8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

اصلاح توجه ذیل بند(6-94 )و الحاق بند (3-94 )به بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > اصلاح توجه ذیل بند(6-94 )و الحاق بند (3-94 )به بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران

اصلاح توجه ذیل بند(6-94 )و الحاق بند (3-94 )به بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران

اصلاح توجه ذیل بند(6-94 )و الحاق بند (3-94 )به بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران

تاریخ : 1400/9/28

شماره : 1000/1400/9948

پیوست : دانلود پیوست

احتراما؛ پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ با موضوع تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران با توجه به اینکه تعیین میزان حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای PC و EPC مورد اجرای پیمانکاران برخی شرکتهای دولتی و ضوابط بیمه ای قراردادهای خدمات دریایی با موضوع واگذاری کشتی در دست بازنگری می باشد، لذا با ملاحظه ابهام برخی واحدهای اجرایی به منظور حفظ حقوق ذینفعان و ایجاد وحدت رویه در عملکرد واحدها تا حصول نتیجه نهایی اعلام میدارد توجه ذیل بند (۶-۴۰) بخشنامه تنقیح و تلخيص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران به شرح ذیل اصلاح و بند (۳-۴۹) به بخشنامه مذکور الحاق گردید:

توجه: تغییر مبلغ قرارداد از طریق افزایش یا کاهش مقادیر کار حداکثر تا میزان ۲۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد مجاز میباشد و انجام مقادیر بیش از میزان مذکور منوط به انعقاد قرارداد مجزا خواهد بود؛ لذا در مواردی که به علت افزایش یا کاهش هزینههای نیروی انسانی ،مصالح تجهیزات و ماشین ،آلات مبلغ اولیه قرارداد مشمول تعدیل مصوب سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی دولتی گردد و کارکرد مصالح اختصاصی، تجهیزات و اجرا به تفکیک از مبلغ تعدیل موارد مذکور در صورتهای کار کرد و گواهی واگذارنده کار اعلام ،گردد، مبلغ تعدیل جزء افزایش و یا کاهش ۲۵ درصد نخواهد بود. بدیهی است شمول یا عدم شمول حق بیمه بر مبلغ تعديل تجهیزات، مصالح اختصاصی و اجرا و میزان آن مطابق ضوابط تعیین شده برای کارکرد بخشهای مذکور می باشد.

بند ۳-۴۹- در قراردادهای خدمات دریایی با موضوع واگذاری کشتی به همراه خدمه با ملاحظه هزینه تامین کشتی و اشتغال اتباع بیگانه در اجرای عملیات و برخورداری آنان از تعهدات پیش بینـی شـده در ماده (۳) قانون تامین اجتماعی در کشور خود یا کشورهای دیگر در مدت اشتغال در قرارداد ۸۰ درصد ناخالص کل کارکرد قطعی از شمول حق بیمه معاف و حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد نسبت به ۲۰ درصد مانده کار کرد وفق ماده اول مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی به ماخذ ۱۵ درصد به انضمام حق بیمه بیکاری

محاسبه و پس از وصول مطالبات مفاصاحساب موضوع ماده (۳۸) قانون به میزان ناخالص کل کار کرد قطعی است اعمال این بند نسبت به قراردادهایی که حق بیمه مورد مطالبه آنان از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ صادر گردد. بدیهی تا صدور این بخشنامه به مرحله قطعیت نرسیده است، بلامانع باشد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین روسا و کارشناسان ادارات کل استان، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین ، روسا ، معاونین مسئولین واحدها و کارشناسان واحدهای اجرایی می باشند.

بدون نظر

پیام بگذارید