبردی و کلان سازمان در خصوص تنقیح بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره به منظور حمایت از شرکتهای کسب و کار فضای مجازی استارت ،آپها شفاف سازی ،مقررات، ایجاد وحدت رویه و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سال پشتیبانی از تولید توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل معطوف می دارد:

۱- نحوه شمول و بیمه پردازی کارکنان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی شاغل در شرکتهای کسب و کار فضای مجازی (استارت آپ ها به شرح ذیل می باشد:

۱-۱- شرکتها و موسسات کسب و کار فضای مجازی استارت آپ(ها با ارائه مدارک کامل شناخت کارفرمائی وفـق بخشنامه (۱۹) جدید درآمد و اخذ کد کارگاهی متناسب با فعالیت ،شرکت میتوانند در اجرای مواد (۳۶) و (۳۹) قانون تامین اجتماعی نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی شاغل خود برابر مقررات مربوطه اقدام نمایند.

توجه: در خصوص شرکتهای فعال در مراکز رشد فضاهای کار اشتراکی و شتاب دهنده ها که فهرست اسامی آنان از طريق مراجع ذیربط اعلام و به تأیید کار گروه موضوع تبصره ماده (۱۰) مصوبه شماره ۲۵۰۷۱ ت۵۴۹۹۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ هیأت محترم وزیران می رسد، پس از دریافت مدارک کامل شناخت کارفرمایی از جمله پروانه بهره برداری فناوری اطلاعات آدرس دقیق محل کارگاه و تعیین حدود و ثغور مربوط به هر یک از اشخاص حقوقی مزبور، تخصیص کد کارگاهی متناسب بر اساس فهرست اعلامی بلامانع خواهد بود. بدیهی است صدور هرگونه مفاصاحساب کارگاه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه امکانپذیر خواهد بود.

۱-۲- انجام بازرسی کارگاهی و همچنین بازرسی از دفاتر قانونی این گونه شرکتها برابر ماده (۴۷) قانون تامین اجتماعی صورت می گیرد و صدور هرگونه مفاصاحساب بابت کد کارگاهی تخصیص داده شده و قراردادهای منعقده با رعایت مواد (۳۷) و (۳۸) قانون تامین اجتماعی امکانپذیر خواهد بود.

۱-۳- بازرسان سازمان مکلفند در هنگام انجام بازرسی کارگاهی از شرکتها و موسسات کسب و کار فضای مجازی استارت آپ(ها ضمن کنترل کلیه کارکنان شاغل حاضر در کارگاه در صورت اعلام و تایید مراتب دورکاری تمام و یا برخی از افراد شاغل از سوی کارفرما یا نماینده قانونی وی در صورتی که اسامی آنان در لیست ارسالی کارفرما و یا در آخرین گزارش بازرسی کارگاهی درج گردیده باشد با لحاظ ماهیت شغل افراد موصوف و با انجام بررسی های لازم نسبت به تائید اشتغال ایشان اقدام و توضیحات لازم را در ذیل گزارش بازرسی به طور مشروح و کامل با ذکر اسامی افراد دور کار درج نمایند.

۲- بیمه شاغلین فاقد رابطه مزد و حقوق بگیری شرکتهای کسب و کار فضای مجازی استارت آپها به شرح ذیل میسر خواهد بود:

در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰/۹۷/۱۲۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ موضوع بند (۷) یک هزار و هشتصد و شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۳ هیات مدیره محترم سازمان شاغلین شرکتهای کسب و کار در فضای مجازی فاقد پوشش بیمه ای مقررات حمایتی خاص و رابطه مزدبگیری از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ به صورت توافقی مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار گرفته اند که در این خصوص ابتدا بخشنامه شماره ۶۸۳ امور بیمه شدگان و سپس بخشنامه تلخیص شماره ۲۱ امور بیمه شدگان صادر گردیده است. بر این اساس ضروری است واحدهای اجرایی در زمینه چگونگی اجرای بیمه افراد مزبور ضمن رعایت مفاد بخشنامه اخیرالذکر همکاریهای لازم را با متقاضیان و اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی به عنوان مرجع معرفی کننده معمول نمایند. همچنین در این خصوص نکات ذیل را یادآوری مینماید:

۲-۱- با توجه به اینکه شناسائی این افراد و تشخیص اشتغال بر عهده اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی بوده و اتحادیه مذکور در استانها فاقد نمایندگی میباشد لذا اعلام ،عضویت صدور معرفی نامه خروج از عضویت و … از طریق سامانه ثبت درخواست و صدور معرفی نامه به صورت متمرکز و غیر حضوری از سوی اتحادیه جهت بهره مندی متقاضی یا اقدامات واحدهای اجرایی انجام می گردد.

۲-۲- بیمه شدگان توافقی شاغل در کسب و کار در فضای مجازی میتوانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مشمول کسر حق بیمه تا حداکثر دستمزد مصوب مطابق جدول تعیین دستمزد موضوع دستور اداری شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ و تغییرات بعدی آن انتخاب نمایند.

۲-۳- اخذ کد کارگاهی برای بیمه شدگان توافقی مطابق راهنمای نگارش یک بهاره ۹۸ امکان پذیر میباشد.

3- مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات می بایست حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور این بخشنامه نسبت به طراحی و ساخت سیستمهای مکانیزه مربوطه بویژه ایجاد امکان معرفی و ثبت مشخصات کارگاه هایی که از خدمات کارکنان خود بصورت دورکاری استفاده می نمایند و همچنین معرفی افراد ،دورکار ،نحوه مدت و دوره دورکاری و سایر نرم افزارهای مورد نیاز جهت بهره برداری در سایر سیستمهای مکانیزه اقدام نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران ،معاونین رؤسا و کارشناسان ادارات کل استانها و روسا، معاون بیمه ای و مسئولین امور وصول حق بیمه و امور بیمه شدگان شعب و سایر واحدهای مرتبط خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید