8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

افزایش مهلت پرداخت حق بیمه از 3 ماه به 4 ماه برای یکبار در طول هر قرارداد مندرج در بخشنامه های (بازبینی،تجمیع و تلخیص) شماره 71 ،75 و 22 امور بیمه شدگان و ایرانیان خارج از کشور

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > افزایش مهلت پرداخت حق بیمه از 3 ماه به 4 ماه برای یکبار در طول هر قرارداد مندرج در بخشنامه های (بازبینی،تجمیع و تلخیص) شماره 71 ،75 و 22 امور بیمه شدگان و ایرانیان خارج از کشور

افزایش مهلت پرداخت حق بیمه از 3 ماه به 4 ماه برای یکبار در طول هر قرارداد مندرج در بخشنامه های (بازبینی،تجمیع و تلخیص) شماره 71 ،75 و 22 امور بیمه شدگان و ایرانیان خارج از کشور

افزایش مهلت پرداخت حق بیمه از 3 ماه به 4 ماه برای یکبار در طول هر قرارداد مندرج در بخشنامه های (بازبینی،تجمیع و تلخیص) شماره 71 ،75 و 22 امور بیمه شدگان و ایرانیان خارج از کشور

تاریخ : 1400/7/25

شماره : 1000/1400/6584

پیوست : دانلود پیوست

پیرو بخشنامه های بازبینی تجمیع و (تلخیص شماره ۱۷ ، ۱۸ و ۲۲ امور بیمه شدگان و ایرانیان خارج از کشور و در اجرای بند (۶) مصوبه صد و دوازدهمین جلسه هیات امنای محترم سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ موضوع اصلاح تبصره ماده (۶) آئین نامه ادامه بیمه به طور (اختیاری) و بند (۱) یک هزار و نهصد و پنجاه و نهمین صورتجلسه هیات مدیره محترم سازمان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ و در جهت حفظ تداوم بیمه پردازی بیمه شدگان با ماهیت اختیاری و همچنین افزایش رضایتمندی ،آنان از تاریخ صدور این بخشنامه بندهای ذیل مندرج در بخشنامههای فوق الذکر اصلاح و جایگزین می گردد.

بند ۵۸ بخشنامه شماره ۱۷ امور بیمه شدگان:

۵۸- بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد مکلفند پس از شروع ،بیمه حق بیمه کامل هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ۲ ماه بعد پرداخت نمایند. چنانچه بین آخرین ماه پرداخت حق بیمه (ابتدای ماهی که حق بیمه متعلقـه پرداخت نگردیده است تا تاریخ پرداخت مجدد بیش از سه ماه فاصله ایجاد گردد موضوع قرارداد منعقده از تاریخ قطع پرداخت حق بیمه ملغی محسوب گردیده و ادامه امر بیمه موکول به تسلیم درخواست مجدد، موافقت سازمان و عقد قرارداد جدید با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

۵۸/۱- به موجب بند (۱) یک هزار و نهصد و پنجاه و نهمین صورتجلسه هیات مدیره محترم سازمان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ به بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد، هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران، خادمین ثابت مساجد ،باربران ،زنبورداران مددجویان زنان سرپرست خانوار مربیان مهد کودک خود مالک، زنان خانه دار دانشجویان و کارآفرینان بنیاد شهید در طول مدت بیمه پردازی و بر اساس هر قرارداد یک بار اجازه داده میشود چنانچه حق بیمه متعلقه را حداکثر تا پایان ماه چهارم پرداخت نمایند امکان تداوم بیمه پردازی آنان با رعایت سایر شرایط مقرر میسر گردد. بدیهی است امکان صدور برگ پرداخت حق بیمه در ماه چهارم نیز با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده میسر بوده لیکن به پرداختهای بعد از مهلت مذکور ماه) پنجم به بعد) ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا با توجه به اینکه بیمه زنبورداران خادمین ثابت ،مساجد صیادان و باربران بر اساس مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد صورت می پذیرد بنابراین مهلت پرداخت حق بیمه هر ماه این قبیل از بیمه شدگان نیز مطابق ضوابط یاد شده حداکثر تا دو ماه بعد خواهد بود و تسهیلات یادشده شامل حال این قبیل از بیمه شدگان نیز می گردد.

بند ۱۳ بخشنامه شماره ۱۸ امور بیمه شدگان

۱۳ پرداخت حق بیمه همه ماهه توسط بیمه شده یا نماینده وی انجام گرفته و حداکثر مهلت پرداخت تا آخرین روز ۲ ماه بعد خواهد بود. بیمه شده میتواند حداکثر نسبت به پرداخت حق بیمه ۳ ماه آتی با توجه به اعتبار کارت شناسایی برابر مقررات مربوطه اقدام نماید شروع پرداخت حق بیمه از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود. تذکر ا در صورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر چنانچه بین آخرین ماه پرداخت حق بیمه تا تاریخ پرداخت مجدد بیش از ۳ ماه فاصله ایجاد نگردد قرارداد منعقده معتبر بوده و پرداخت حق بیمه ماه مربوطه با رعایت سایر مقررات بلامانع میباشد. اضافه مینماید به موجب بند (۱) یک هزار و نهصد و پنجاه و نهمین صورتجلسه هیات مدیره محترم سازمان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ به قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار در طول مدت بیمه پردازی و بر اساس هر قرارداد یک بار اجازه داده میشود چنانچه حق بیمه متعلقه را حداکثر تا پایان ماه چهارم پرداخت نمایند امکان تداوم بیمه پردازی آنان با رعایت سایر شرایط مقرر میسر گردد. بدیهی است امکان صدور برگ پرداخت حق بیمه در ماه چهارم نیز با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده میسر بوده، لیکن به پرداخت های بعد از مهلت مذکور ماه) پنجم به بعد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

بند ۱۷ بخشنامه شماره ۲۲ امور بیمه شدگان:

۱۷ مهلت پرداخت حق بیمه هر ماه حداکثر تا آخرین روز ۲ ماه بعد خواهد بود در غیر این صورت قرارداد منعقده از آخرین ماهی که حق بیمه پرداخت شده است لغو و ادامه بیمه موکول به تسلیم تقاضای جدید و موافقت سازمان با رعایت سایر شرایط مقرر در این بخشنامه خواهد بود.

۱۷/۱ به موجب بند (۶) مصوبه صد و دوازدهمین جلسه هیات امنای محترم سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰) موضوع اصلاح تبصره ماده (۶) آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری به بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری در طول مدت بیمه پردازی و بر اساس هر قرارداد یک بار اجازه داده می شود چنانچه حق بیمه متعلقه را حداکثر تا پایان ماه چهارم پرداخت نمایند امکان تداوم بیمه پردازی آنان با رعایت سایر شرایط مقرر میسر گردد. بدیهی است امکان صدور برگ پرداخت حق بیمه در ماه چهارم نیز با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده میسر بوده لیکن به پرداختهای بعد از مهلت مذکور ماه پنجم به بعد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

بند ۸ بخشنامه ایرانیان خارج از کشور:

۸- واحد اجرایی مربوطه موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه شعبه، استحقاق یا عدم استحقاق متقاضی را بررسی و نتیجه را طبق فرمهای مربوطه حسب مورد به متقاضی و یا وکیل قانونی وی اعلام به نحوی که میبایست ظرف مدت یک ماه نسبت به امضاء قرارداد و پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام لازم معمول گردد. تذکر چنانچه بنا به عللی مهلت مقرر ۳ ماهه سپری ،گردد شروع امر بیمه منوط به تسلیم درخواست مجدد و رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود

۸/۱- به موجب بند (۱) یک هزار و نهصد و پنجاه و نهمین صورتجلسه هیات مدیره محترم سازمان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ به بیمه شدگان ایرانیان خارج از کشور در طول مدت بیمه پردازی و بر اساس هر قرارداد یک بـار اجازه داده میشود چنانچه حق بیمه متعلقه را حداکثر تا پایان ماه چهارم پرداخت نمایند امکان تداوم بیمه پردازی آنان با رعایت سایر شرایط مقرر میسر گردد. بدیهی است امکان صدور برگ پرداخت حق بیمه در ماه چهارم نیز با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده میسر بوده لیکن به پرداختهای بعد از مهلت مذکور (ماه پنجم به بعد) ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شایان ذکر است؛ بندهای فوق الذکر در بخشنامههای مربوطه مطابق تصاویر پیوست الحاق و اعمال شده است.

شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است در اسرع وقت و با هماهنگی اداره کل امور بیمه شدگان نسبت به ساخت نرم افزار مربوطه اقدام نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای و معاونین ،مربوطه روسای ادارات امور بیمه شدگان، وصول حق بیمه امور مستمریها نام نویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها روسا و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی، مرکز فن آوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید