8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

اصلاح بند “53” بخش (سوم) بخشنامه شماره 19 امورفنی بیمه شدگان

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > اصلاح بند “53” بخش (سوم) بخشنامه شماره 19 امورفنی بیمه شدگان

اصلاح بند “53” بخش (سوم) بخشنامه شماره 19 امورفنی بیمه شدگان

اصلاح بند “53” بخش (سوم) بخشنامه شماره 19 امورفنی بیمه شدگان

تاریخ : 1402/7/26

شماره : 8196‏/1402‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

بند ۵۳ بخش (سوم) بخشنامه معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۰۰/۹۳/۱۰۵۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ به شرح ذیل اصلاح میگردد:

۵۳- در مواردی که شعبه دیوان در اجرای بند (۴) ماده (۶۳) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره از کمیسیون پزشکی مشاهده کند رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام کند؛ مرجع مذکور با توجه به نوع رأی کمیسیون پزشکی نقض شده، حسب مورد کمیسیون پزشکی بدوی یا تجدید نظر مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه ،دیوان حداکثر ظرف مدت دو ،ماه نسبت به اتخاذ تصمیم و صدور رای حسب موازین علمی و پزشکی اقدام نمایند. است عدم رعایت مهلت مقرر دو ماهه و یا عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی از سوی کمیسیون ،پزشکی چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنكف مطابق ماده (۱۱۲) قانون دیوان عدالت اداری نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان میشود.

بنابراین کلیه اشخاص مؤثر در اجرای فرایند مزبور و تکلیف مقرر در بند (۴) ماده (۶۳) قانون دیوان عدالت اداری مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که از تاریخ ابلاغ رأی دیوان صدور رأی مجدد کمیسیون پزشکی قبل از اتمام مهلت دو ماهه انجام می گردد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران ،کل معاونین تعهدات بیمه ای رؤسای ادارات امور بیمه شدگان و مستمری استانها رؤسا و مسئولین ذیربط در شعب، مدیران درمان، معاونین ،مربوطه رؤسای اداره شوراها و کمیسیون های پزشکی و دبیران و اعضای کمیسیونهای پزشکی خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید