8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

الحاق بندهای(1‏-14‏-5) و (2‏-14‏-5) به بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با موضوع آئین نامه اجرایی تبصره‌های (3) و (4) الحاقی به بند (الف) قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی –

موسسه اروند مشاور > اخبار  > الحاق بندهای(1‏-14‏-5) و (2‏-14‏-5) به بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با موضوع آئین نامه اجرایی تبصره‌های (3) و (4) الحاقی به بند (الف) قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی –

الحاق بندهای(1‏-14‏-5) و (2‏-14‏-5) به بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با موضوع آئین نامه اجرایی تبصره‌های (3) و (4) الحاقی به بند (الف) قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی –

الحاق بندهای(1‏-14‏-5) و (2‏-14‏-5) به بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با موضوع آئین نامه اجرایی تبصره‌های (3) و (4) الحاقی به بند (الف) قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی –

تاریخ : 1403/3/4

شماره : 1840‏/1403‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

به پیوست آئین نامه اجرایی تبصره (۳) الحاقی به بند (الف) ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۴۵۶ ت ۶۲۰۳۴ هـ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳ هیات محترم وزیران با عنوان ساخت و سازهای معاف از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی و آئین نامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی به بند (الف) ماده (۵) قانون یادشده موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۷۳۲۳ ت ۶۲۰۳۵هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۹ هیات محترم وزیران با عنوان نحوه شمول و اعمال معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها ” ارسال و مفاد بند ۱-۱۴ – ۱۵ و ۲-۱۴-۵ به بخشنامه تنقیح تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۰۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور (۱۴۰۲/۸/۳) الحاق میگردد.

به موجب تصویب نامه شماره ۱۵۴۵۶ ت ۶۲۰۳۴هـ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳ هیات محترم وزیران ساخت و سازهای معاف از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی موضوع تبصره (۳) قانون اصلاحی مصوب مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اعلام میگردد.

 1. خانه های عالم که در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد ساخته میشود
 2. -ابنیه مربوط به ارتقای سرانه خدمات عمومی بشرح ذیل که حق بهره برداری دائم آن طی مدارک و رسمی و قانونی از تاریخ دریافت پروانه ساختمانی توسط بخش خصوصی یا غیر دولتی در اختیار دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که متولی ارائه خدمات عمومی هستند قرار گیرد مشمول معافیت از حق بیمه موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۵) اصلاحی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ خواهند بود این حق بهره برداری قابل اسقاط نمیباشد
 3. آموزشی نظیر مدارس دانشگاهها موسسات آموزشی و کودکستان ها ۵-۱۴-۱-۳-۲- بهداشتی نظیر مراکز جامع خدمات سلامت و خانههای بهداشت آسایشگاههای ایثارگران سالمندان و بیماران اعصاب و روان
 4. -درمانی نظیر بیمارستانها درمانگاها کلینیکها مراکز توانبخشی و مراکز موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹
 5. ورزشی نظیر ورزشگاه استادیوم ها و سالنهای ورزشی
 6. فرهنگی نظیر ،نمازخانه ها ،سینماها فرهنگ سراها مجتمعهای ،فرهنگی کتابخانه ها و سالنهای نمایش

تبصره

ساخت و سازهای موضوع ماده (۲) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۶ مجلس شورای اسلامی کمافی السابق تابع ضوابط و مقررات مربوطه خواهند بود.

 1. واحدهای اجرایی سازمان مکلفند پس از بررسی صحت مدارک و مستندات متقاضی معافیت از حق بیمه سهم کارفرمایی برای پروانه های ساختمانی با کاربری مورد اشاره در بند (۱) فوق الذکر با رعایت ضوابط و تائیدیه مراجع ذیصلاح حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت نسبت به اعمال معافیت مذکور برای واجدین شرایط اقدام نمایند.
 2. ساخت و سازهایی که صرفاً جهت کاربریهای پیشگفت صورت گرفته باشد از پرداخت حق بیمه معاف خواهند بود و هرگونه تفسیر مبنی بر توسعه دامنه شمول مصادیق ذکر شده فاقد وجاهت قانونی بوده و فضای تجاری ابنیههای مورد نظر به هیچ وجه مشمول این معافیت نمیباشند
 3. در صورت تغییر کاربری متقاضی ملزم به پرداخت حق بیمه موضوع تبصره (۳) بند (الف) قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی به نرخ روز خواهد بود.

حسب تصویب نامه شماره ۲۲۷۳۲۳ ت ۶۲۰۳۵هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۹ هیات محترم وزیران نحوه شمول و اعمال معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها به شرح ذیل اعلام می گردد

 •  افرادی که تحت پوشش یکی از نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور هستند.
 • افرادی که به عنوان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی موصوف نبوده لیکن مطابق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دهک اول درآمدی قرار میگیرند

-۵-۱۴-۲-۲- نحوه معرفی مشمولین به سازمان و اقدامات واحد اجرایی

مشمولین این آیین نامه (مالک) باید درخواست صدور پروانه ساختمانی خود را جهت اعمال معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی به همراه مستندات مربوطه به نهادهای حمایتی یا واحدهای اجرایی استانی و شهرستانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند مراجع مذکور مکلف می باشند حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ارائه درخواست متقاضی و پس از احراز شرایط استحقاق ایشان را به منظور برخورداری از معافیت حق بیمه یاد شده از طریق مکاتبه و یا در قالب لوح فشرده به سازمان تامین اجتماعی با توجه به محدوده عملکرد شعب معرفی نمایند.

تبصره

بهره مندی از تسهیلات این آیین نامه توسط مشمولین صرفا یک مرتبه برای یک واحد ساختمانی میسر خواهد بود به منظور ممانعت از بهره مندی مجدد و من غیر حق از تسهیلات این آئین نامه میبایست مشخصات کامل فرد متقاضی مشمول واجد شرایط در سیستم بیمهای درج گردد.

 •  واحدهای اجرایی سازمان مکلفند با نظارت ادارات کل استان در خصوص مشمولین واجد شرایط پس از بررسی مستندات و احراز شرایط مدنظر حداکثر ظرف پانزده روز کاری نسبت به صدور گواهی معافیت مشمولین از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی اقدام نمایند به منظور بررسی وضعیت مشمولین معرفی شده از سوی نهادهای حمایتی افراد) موضوع بند “ب” فوق الذكر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیریت فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال میبایست امکان بهره برداری برخط از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان خدمت دهک (بندی را در اختیار نهادهای حمایتی ذیربط و سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.
 • به منظور بررسی و ارائه گزارش عملکرد واحدهای سازمان پیرامون اجرای مفاد این آیین نامه به مراجع ذیصلاح نظارتی برون سازمانی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است در اسرع وقت و حداکثر یک ماه از تاریخ صدور بخشنامه اقدامات لازم پیرامون اعمال کلیه اصلاحات مربوطه و همچنین توسعه قابلیتهای نرم افزاری را معمول نماید

توجه

به منظور بررسی و ارائه گزارش عملکرد واحدهای سازمان پیرامون اجرای مفاد این آیین نامه به مراجع ذیصلاح نظارتی برون سازمانی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است در اسرع وقت و حداکثر یک ماه از تاریخ صدور بخشنامه اقدامات لازم پیرامون اعمال کلیه اصلاحات مربوطه و همچنین توسعه قابلیتهای نرم افزاری را معمول نماید

مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه مدیران کل معاونین منابع بیمهای روسای اداره وصول حق بیمه ادارات کل ،استان ،رئیس معاون بیمهای و کلیه همکاران حوزه وصول مطالبات واحدهای اجرایی خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید