8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته های احتساب سوابق موضوع دستوراداری شماره 1640 ‏/1400‏/1000 مورخ 1‏/3‏/1400

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته های احتساب سوابق موضوع دستوراداری شماره 1640 ‏/1400‏/1000 مورخ 1‏/3‏/1400

اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته های احتساب سوابق موضوع دستوراداری شماره 1640 ‏/1400‏/1000 مورخ 1‏/3‏/1400

اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته های احتساب سوابق موضوع دستوراداری شماره 1640 ‏/1400‏/1000 مورخ 1‏/3‏/1400

تاریخ : 1401/2/17+

شماره : 1777‏/1401‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

در اجرای رای هیات عمومی شماره ۱۱۱۵ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار جهت رسیدگی به اعتراضات مربوط به اصلاح عناوین شغلی در لیستهای سازمان تأمین اجتماعی و ضابطه مند نمودن و تبیین نحوه اجرای آرای صادره از هیاتهای مذکور و اعتراضات واصله در خصوص عناوین شغلی و ایجاد وحدت رویه و پرهیز از اعمال سلایق مختلف توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب مینماید.

الف- بررسی عناوین شغلی

۱- از تاریخ صدور این بخشنامه ضمن لغو مفاد بند ۲۰ دستور اداری ۱۴۰۰/۱۶۴۰/ ۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ کلیه واحدهای اجرایی میبایست تمامی درخواستها و آرای صادره از هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار در رابطه با اصلاح عناوین شغلی در لیستهای پرداخت حق بیمه را برابر ضوابط و مقررات کمیته های احتساب سوابق، موضوع دستور اداری فوق الذکر مورد رسیدگی و اقدامات لازم در این ارتباط را معمول نمایند.

۲- متقاضی میبایست پس از ثبت درخواست خود فرم پیوست در دبیرخانه شعبه آن را به همراه مدارک و مستندات مرتبط به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی دبیرخانه کمیته احتساب سابقه) شعبه ارائه نماید.

۳- محاسبه اخذ مابه التفاوت مبلغ حق بیمه ناشی از اصلاحات انجام شده دوره میبایست توسط واحد وصول حق بیمه انجام و مراحل مطالباتی وفق مواد ۴۰ ۴۲ الی ۴۵ قانون تأمین اجتماعی پیگیری گردد همچنین با توجه به اینکه وفق بخشنامه سالانه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کارفرما مکلف به واریز حق بیمه مربوطه به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار مزایای رفاهی و انگیزشی و حق مسکن و … میباشد لذا در زمان محاسبه بدهی ناشی از تفاوت ،دستمزد این اقلام نیز میبایست مدنظر قرار گیرد.

۴- در هنگام رسیدگی به اصلاحات عناوین شغلی در کارگاهها میبایست شغل افراد مشابه در لیست نیز مورد بررسی قرار . گیرند (به عنوان مثال اگر شخصی در کارگاه خبازی مدعی شغل شاطر میباشد میبایست در دوره مورد ادعا، شغل مشابه و صحت و سقم ادعا توامان با اشتغال فرد دیگر محرز گردد).

تذکر۱ : در خصوص کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل در آنها اجرا گردیده میبایست برابر طرح مذکور اقدام و در تقاضا وظایف عملی کارگر شاغل در کارگاه حسب مورد پست یا شغل ملحوظ نظر قرار گیرد.

تذکر۲ : چنانچه احکام و یا صورت مزد و حقوق دریافتی دارای عنوان شغلی و امضا یا اثر انگشت بیمه شده بوده که مغایر با اعتراض یا رای صادره ،باشد واحدهای اجرائی میبایست در زمان رسیدگی موضوع را به متقاضی و مرجع صادر کننده رای و اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی منعکس نمایند .

۵- عناوین شغلی اصلاح شده مطابق این بخشنامه ملاک عمل در کمیته های تطبیق عناوین شغلی سخت و زیان آور بوده و قابل تغییر و اعتراض توسط کمیته های موصوف نمیباشد.

۶- سیستم نرم افزار کاربرگ فاقد سیستم مولد به گونه ای طراحی خواهد شد که از این ،پس مشاغل در سیستم ثبت و بهره برداری گردد بند ۴۴ دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه موضوع نامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۸۷۶۵ مورخ (۹۹/۹/۲۵) و تا زمان اصلاح سیستم ،مربوطه نسخه بارگذاری شده در پرونده ،الکترونیک ملاک عمل برای ارائه تعهدات خواهد بود.

۷- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است نسبت به اصلاح نرم افزارهای ثبت اسناد بجا مانده ساماندهی و کاربرگ فاقد سیستم مولد بندهای ۳۵ و ۴۴ دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه موضـوع نـامـه شـماره ۱۰۰۰/۹۹/۸۷۶۵ مورخ ۹۹/۹/۲۵ به نحوی که در زمان ثبت اولیه ،درخواست شغل نیز حسب سند مربوطه ثبت و تایید گردد، اقدام نماید.

ب- تعیین دستمزد

از تاریخ صدور این بخشنامه کمیته های احتساب سوابق شعبه ای استانی و (ستادی موظفند درصورت پذیرش سوابق مورد ادعا و یا تبیین چگونگی اجرای آرا صادره از سوی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار (موضوع دستور اداری شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۱۶۴۰ مورخ (۱۴۰۰/۳/۱ و در راستای ماده ۴۰ ق.تا با رعایت سایر ضوابط و مقررات نسبت به تعیین مبلغ ریالی ماخذ حق بیمه اقدام و در صورتجلسات تهیه شده در این زمینه درج نمایند.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل ستادی مدیران کل و معاونین منابع و تعهدات بیمه ای روسای ادارات نامنویسی و حسابهای انفرادی امور بیمه شدگان وصول حق بیمه مستمریها و امور حقوقی و قوانین ادارات کل استانها، روسا و معاون بیمه ای و مسئولین نامنویسی و حسابهای انفرادی امور بیمه شدگان وصول حق بیمه و مستمری های شعب و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین در خصوص تهیه نرم افزارهای مربوطه خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید