8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

اصلاح بندهای 67 و 68 بخشنامه تلخیص شماره 15 امور فنی بیمه ‏شدگان

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > اصلاح بندهای 67 و 68 بخشنامه تلخیص شماره 15 امور فنی بیمه ‏شدگان

اصلاح بندهای 67 و 68 بخشنامه تلخیص شماره 15 امور فنی بیمه ‏شدگان

اصلاح بندهای 67 و 68 بخشنامه تلخیص شماره 15 امور فنی بیمه ‏شدگان

تاریخ : 1400/5/8

شماره : 1000/1400/3850

پیوست : دانلود پیوست

نظر به اینکه به موجب بخشنامه تلخیص شماره ۱۵ امور فنی بیمه شدگان به شماره ۵۰۱۰/۱۴۹۷۵ مورخ ۱۳۹۰/۳/۸، انتقال حق بیمه از سازمان به سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی منوط به وصول حق بیمه و تسویه حساب کامل کارگاههای محل اشتغال متقاضی میباشد و این موضوع در صورتی که کارگاهها دارای بدهی باشند، موجب طولانی شدن فرایند انتقال حق بیمه و انجام محاسبات صندوق مقصد به نرخ روز و در نتیجه افزایش قابل توجه مابه التفاوت سهم بیمه شده میگردد و در مواردی نیز طرح شکایت در مراجع قضایی و الزام سازمان به جبران خسارت وارده را به دنبال خواهد داشت لذا به منظور تسهیل و تسریع در انجام امور و ایجاد رضایت مندی متقاضیان موصوف و برون رفت از وضعیت مذکور بندهای (۶۷) و (۶۸) بخشنامه فوق الذکر به شرح ذیل جایگزین و سایر بندهای مرتبط و فرمهای شماره ۱۲ و ۱۴ پیوست آن نیز اصلاح میگردد. بر همین اساس واحدهای اجرایی مکلفند صرف نظر از بدهی کارگاه پس از تایید سوابق مربوطه توسط واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی، نسبت به انتقال حق بیمه سوابق ایام مشمول قانون تامین اجتماعی به صندوق مقصد اقدام لازم را به عمل آورند:

67- واحد امور بیمه شدگان شعب در خصوص اشخاصی که قبل از تاریخ تصویب قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی (۱۳۶۵/۳/۲۷) از شمول قانون تامین اجتماعی خارج و مشترک صندوق دیگری شده باشند با توجه به “فرم پیوست شماره ۱۲” که توسط واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه تکمیل و تایید میگردد نسبت به محاسبه حق بیمه قابل انتقال دوره مندرج در فرم مذکور طبق روش ذیل اقدام و نتیجه را طی “فرم پیوست شماره ۱۳” به واحد حسابداری اعلام تا واحد مزبور راسا مبادرت به انتقال حق بیمه به حساب صندوق ذیربط بنماید.

تعداد ماههای پرداخت حق بیمه آخرین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه × ۴% = مبلغ حق بیمه قابل انتقال

68- چنانچه تاریخ شمول مقررات صندوق جدید از تاریخ ۱۳۶۵/۳/۲۷ به بعد ،باشد واحد امور بیمه شدگان پس از تکمیل “فرم پیوست شماره ۱۴” که به تایید مسئول واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه میرسد، نسبت به محاسبه حق بیمه قابل انتقال مدت مورد نظر در فرم یاد شده (اعم از سهم بیمه شده و کارفرما به استثنای ۳ حق بیمه بیکاری)

پس از کسر سهم درمان اقدام و نتیجه را طی “فرم پیوست شماره ۱۵” به واحد حسابداری اعلام تا واحد مزبور راسا مبادرت به انتقال حق بیمه به حساب صندوق ذیربط بنماید.”

مسئول حسن اجرای این بخشنامه، مدیران کل بیمه ای، معاونین منابع و تعهدات بیمه ای، روسای ادارات امور بیمه شدگان وصول حق بیمه و نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید