8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1402 (بخشنامه شماره 80 مستمری‌ها)

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > بازنشستگان  > افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1402 (بخشنامه شماره 80 مستمری‌ها)

افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1402 (بخشنامه شماره 80 مستمری‌ها)

افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1402 (بخشنامه شماره 80 مستمری‌ها)

تاریخ : 1402/4/9

شماره : 3701‏/1402‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

در اجرای مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تامین اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شورای عالی کار و تصویب نامه شماره ۲۵۳۳۲ت ۶۱۲۴۹ه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ هیات محترم وزیران میزان افزایش مستمری و کمکهای جنبی به همراه مبالغ متناسب سازی قابل پرداخت از ابتدای سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل تعیین گردیده است

الف) میزان افزایش مستمری (موضوع ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی)

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ کلیه مستمریهای بازنشستگی از کارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۱ برقرار شده است به ترتیب برای دریافت کنندگان حداقل مستمری مبلغ ۴۱،۷۹۷،۵۰۰ ریال و کمتر از آن به میزان %۲۷ بیست و هفت (درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان ۲۱ بیست و یک (درصد به علاوه مبلغ ثابت ۲۰۵۰۷۸۸۰) دو) میلیون و پانصد و هفت هزار و هشتصد و هشتاد ریال مستمری آنان در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد.

ب) مبلغ حداقل مستمری در سال ۱۴۰۲ 

۱- بر اساس مصوبه شورای عالی کار حداقل میزان مستمری بازنشستگی از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده (۱۱۱) قانون تامین اجتماعی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ماهیانه مبلغ ۵۳،۰۸۲۸۴۰ ریال تعیین میشود.

۲- با توجه به مقررات و ضوابط ،قانونی گروههای ذیل از شمول بند (۱) خارج و افزایش مستمری آنان صرفا به میزان %۲۷ بیست) و هفت درصد میباشد

۲-۱- مشمولین بندهای (ل) و (و) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ بند (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

۲-۲- مشمولین قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند.

۲-۳- مشمولین بند (ج) ماده (۳۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

۲-۴- مشمولین جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۳) بند (۳) ماده (۸۰) قانون تامین اجتماعی

۲-۵- مشمولین قانون بیمه بازنشستگی فوت و از کارافتادگی بافندگان ،قالی ،قالیچه گلیم و زیلو (مصوب (۱۳۷۶)

۲-۶- مستمری بگیران از کارافتاده جزئی

نکته: به منظور تکمیل آیتم متناسب سازی %۷۵ اعاده سطح نسبت به زمان برقراری در خصوص مشمولين وفق بخشنامه شماره ۷۶/۱ مستمریها آیتم متناسب سازی ۲۵ باقیمانده اعاده سطح نسبت به زمان «برقراری با کد (۰۰۰۴۲) محاسبه و به همراه مبلغ مستمری سال ،۱۴۰۱ مشمول افزایش سال ۱۴۰۲ گردیده است. جهت نگهداری حساب های مربوط به آیتم مذکور در سیستمهای مالی کدهای ذیل تعیین میگردد:

کد حساب عنوان حساب
۳۳۶۲۰۰۰۱۰۳ متناسب سازی ۲۵ اعاده سطح نسبت به زمان برقراری- بازنشسته ۱۴۰۲ )  بدهی دولت)
۳۳۶۲۰۰۰۱۰۴ متناسب سازی ۲۵ اعاده سطح نسبت به زمان برقراری- از کارافتاده ۱۴۰۲ ( بدهی دولت)
۳۳۶۲۰۰۰۱۰۵ متناسب سازی ۲۵ اعاده سطح نسبت به زمان برقراری- بازمانده ۱۴۰۲ ( بدهی دولت )

 

ج) میزان کمکهای جنبی

به منظور جبران بخشی از افزایش هزینههای زندگی و ارتقای وضعیت معیشت مستمری بگیران و به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی ،سازمان میزان کمکهای جنبی در سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل تعیین میگردد:

۱- حق سنوات 

حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه اصلی) و (ارفاقی آن دسته از مستمری بگیران که وفق ضوابط مندرج در بند (۵) با موضوع مزایای جنبی مستمری بگیران بخشنامه تنقیح و تلخیص شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۱۵۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ در حال پرداخت میباشد در سال ۱۴۰۲ به میزان ۵,۰۰۰ پنج هزار ریال به ازای هر سال سابقه مازاد بر ۲۰ سال افزایش مییابد

۲- کمک هزینه عائله مندی کمک هزینه اولاد و کمک هزینه همسر متکفل فرزند 

میزان این کمکها در سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل تعیین و وفق ضوابط جاری به مشمولین پرداخت میگردد

کمک هزینه ماهانه عائله مندی — ۹،۱۷۴،۷۲۰ ریال

کمک هزینه ماهانه اولاد  — ۴،۲۲۵،۲۰۰ ریال

کمک هزینه ماهانه همسر متکفل فرزند — ۹،۱۷۴،۷۲۰ ریال

3- کمک هزینه مسکن 

میزان کمک هزینه مسکن به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی از کارافتادگی کلی و بازماندگان به مبلغ

۲۰۰۰۰،۰۰۰ ریال در ماه تعیین شده است.

4- کمک به تامین معیشت مستمری بگیران

میزان کمک به تامین معیشت مستمری بگیران به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی از کار افتادگی کلی و بازماندگان به مبلغ ۲،۶۶۰،۰۰۰ ریال در ماه تعیین شده است.

هـ) لیستهای پرداخت و صدور احکام افزایش مستمری 

۱- کلیه شعب موظفند پس از اجرای نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری نسبت به محاسبه مابه التفاوت مستمری فروردین ماه اقدام نمایند.

2- احکام افزایش مستمری در زمان انتقال پروندههای مستمری به سایر شعب میبایست پس از حصول اطمینان از صحت آن از سامانه متمرکز مستمری اخذ و پس از تایید مسوولین ذی ربط در پرونده الکترونیک مستمری بگیر بارگذاری گردد.

3- به منظور اطلاع مستمری بگیران گرامی احکام افزایش مستمری از طریق سامانه خدمات غیر حضوری به نشانی es.tamin.ir در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت.

_ به منظور جبران خدمات همکارانی که در امر تهیه لیست مابه التفاوت افزایش مستمری و صدور احکام افزایش سالیانه مستمری بگیران در سال جاری مشارکت داشتهاند اعم از کارکنان ستاد ،مرکز ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی دستور اداری پرداخت حق الزحمه مربوطه متعاقباً صادر خواهد شد.

مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات با توجه به مفاد این بخشنامه نظارت بر نصب نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری و امکان نمایش احکام را بر عهده دارد.

مسوول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین تعهدات بیمه ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت روسای ادارات مستمریها نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاریهای ،رسمی آمار و فناوری اطلاعات امور مالی منابع انسانی و ادارات کل استانها و مسوولین ذی ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود .

 

بدون نظر

پیام بگذارید