8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1401 (بخشنامه شماره 79 مستمری‌ها)

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > بازنشستگان  > افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1401 (بخشنامه شماره 79 مستمری‌ها)

افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1401 (بخشنامه شماره 79 مستمری‌ها)

افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1401 (بخشنامه شماره 79 مستمری‌ها)

تاریخ : 1401/3/27

شماره : 3745‏/1401‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

احتراما؛ در اجرای مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تامین اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ شورایعالی کار و تصویب نامه شماره ۴۲۳۲۹ت ۵۹۸۲۵ھ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ و اصلاحیه شماره ۵۹۸۲۵/۴۵۲۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ هیات محترم وزیران میزان افزایش مستمری و کمکهای جنبی (بـه همـراه مبالغ متناسب سازی قابل پرداخت از ابتدای سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین گردیده است:

الف) میزان افزایش مستمری موضوع ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی)

از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ کلیه مستمریهای بازنشستگی از کارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۰ برقرار شده است به ترتیب برای دریافت کنندگان حداقل مستمری مبلغ ۲۶٬۵۵۴,۹۵۰ ریال) و کمتر از آن به میزان ۵۷/۴ ٪ (پنجاه و هفت و چهار دهم (درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری بـه میزان ۱۰٪ (ده درصد مستمری آنان در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ افزایش مییابد، به نحوی که مجموع دریافتی ایشان (بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عائله مندی و (اولاد از مبلغ ۵۵,۸۰۰,۰۰۰) پنجاه و پنج میلیون و هشتصد هزار ریال کمتر نباشد.

آن دسته از مشمولین سطوح بالاتر که مجموع دریافتی ماهیانه آنها بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عائله مندی و اولاد) پس از افزایش موضوع این بند کمتر از (یکصد میلیون ریال ،باشد این افزایش تا سقف مزبور به اضافه ۶,۵۰۰,۰۰۰ شش میلیون و پانصد هزار ریال خواهد بود.

ب) مبلغ حداقل مستمری در سال ۱۴۰۱

۱ – بر اساس مصوبات شورای عالی کار حداقل میزان مستمری بازنشستگی از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده (۱۱۱) قانون تامین اجتماعی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱، ماهیانه مبلغ ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ریال تعیین میشود.

۲- با توجه به مقررات و ضوابط ،قانونی گروههای ذیل از شمول بند (۱) خارج و افزایش مستمری آنان صرفا به میزان ۵۷/۴ ٪ پنجاه) و هفت و چهار دهم درصد میباشد:

۲-۱- مشمولین بندهای (ل) و (و) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ بند (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۸، بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ۲-۲- مشمولین قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند. ۲-۳- مشمولین بند (ج) ماده (۳۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

۲-۴- مشمولین جزء ((۱) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۳) بند (۳) ماده (۸۰) قانون تامین اجتماعی

۲-۵- مشمولین قانون بیمه بازنشستگی فوت و از کارافتادگی بافندگان ،قالی ،قالیچه گلیم و زیلو (مصوب ۱۳۷۶)

۲-۶- مستمری بگیران از کار افتاده جزئی

ج) تفاوت تطبیق مصوبه سال ۱۴۰۱

چنانچه مجموع دریافتی مستمری بگیران مشمول ماده (۱۱۱) قانون بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عائله مندی و اولاد از مبلغ ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ پنجاه و پنج میلیون و هشتصد هزار ریال کمتر باشد ما به التفاوت مربوطه با عنوان تفاوت تطبیق مصوبه سال ۱۴۰۱ پرداخت میشود مبلغ مذکور در خصوص مشمولین بندهای (۱-۲) الی (۵-۲) به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.

آیتم مذکور با کد ۴۱ در جداول پرداخت و کسور سامانه متمرکز مستمری ایجاد شده است.

د) میزان کمکهای جنبی

به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه های زندگی و ارتقای وضعیت معیشت مستمری بگیران و به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان میزان کمکهای جنبی در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین می گردد:

۱- حق سنوات

حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه اصلی و ارفاقی آن دسته از مستمری بگیران که وفق ضوابط مندرج در بند (۵) با موضوع مزایای جنبی مستمری بگیران بخشنامه تنقیح و تلخیص شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۱۵۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ در حال پرداخت میباشد در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵,۰۰۰ پنج هزار ریال به ازای هر سال سابقه مازاد بر ۲۰ سال افزایش می یابد.

۲- کمک هزینه عائله مندی کمک هزینه اولاد و کمک هزینه همسر متکفل فرزند

میزان این کمکها در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین و وفق ضوابط جاری به مشمولین پرداخت می گردد:

کمک هزینه ماهانه عائله مندی — ۴,۰۷۳,۸۹۵ ریال

کمک هزینه ماهانه اولاد — ۱,۰۵۶,۱۹۵ ریال

کمک هزینه ماهانه همسر متکفل فرزند — ۴,۰۷۳٬۸۹۵ ریال

۳- کمک هزینه مسکن

میزان کمک هزینه مسکن به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی از کارافتادگی کلی و بازماندگان به مبلغ

۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال در ماه تعیین شده است.

۴- کمک به تامین معیشت مستمری بگیران

میزان کمک به تامین معیشت مستمری بگیران به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و بازماندگان به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال در ماه تعیین شده است.

ه) لیستهای پرداخت و صدور احکام افزایش مستمری

۱- کلیه شعب موظفند پس از اجرای نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری نسبت به محاسبه مابه التفاوت مستمری ماههای فروردین اردیبهشت و خرداد اقدام نمایند.

۲- احکام افزایش مستمری در زمان انتقال پروندههای مستمری به سایر شعب میبایست پس از حصول اطمینان از صحت آن از سامانه متمرکز مستمری اخذ و پس از تایید مسوولین ذی ربط در پرونده الکترونیک مستمری بگیر بارگذاری گردد.

۳- به منظور اطلاع مستمری بگیران گرامی احکام افزایش مستمری از طریق سامانه خدمات غیر حضوری به نشانی estamin.ir در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت.

به منظور جیران خدمات همکارانی که در امر تهیه لیست مابه التفاوت افزایش مستمری و صدور احکام افزایش سالیانه مستمری بگیران حسب نیاز در فاصله زمانی سه ماهه سال جاری مشارکت داشته اند ( اعم از کارکنان ستاد مرکز، ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی : ، به پرداخت اضافه کار ایام تعطیل به مدیران کل و معاونین مربوطه، رؤسای شعب

و معاونین بیمه ای و اداری و مالی و هر یک از کارکنان مستمری ها به ازای هر ماه به میزان ۱۰۰ ساعت و کارکنان امور مالی و آمار و فن آوری اطلاعات حداکثر تا ۳ نفر به میزان ۳۰ ساعت متناسب با عملکرد آنان اقدام گردد

مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات با توجه به مفاد این ،بخشنامه نظارت بر نصب نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری و امکان نمایش احکام را بر عهده دارد.

مسوول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونين تعهدات بیمه ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت، روسای ادارات مستمری ها، نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاری های رسمی، آمار و فناوری اطلاعات، امور مالی، منابع انسانی و ادارات کل استانها و مسوولین ذی ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید