8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

اصلاح بندهای 26 و 44 تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > اصلاح بندهای 26 و 44 تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری

اصلاح بندهای 26 و 44 تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری

اصلاح بندهای 26 و 44 تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری

تاریخ : 1400/8/18

شماره : 1000/1400/7733

پیوست : دانلود پیوست

در اجرای بخشنامه تنقیح تلخیص و تجمیع بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بـيـن شـهری و درون شهری به شماره ۱۴۰۰/۱۱۰/ ۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۴ و به منظور تسهیل و تسریع در انجام امور و ایجاد رضایتمندی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری و همچنین رفع ابهام واحدهای تابعه در نحوه اجرای بندهای (۲۶) و (۴۴) بخشنامه فوق الذکر مراتب به شرح ذیل جایگزین و اصلاح میگردد:

بند ۲۶- “شرکتهای تعاونی حمل و نقل جهت تضمین ارسال لیست و پرداخت حق بیمه رانندگان می بایست معادل حق بیمه سه ماهه وفق ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی و براساس بیشترین لیست ارسالی و میزان افزایش دستمزد هر سال نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر یا ملکی با تعهد کتبی صاحبان امضاء شرکت در دفترخانه رسمی مبنی بر پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر قانونی به شعبه مربوطه اقدام نمایند بـ ‘۔ بدیهی مسئولیت هرگونه اقدام مغایر با مراتب فوق و عدم اخذ تضامین فوق الذکر بر عهده مدیران کل استانها و رؤسای واحدهای اجرایی تابعه و مسئولین ذیربط خواهد بود همچنین واحدهای اجرائی در صورت استنکاف شرکتهای موصوف از ارائه ضمانت یادشده، میبایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا رانندگان موصوف سریعاً با تبدیل بیمه خود از گروهی بـه انفرادی، راساً نسبت به پرداخت حق بیمه سهم متعلقه و بهره مندی از قانون اقدام نمایند.

ضمناً سایر موارد مندرج در ادامه بند فوق الذکر کماکان به قوت خود باقی می باشد.

بند ۴۴- با توجه به این کـه قـانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقـل بـار و مسافر بـيـن شـهـرى مصـوب ۱۳۷۹/۲/۲۸، قانون خاص محسوب میگردد و تنها قشر خاصی از افراد را به تبع شغل آنان تحت پوشش قرار می دهد و از طرفی صدور کارت هوشمند رانندگی از سوی سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور جهت رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری صرفاً مجوز فعالیت در امر حمل و نقل جاده ای بوده و در دوره اعتبار کارت، این قبیل افراد میتوانند در مشاغل دیگری نیز اشتغال به کار ،یابند لذا به استناد ماده (۸) آیین نامه اجرایی قانون مزبور چنانچه افراد موصوف به عنوان بیمه شده اجباری در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل و لیست و حق بیمه آنان ارسال و پرداخت گردد در دوره ی مذکور از شمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان خارج و کارفرمایان مربوطه می بایست لیست و حق بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود با رعایت مواد (۲۸) و (۳۹) قانون تأمین اجتماعی به سازمان ارسال و پرداخت نمایند به منظور جلوگیری از تداخل و همپوشانی سوابق پرداخت حق بیمه در صورت احراز اشتغال به کار و صحت لیستهای ارسالی از هر حیث وصول حق بیمه در اجرای قانون بیمه اجتماعی رانندگان بین شهری برای ماههایی که لیست و حق بیمه آنان از طریق سایر کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی با نرخ ۲۷ کامل حق بیمه متعلقه با لحاظ دستمزد مقطوع رانندگان و روزهای کارکرد پرداخت گردیده است، موضوعیت نخواهد داشت و صدور گواهی جهت تمدید و یا تجدید کارت هوشمند بیمه شدگان مذکور بلامانع خواهد بود.

توجه: در صورت عدم سابقه بیمه پردازی در کارگاههای مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی (طبق لیست و یا بازرسی در تمام و یا بخشی از دوره اعتبار کارت هوشمند رانندگی واحدهای اجرایی می بایست نسبت به محاسبه و مطالبه حق بیمه متعلقه رانندگان در ایام مزبور برابر مقررات اقدام نمایند.

توجه: مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران درمان مدیران کل بیمه ای معاونین منابع و تعهدات بیمه ای روسای ادارات وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی امور بیمه شدگان مستمری ها و امور مالی و مسئولین متناظر ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

ضمناً مفاد بندهای فوق در بخشنامه تلخیص و تجمیع بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری به شماره ۱۴۰۰/۱۱۰/ ۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۴ اعمال و به شرح پیوست ارسال میگردد.

بدون نظر

پیام بگذارید