8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

الحاق بخش هشتم ” بازرسی از کارگاههای دارای نیروی کار خارجی” به بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه و دستورالعمل‏های حوزه بازرسی کارگاهی

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > الحاق بخش هشتم ” بازرسی از کارگاههای دارای نیروی کار خارجی” به بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه و دستورالعمل‏های حوزه بازرسی کارگاهی

الحاق بخش هشتم ” بازرسی از کارگاههای دارای نیروی کار خارجی” به بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه و دستورالعمل‏های حوزه بازرسی کارگاهی

الحاق بخش هشتم ” بازرسی از کارگاههای دارای نیروی کار خارجی” به بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه و دستورالعمل‏های حوزه بازرسی کارگاهی

تاریخ : 1402/10/4

شماره : 10556‏/1402‏/1000

پیوست : دانلود پپیوست

پیرو بخشنامه تنقیح تلخیص و تجمیع بخشنامه و دستورالعملهای حوزه بازرسی کارگاهی شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۴۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ؛ نظر به اهمیت شناسایی و ساماندهی اتباع خارجی شاغل در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی و به استناد مواد ۵، ۲۸ ، ۳۹ ، ۴۷ و ۱۰۲ قانون تأمین اجتماعی و ۱۲۰ الی ۱۲۹ قانون کار (مبحث اشتغال اتباع بیگانه و به منظور ایجاد وحدت رویه و ضرورت فراهم نمودن پوشش بیمهای اتباع خارجی شاغل بخش هشتم به شرح ذیل به بخشنامه مزبور الحاق میگردد.

بخش هشتم بازرسی از کارگاههای دارای نیروی کار خارجی 

۸-۱ بازرسان کارگاههای واحدهای اجرائی با بهره گیری از کلیه ظرفیتها میبایست به هنگام بازرسی از کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی نسبت به شناسایی کلیه نیروی کار شاغل در کارگاه اعم) از نیروی کار شاغل ایرانی و خارجی و ثبت اطلاعات مربوطه اعم از نام و نام خانوادگی و شماره شناسه اختصاصی کد) فیدا یا کد یکتا نوع شغل ،تابعیت پروانه اشتغال کارت کار یا روادید کار و عنداللزوم اخذ امضا و … تبعه خارجی اقدام نمایند و متعاقباً ضروریست نسبت به محاسبه حق بیمه و پیگیری وصول آن برابر مقررات اقدام گردد.

۸-۲ برای آن دسته از اتباع خارجی که در زمان بازرسی مستندات مندرج در بند (۱) ارائه نمیشود لازم است ضمن کد موقت ،بیمه پیگیری و مطالبه نیز مطابق با مقررات و ضوابط جاری صورت .پذیرد ضمنا اطلاعات تولید شده به صورت مجزا در پایگاه مربوطه که به همین منظور ایجاد میگردد نگهداری خواهد شد.

تذکر: برخورداری این قبیل افراد از تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی پس از ارائه شماره شناسه اختصاصی کدفید) یا کد (یکتا و همچنین مجوز اشتغال معتبر احراز هویت و انطباق اطلاعات ثبت شده بامشخصات تبعه متقاضی امکان پذیر میباشد بررسی ترک کار افراد شاغل دارای شماره موقت با ارائه درخواست بازرسی مجدد در سامانه خدمات غیر حضوری (ES) از سوی کارفرما مقدور خواهد بود.

۸-۳- ادارات کل استانها میبایست تا فراهم شدن امکان تبادل اطلاعات به طور ،سیستمی از طریق تعامل با ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ،استان نسبت به اخذ فهرست و مشخصات اتباع خارجی دارای پروانه یا کارت کار در آن استان و انجام بازرسی اقدام و مراتب را هر ماهه به اداره کل امور بیمه شدگان اعلام نمایند.

-۸-۴- ادارات کل استانها موظفند ضمن ایجاد تعاملات موثر با کلیه دستگاهها نهادها و شرکتهایی که در انجام امور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم از نیروی کار خارجی استفاده مینمایند با فراهم نمودن تمهیدات لازم به منظور توسعه پوشش بیمه ای کارکنان شاغل مطابق مفاد این بخشنامه نسبت به پایش اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به آن مراجع اقدام نمایند.

-۸-۵ مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات موظف است.

۸-۵-۱ تا فراهم شدن امکان اخذ گزارش سیستمی نتیجه گزارش بازرسی کارگاههای دارای تبعه خارجی به تفکیک نام شعبه نام و کد کارگاه و تعداد و مشخصات افراد شناسائی شده را بصورت ماهانه تا پانزدهم ماه بعد به اداره کل وصول حق بیمه ارسال نماید.

۸-۵-۲- ظرف یکماه از تاریخ صدور این بخشنامه با همکاری حوزه تخصصی ذیربط نسبت به ساخت نرم افزار محاسبه پرونده و بازرسی اتباع خارجی و ارسال به کلیه واحدهای اجرایی و همچنین ساخت گزارش ماهانه بازرسیهای انجام شده توسط شعب از کارگاههای دارای تبعه خارجی در داشبورد بازرسی الکترونیک سامانه جامع هوش کسب و کار (BI) اقدام لازم بعمل آورد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل حوزههای ذیربط ستادی مدیران کل و معاونین بیمه ای رؤسای ادارات امور بیمه شدگان وصول حق بیمه بازرسی ،کارگاهی نامنویسی و حسابهای انفرادی و مستمریهای ادارات کل استانها و رؤسا و معاونین و مسئولین واحدهای ذیربط در شعب و همچنین مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید