8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

اصلاح بندهای 29 و 30 بخشنامه شماره 17 امور فنی بیمه شدگان

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > اصلاح بندهای 29 و 30 بخشنامه شماره 17 امور فنی بیمه شدگان

اصلاح بندهای 29 و 30 بخشنامه شماره 17 امور فنی بیمه شدگان

اصلاح بندهای 29 و 30 بخشنامه شماره 17 امور فنی بیمه شدگان

تاریخ : 1401/4/3

شماره : 4105‏/1401‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

احتراما پیرو بخشنامه شماره ۱۷ امور فنی بیمه شدگان تنقیح) و تلخیص و در راستای افزایش رضایت مندی مستمری بگیران عدم) کسر سرانه درمان دوران انقطاع، بندهای ۲۹ و ۳۰ بخشنامه فوق الذکر به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می گردد:

۲۹- کلیه مستمری بگیران بازنشسته از کارافتاده کلی و بازماندگان بیمه شده متوفی که مستمری آنان قبل از ۷۴/۰۱/۰۱ برقرار شده در صورتی که در زمان ارتباط خود با سازمان از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد امر درمان مورد قرارداد آنان نبوده باشد و تمایل به استفاده از درمان دارند از تاریخ ۷۸/۰۳/۰۱ همانند سایرین از خدمات درمانی برخوردار می،گردند بنابراین به منظور تائید استحقاق درمان این قبیل از افراد واحد مستمری ها موظف است به جای کسر %٢ مستمری به ازای هر فرد از مستمری پرداختی حق بیمه سرانه درمان کسر نمایند و در صورت عدم تمایل به استفاده از درمان سازمان وجهی از مستمری آنان کسر نخواهد شد اضافه مینماید چنانچه مستمری بگیران موصوف از استفاده خدمات درمانی سازمان انصراف نمایند، پذیرش درخواسـت بهـره مـنـدی مجـدد آنان بدون دریافت حق سرانه درمان دوران انقطاع، بلامانع خواهد بود.

۳۰- کسانی که بعد از تاریخ ۷۴/۰۱/۰۱ در ردیف مستمری بگیران قرار گرفته یا میگیرند و در زمان بیمه پردازی امر درمان مورد قرارداد آنان بوده یا نبوده در صورت تمایل به استفاده از درمان سازمان خدمات درمانی به آنان بدون دریافت حق سرانه درمان دوران انقطاع، ارائه گردد.

– مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات در اسرع وقت نسبت به پیگیری و نظارت بر ساخت نرم افزار (با هماهنگی واحدهای تخصصی ذیربط در معاونت بیمهای اقدام نماید بدیهی است این بخشنامه پس از ساخت و ارسال نگارش برنامه نرم افزاری مربوطه و تأئید آن توسط مدیریت فناوری و تحول دیجیتال عملیاتی خواهد شد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای معاونین منابع و تعهدات بیمه ای روسای ادارات امور بیمه شدگان وصول حق بیمه امور مستمری،ها نام نویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها، روسا و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید