8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

اصلاح بند (11) بخشنامه شماره 12 مشترک فنی و درآمد در ارتباط با حق‏ بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای عضو مقاوله‏ نامه شماره 19 سازمان بین‏ المللی کار (ILO)

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > اصلاح بند (11) بخشنامه شماره 12 مشترک فنی و درآمد در ارتباط با حق‏ بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای عضو مقاوله‏ نامه شماره 19 سازمان بین‏ المللی کار (ILO)

اصلاح بند (11) بخشنامه شماره 12 مشترک فنی و درآمد در ارتباط با حق‏ بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای عضو مقاوله‏ نامه شماره 19 سازمان بین‏ المللی کار (ILO)

اصلاح بند (11) بخشنامه شماره 12 مشترک فنی و درآمد در ارتباط با حق‏ بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای عضو مقاوله‏ نامه شماره 19 سازمان بین‏ المللی کار (ILO)

تاریخ : 1402/7/20

شماره : 7861‏/1402‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

در اجرای تبصره الحاقی ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۸/۱۱/۰۱ مجلس محترم شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۰/۰۶/۱۴ هیئت محترم وزیران و توجه به شرح ماده ۴ آئین نامه مذکور در خصوص نرخ و مأخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (۱۹) سازمان بینالمللی کار (ILO) بند ۱۱ بخشنامه صادره شماره ۱۲ مشترک بیمه ای به شماره ۱۰۰۰/۱۲/۲۵۸۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ موضوع بیمه اتباع شاغل در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی و نحوۀ ارائه تعهدات قانونی به شرح ذیل اصلاح می گردد.

۱۱) ضوابط بیمه مشمولین گروه چهارم 

به استناد تبصره الحاقی به لایحه قانونی اصلاح ماده (۵) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۸/۱۱/۰۱ مجلس شورای اسلامی حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره ۱۹ سازمان بین المللی کار از شمول بند «ب» مستثنی میباشد بنابراین برای آن عده از اتباع خارجی که کشور متبوع آنان جزء کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه یاد شده قرار دارد صرفنظر از اینکه برابر بند ب از ماده ۵ قانون تأمین ،اجتماعی در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا سایر کشورها بیمه پرداز باشند یا نباشند کارفرمایان موظفند معادل ۳ درصد حقوق و مزایای ماهانه پرداختی آنان را بابت حوادث ناشی از کار کسر و طی لیست جداگانه به شعبه ای که لیست و حق بیمه سایر کارکنان خود را میپردازند ارسال و پرداخت نمایند لذا ارائه گواهی مقامات صالحه دولت کشور محل سکونت در این موارد موضوعیت ندارد.

واحدهای اجرایی مکلفند به هنگام دریافت لیست و پرداخت حق بیمه برای مشمولین ،موصوف شناسه اختصاصی و مشخصات هویتی اتباع را از حيث اخذ مجوزهای قانونی از جمله ،اقامت کارت اشتغال معتبر و … مدنظر قرار داده و نسبت به ،نامنویسی تخصیص شماره ،بیمه وصول حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی به این قبیل از افراد اقدام لازم را معمول نمایند.

بر همین اساس مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات میبایست آمار بیمه شدگان موصوف را به صورت تفکیکی در سامانه مدیریت هوشمند کسب و کار (BI) ارائه نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران ،کل معاونین منابع و تعهدات بیمهای روسای ادارات امور بیمه شدگان وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی استانها و روسا و مسئولین مربوطه در واحدهای اجرایی و همچنین مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید