8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

اصلاح برخی قسمت های بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > اصلاح برخی قسمت های بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری

اصلاح برخی قسمت های بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری

اصلاح برخی قسمت های بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری

تاریخ : 1401/8/18

شماره : ‏8954/‏1401/‏1000

پیوست : دانلود پیوست

در اجرای بخشنامه تنقیح تلخیص و تجمیع بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری به شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۴ و اصلاحیه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۷۷۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ و به منظور تسهیل و تسریع در انجام امور و ایجاد رضایتمندی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری و همچنین رفع ابهام واحدهای تابعه در نحوه اجرای بخشنامه فوق الذکر تغییرات در برخی قسمت های بخشنامه به شرح ذیل اضافه و اصلاح میگردد:

بند ۶ راننده حمل و نقل بار و مسافر درون شهری:

توجه سازمانهای متولی در امور مربوط به ناوگان حمل و نقل بار و مسافر درون شهری تحت نظارت شهرداریها شامل سازمان های مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی ،شهری حمل و نقل همگانی بار و مسافر، اتوبوسرانی و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و واحدهای تحت نظارت وزارت صنعت معدن و تجارت مانند اتحادیه ها و اصناف مرتبط بـا حمل و نقل بار و مسافر درون شهری می باشند.

بند ۹- نرخ حق بیمه:

د- با توجه به نامه شماره ۳۷۱/۹۶/۱۰/۲۱۰۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ سازمان هدفمند سازی یارانه ها، پذیرش رانندگان جدیدالورود به استناد دستور اداری شماره ۱۴۰۰/۱۲۹۲۳/ ۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ و از محل جایگزینی به میزان (۱۰۰) قطع بیمه پردازی ناشی از عدم اشتغال افراد غیر واقعی میسر می باشد.

توجه ۲: رانندگان بیمه پرداز مشمول معافیت بخشی از حق بیمه که ظرف مدت ۶ ماه پس از انقضای اعتبار کارت هوشمند پروانه فعالیت رانندگی نسبت به تمدید یا تجدید /کارت پروانه فعالیت رانندگی خود اقدام نمی نمایند، در صورت مراجعه بعد از مهلت مزبور و درخواست ادامه بیمه پردازی از طریق بیمه اجتماعی رانندگان می توانند حق بیمه متعلقه را طبق ماده واحده قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بـيـن شـهـرى مصـوب ۱۳۷۹/۰۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی پرداخت نمایند.

بند ۱۱ مدارک مورد نیاز:

رانندگان حمل و نقل بار و مسافر فاقد کارفرما که جهت نامنویسی یا به روز رسانی رابطه بیمه ای اطلاعات شخصی به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه مراجعه میکنند لازم است مدارک ذیل را ارائه نمایند:

الف – تكميل فرم درخواست و ثبت آن در دبیرخانه شعبه

ب – اصل گواهینامه رانندگی معتبر و متناسب با نوع وسیله نقلیه

پ – اصل کارت هوشمند رانندگی بین شهری پروانه فعالیت کار معتبر رانندگی درون شهری پس از دریافت از مراجع مربوطه

ت- معرفی نامه صادره از سوی مراجع ذیربط ذکر شده در بند ۶ بخشنامه جهت رانندگان جدیدالورود.

بند ۳۱:

ب – بازه زمانی سال ۱۳۷۲ لغایت شهریور ماه سال ۱۳۸۰:

با توجه به ثبت اطلاعات بارنامه و صورت وضعیت رانندگان باربری و مسافربری بین شهری در سیستم، استعلام سوابق در دوره یاد شده توسط واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی واحدهای اجرایی از طریق درگاه مرکزی ورود کاربران به نشانی http://individual.tamin.ir انجام و سوابق پرداخت حق بیمه راننده توسط اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی استخراج و اعلام می گردد.

بند ۴۴_ با توجه به این که قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب آئین نامه اجرائی مصوب ۱۳۸۰/۳/۹ هیات وزیران و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۷/۵/۶ قانون خاص محسوب میگردد و تنها قشر خاصی از افراد را به تبع شغل آنان تحت پوشش قرار میدهد و از طرفی صدور کارت هوشمند پروانه فعالیت رانندگی از سوی مراجع ذیصلاح صرفاً مجوز فعالیت در امر حمل و نقل بوده و در دوره اعتبار کارت پروانه این قبیل افراد میتوانند در مشاغل دیگری نیز اشتغال به کار یابند لذا به استناد ماده (۸) آیین نامه اجرایی قانون مزبور چنانچه افراد موصوف به عنوان بیمه شده اجباری در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل و لیست و حق بیمه آنان ارسال و پرداخت گردد در دوره ی مذکور از شمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان خارج و کارفرمایان مربوطه میبایست لیست و حق بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود با رعایت مواد (۲۸) و (۳۹) قانون تأمین اجتماعی به سازمان ارسال و پرداخت نمایند. به منظور جلوگیری از تداخل و همپوشانی سوابق پرداخت حق بیمه در صورت احراز اشتغال به کار و صحت لیستهای ارسالی از هر حیث وصول حق بیمه در اجرای قانون بیمه اجتماعی رانندگان بین شهری برای ماه هایی که لیست و حق بیمه آنان از طریق سایر کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی با نرخ ۲۷٪ کامل حق بیمه متعلقه با لحاظ دستمزد مقطوع رانندگان و روزهای کارکرد پرداخت گردیده است موضوعیت نخواهد داشت و صدور گواهی جهت تمدید و یا تجدید کارت هوشمند پروانه فعالیت بیمه شدگان مذکور بلامانع خواهد بود.

بند ۵۹- افرادی که وفق قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری آئین نامه اجرائی مصوب ۱۳۸۰/۰۳/۰۹ هیات وزیران و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۷/۰۵/۰۶ بیمه پرداز هستند در صورت دارا بودن هرگونه مدارک و مستندات کارفرمایی از جمله پروانه کسب صنفی معتبر و… و فعالیت اشخاص مذکور در صنف مربوطه، شرایط بهره مندی از معافیت در پرداخت حق بیمه از تاریخ تشخیص انجام بازرسی ،تحقیقی دریافت اطلاعات از سامانه های مرتبط و … ) در خصوص آنها زایل گردیده لذا با پرداخت حق بیمه بماخذ کامل مشمول مقررات بیمه اجتماعی رانندگان خواهند بود.

  • بندهای ۵، ۶، ۷، ۸ کلمه عمومی در عبارات راننده حمل و نقل عمومی” و “وسایط نقلیه . عمومی حذف گردید.
  • بندهای ۳۷، ۴۵ و ۴۸ عبارت پروانه فعالیت اضافه و در بندهای ،۴، ۹، ۱۹، ۲۳، ۲۴، ۳۳، ۳۸، ۴۷، ۴۸ و ۵۲ عبارت “پروانه فعالیت جایگزین عبارت “مجوز فعالیت” گردید.

ضمناً مفاد بندهای فوق در بخشنامه تلخیص و تجمیع بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری به شماره ۱۴۰۰/۷۷۳۳/ ۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ اعمال و به پیوست ارسال میگردد.

مسئول حسن اجرای این ،بخشنامه مدیران ،درمان مدیران کل ،بیمهای معاونین منابع و تعهدات بیمه ای، روسای ادارات وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای ،انفرادی امور بیمه شدگان مستمریها و امور مالی و مسئولین متناظر ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

 

بدون نظر

پیام بگذارید