8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

الحاق توجه ذیل بند(3‏-5‏-5 ) و بند (4‏-5‏-5) به بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با موضوع قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی – اصلاحیه شماره (3)

موسسه اروند مشاور > اخبار  > الحاق توجه ذیل بند(3‏-5‏-5 ) و بند (4‏-5‏-5) به بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با موضوع قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی – اصلاحیه شماره (3)

الحاق توجه ذیل بند(3‏-5‏-5 ) و بند (4‏-5‏-5) به بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با موضوع قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی – اصلاحیه شماره (3)

الحاق توجه ذیل بند(3‏-5‏-5 ) و بند (4‏-5‏-5) به بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با موضوع قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی – اصلاحیه شماره (3)

تاریخ : 1403/3/7

شماره : 1925‏/1403‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

ضمن پیوست قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۹ مجلس شورای اسلامی موضوع استفساریه شماره ۱۱/۵۵۴۸ – ۱۹۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ مجلس شورای اسلامی در خصوص عوارض صدور پروانه ساختمانی و ضرورت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی در زمان تعیین تکلیف یا پرداخت عوارض موضوع کمیسیونهای مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداریها مصوب مورخ ۱۳۳۴/۴/۱۱ و اصلاحات بعدی آن الحاقی به بندهای (۳-۵-۵) و (۴-۵-۵) بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۲/۲۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ توجه ادارات کل استان را به رعایت موارد ذیل جلب مینماید

فصل پنجم: نحوه محاسبه حق بیمه ساختمانی سهم کارفرمایی 

توجه به موجب موضوع استفساریه قانون بدوالاشاره در مواردی که به موجب آرای کمیسیونهای موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی رای به ابقاء بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می،شود مؤدی مکلف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید

با عنایت به مفاد استفساریه قانون صدرالاشاره مراد” از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه احداث و یا افزایش تراکم ،ساختمان تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی علاوه بر عوارض (پرداختی) در ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۲/۶/۲۲ عوارضی است که در اجرای بند الف تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینههای شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱/۴/۱ هر سال توسط وزیر محترم کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ میگردد لذا بر این اساس و با توجه به مفاد نامه شماره ۷۹۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور عناوین عوارض ملاک عمل در تعیین و محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی در سال ۱۴۰۳، عناوین عوارض مندرج در جدول شماره یک شهرداریها و جدول شماره دو) دهیاریها موضوع نامه شماره ۶۰۰۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۹ سازمان مذکور (تصاویر (پیوست) و ابلاغیه شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ وزیر محترم کشور خواهد بود.

مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه مدیران کل معاونین منابع بیمهای روسای اداره وصول حق بیمه ادارات کل ،استان رئیس معاون بیمهای و کلیه همکاران حوزه وصول مطالبات واحدهای اجرایی خواهند بود.

 

بدون نظر

پیام بگذارید