8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

اصلاح تذکر 1 بند 2 قسمت الف فصل دوم و بند 3 فصل پنجم (متن بخشنامه) و بند 4 قسمت اول فهرست طبقه‌بندی ریز اقلام مشمول و غیر مشمول پیوست یازدهم تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > اصلاح تذکر 1 بند 2 قسمت الف فصل دوم و بند 3 فصل پنجم (متن بخشنامه) و بند 4 قسمت اول فهرست طبقه‌بندی ریز اقلام مشمول و غیر مشمول پیوست یازدهم تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن

اصلاح تذکر 1 بند 2 قسمت الف فصل دوم و بند 3 فصل پنجم (متن بخشنامه) و بند 4 قسمت اول فهرست طبقه‌بندی ریز اقلام مشمول و غیر مشمول پیوست یازدهم تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن

اصلاح تذکر 1 بند 2 قسمت الف فصل دوم و بند 3 فصل پنجم (متن بخشنامه) و بند 4 قسمت اول فهرست طبقه‌بندی ریز اقلام مشمول و غیر مشمول پیوست یازدهم تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن

تاریخ : 1402/4/9

شماره : 3703‏/1402‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۴۱۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ با موضوع تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید درآمد و ملحقات ،آن به منظور ایجاد وحدت رویه و حفظ حقوق ذینفعان تذکر ۱ بند ۲ قسمت الف فصل دوم و بند فصل پنجم متن (بخشنامه و همچنین بند ۴ قسمت اول فهرست طبقه بندی ریز اقلام مشمول و غیر مشمول پیوست یازدهم تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید درآمد و ملحقات آن به شرح ذیل اصلاح گردید:

اصلاح تذکر ا بند ۲ قسمت الف فصل دوم:

تذکر ۱ انجام بازرسی از دفاتر کارفرمایان مشمول میبایست از طریق شعبه محل استقرار اقامتگاه قانونی محل استقرار ستاد مرکزی صورت گرفته و گزارش بازرسی دفاتر به شعبه مربوطه ارسال گردد.

چنانچه کارفرما محل نگهداری دفاتر و اسناد مالی (استقرار سیستم مالی) را محلی غیر از اقامتگاه قانونی محل استقرار ستاد مرکزی اعلام نماید بازرسی از دفاتر در محل اعلامی انجام و گزارش بازرسی دفاتر به شعبه محدوده محل نگهداری دفاتر و اسناد مالی ارسال میگردد.

در صورتیکه کارفرما دارای شعب نمایندگی یا واحدهای متعدد بوده و علیرغم متمرکز بودن ثبت دفاتر و اسناد مالی چنانچه هر یک از آنها دارای سیستم مالی مستقل باشند لازم است گزارشهای بازرسی مربوطه به تفکیک شعب ذیربط (محل نگهداری مستندات مرتبط) ارسال گردد.

اصلاح بند ۳ فصل پنجم:

در صورت تایید گزارش میبایستی کاربرگهای مربوطه توسط مسئولین ذیربط امضا و گزارش انشایی که حاوی اقلام مشمول و غیر مشمول به تفکیک لیست ارسال شده و ارسال نشده به ،سازمان سالهای مورد رسیدگی توضیحات لازم … میباشد توسط موسسه حسابرسی تامین اجتماعی واحد تنظیم کننده تهیه و به انضمام گزارش

نهایی بازرسی دفاتر انجام شده با امضای بالاترین مقام موسسه حسابرسی تامین اجتماعی واحد تنظیم کننده گزارش به ترتیب به اداره کل محل انجام بازرسی از دفاتر قانونی شعبه ذیربط ارسال گردد.

حذف عبارت (در صورتیکه مشمول سایر صندوقها (باشد از بند ۴ قسمت اول فهرست طبقه بندی ریز اقلام مشمول و غیر مشمول پیوست یازدهم و اصلاح آن به شرح ذیل:

ردیف شرح بررسی ستون تشخیص میزان درصد مزد به کل هزینه میزان درصد هزینه غیر مشمول به کل هزینه
حق کارشناسی

نماینده بانک ، کارشناس کارشناس رسمی دادگستری

۴-۱- اشخاص حقیقی به صورت انفرادی منتخب با ارائه مدارک قرار یا غير مشمول مرجع قضایی یا طبق تعرفه مصوب قوه قضائیه

 

 

۴-۲- اشخاص حقیقی به صورت انفرادی طرف قرارداد طبق بندهای ٣ و ٤ و بدون بکارگیری کارگر

 

 

۴-۳- اشخاص حقیقی مقاطعه کار دارای بیمه شده و اشخاص حقوقی

 

با ارائه مدارک (قرار با درخواست کارشناسی و مستندات پرداخت حق الزحمه منطبق با تعرفه مصوب قوه قضاییه)

 

 

طبق بند های 3 و 4 بخش “د” فصل سوم بخشنامه

 

 

 

غیر مشمول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-2

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.56

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.44

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران ،کل ،معاونین روسا و کارشناسان ادارات کل استان، موسسه حسابرسی تامین اجتماعی روسا ،معاونین مسئولین واحدها و کارشناسان واحدهای اجرایی میباشند.

بدون نظر

پیام بگذارید