8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

اصلاح بند (62) بخش هشتم از فصل دوم و الحاق یک فصل به دستور اداری شماره 1640‏/1400‏/1000 مورخ 1‏/3‏/1400 (تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل¬ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال)

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > اصلاح بند (62) بخش هشتم از فصل دوم و الحاق یک فصل به دستور اداری شماره 1640‏/1400‏/1000 مورخ 1‏/3‏/1400 (تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل¬ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال)

اصلاح بند (62) بخش هشتم از فصل دوم و الحاق یک فصل به دستور اداری شماره 1640‏/1400‏/1000 مورخ 1‏/3‏/1400 (تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل¬ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال)

اصلاح بند (62) بخش هشتم از فصل دوم و الحاق یک فصل به دستور اداری شماره 1640‏/1400‏/1000 مورخ 1‏/3‏/1400 (تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل¬ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال)

تاریخ : 1402/4/27

شماره : 4491‏/1402‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

در راستای بهینه سازی و بهبود مستمر فرآیندهای اجرائی از تاریخ صدور این دستور ،اداری تغییرات مشروحه ذیل در دستور اداری ۱۶۴۰ ۱۴۰۰/ ۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱) ب) موضوع ،تنقیح تجمیع و تلخیص دستورالعملها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتساب سوابق پرداخت حق بیمه اعمال میگردد

الف: اصلاحیه بند (۶۲) 

بند (۶۲) دستور اداری فوق الذكر به شرح ذیل اصلاح میگردد:

۶۲. پس از انجام بررسیهای لازم مطابق مفاد ضوابط مقرر در بندهای ۵۳ الی ۶۱ و احراز اشتغال و تائید صحت اطلاعات ارائه شده از سوی کارفرما توسط کمیته های احتساب سوابق ،ذیربط واحد وصول حق بیمه میبایست نسبت به محاسبه و ایجاد بدهی دستی بصورت (گروهی با رعایت ماده (۴۰) قانون تامین اجتماعی و دریافت لیست مربوطه به شرح ذیل اقدام نماید

۶۲/۱. کمیته های احتساب سوابق میبایست در خصوص کارگاههای غیر پیمانکاری در صورت احراز اشتغال و با رعایت سایر ضوابط مربوطه نسبت به بررسی سوابق حداکثر (۱۲) ماه گذشته کارکنان کارگاههای مزبور با لحاظ افزایشات سالیانه مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان مستند به مصوبات مراجع قانونی ذیصلاح و با تعیین دستمزد مبنای وصول حق بیمه بصورت کلی یا انفرادی با رعایت مفاد ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی و با دریافت لیست حق بیمه به صورت یک جا اقدام نمایند.

۶۲/۲. در خصوص قراردادهای پیمانکاری با موضوع خدمات تأمین نیروی انسانی چنانچه از تاریخ مهلت ارائه صورت مزد و حقوق بیش از (۶) ماه سپری نشده باشد مشروط بر اینکه پیمان محاسبه نشده و یا از ماه خاتمه پیمان بیش از (۱) ماه نگذشته ،باشد دریافت صورت مزد و حقوق معوق پس از بررسی در کمیته احتساب سوابق از منوی باجه دریافت با وصول حق بیمه مربوطه به همراه جرائم متعلقه در ردیف پیمان به صورت نقدی و یک جا بلامانع می باشد.

تذکر: بدیهی است رسیدگی به درخواست های انفرادی ادعای اشتغال کما فی السابق به قوت خود باقیست.

ب: الحاقيه 

فصل چهارم به شرح ذیل به دستور اداری مذکور الحاق میگردد:

فصل چهارم) نحوه انجام بازرسی تحقیقی 

در اجرای مواد ۳۶ ۳۹ ۴۰ و ۴۷ قانون تامین اجتماعی و با عنایت به اهمیت بازرسی تحقیقی در احراز اشتغال و اثبات رابطه مزدبگیری و از آنجائیکه گزارش بازرسی تحقیقی بعنوان سندی معتبر مبنای تصمیمگیری و اظهار نظر در کمیته های احتساب سوابق بوده و نقش قابل توجهی در احقاق حقوق ذینفعان و جلوگیری از برخورداری من غیر حق از تعهدات سازمان ایفا مینماید لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پرهیز از اعمال سلیقه های مختلف ، لازم است ادارات کل استانها و شعب ذیربط در خصوص بازرسیهای تحقیقی مرتبط با فرآیند رسیدگی به ادعای اشتغال موضوع بندهای ۳۳ و ۱۰۴ به شرح ذیل اقدام نمایند :

۱۲۸. دبیران کمیتههای احتساب سوابق ( حسب مورد شعبهای با استانی ) میبایست بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه سازمان یا بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی حوزههای ذیربط نسبت به تکمیل بخش اول چک لیست بازرسی تحقیقی (فرم شماره بیست و دو پیوست ( اقدام و سپس چک لیست مذکور را به گروه بازرسی تحقیقی تحویل نمایند.

توجه: به منظور جلوگیری از مطول شدن روند رسیدگی به درخواست متقاضیان و تسریع در امر بازرسی تحقیقی لازم است اقدامات لازم به منظور دسترسی دبیران کمیته های یاد شده به سیستمهای مرتبط با اطلاعات هویتی کارفرمایان کارگاه بازرسی کارگاه و لیست ) در حد مشاهده ( معمول گردد.

۱۲۹. اعضاء گروه بازرسی ،تحقیقی ضمن رعایت نکات ذیل نسبت به انجام بازرسی و تکمیل اطلاعات در بخش دوم چک لیست اقدام و ،سپس گزارش بازرسی تحقیقی را حسب مورد مطابق فرم شماره چهار یا فرم شماره بیست تنظیم و به همراه چک لیست مربوطه پس از ثبت در دبیرخانه در اختیار کمیتههای احتساب سوابق (شعبه استان / ستادی) جهت تصمیم گیری قرار دهند :

۱۲۹/۱ شناسایی دقیق کارفرما با توجه به اظهارات متقاضی و پرونده مطالباتی کارگاه

۱۲۹/۲ شناسایی محل دقیق کارگاه و بررسی تغییرات ،فعالیت کارفرما …. کارگاه از بدو تاسیس تا زمان بررسی

۱۲۹/۳ بررسی اصالت گواهیهای صادره از سوی کارفرما بر اساس مستندات موجود در کارگاه.

۱۲۹/۴ بررسی پرونده پرسنلی احکام) ،استخدامی ارتقاء شغلی تغییر سمت در دوره مورد ادعا قرار دادکار معتبر ……

۱۲۹/۵ مصاحبه با کارفرما در خصوص صحت و سقم ادعای مطروحه

۱۲۹/۶ بررسی معاینات و پرونده پزشکی قبل از استخدام موضوع) ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی و تطابق نوع شغل و کارکرد افراد طی دوره مورد اعا.

۱۲۹/۷ بررسی کارتهای حضور و غیاب ورود و خروج و یا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه مانیفست و ورود و خروج از اداره بنادر و نیروی انتظامی

۱۲۹/۸ مصاحبه با افراد شاغل در گارگاه کارگاههای همجوار و افراد مطلع محلی

۱۲۹/۹ مراجعه به محل سکونت ذینفع بیمه) شده / بازماندگان ( به منظور مصاحبه با خانواده و افراد مطلع محلی

در خصوص اشتغال و امرار معاش

۱۲۹/۱۰ بررسی ظرفیت کارگاه در خصوص تعداد کارکنان شاغل طی دوره مورد ادعا

۱۲۹/۱۱ بررسی در خصوص شغل مورد ادعا و ارتباط آن با نوع فعالیت کارگاه و امکان وجود آن

١٢٩/١٢ بررسی روابط خانوادگی در کارگاه

۱۲۹/۱۳ رویت دفاتر و اسناد رسمی واقعی کارگاه دفتر روزنامه …..

۱۲۹/۱۴ بررسی وضعیت بازرسی دفاتر کارگاه

۱۲۹/۱۵ بررسی اسناد مالی شرکت مبنی بر نحوه واریز حقوق و دستمزد فرد و سایر کارکنان شاغل در کارگاه

۱۲۹/۱۶ لیستهای حقوق کارگاه منضم به اظهار نامه مالیاتی که به تایید اداره دارایی مربوطه رسیده باشد. ۱۲۹/۱۷ تعیین شروع و خاتمه دوره عملیات پیمان در خصوص بیمه شدگان مدعی اشتغال در قراردادهای پیمانکاری

١٢٩/١٨ بررسی هرگونه مدارک و مستنداتی که مبین رابطه مزدبگیری مدعی با کارفرمای مربوطه می باشد.

بدون نظر

پیام بگذارید