8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

الحاق مبحث هفدهم به بخشنامه تلخیص شده شماره 18 امور بیمه شدگان در خصوص همپوشانی بیمه قالی بافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با کارگاههای دارای ماهیت اجباری و …

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > الحاق مبحث هفدهم به بخشنامه تلخیص شده شماره 18 امور بیمه شدگان در خصوص همپوشانی بیمه قالی بافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با کارگاههای دارای ماهیت اجباری و …

الحاق مبحث هفدهم به بخشنامه تلخیص شده شماره 18 امور بیمه شدگان در خصوص همپوشانی بیمه قالی بافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با کارگاههای دارای ماهیت اجباری و …

الحاق مبحث هفدهم به بخشنامه تلخیص شده شماره 18 امور بیمه شدگان در خصوص همپوشانی بیمه قالی بافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با کارگاههای دارای ماهیت اجباری و …

تاریخ : 1400/5/8

شماره : 1000/1400/3848

پیوست : دانلود پیوست

پیرو بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۸ امور بیمه شدگان به شماره ۱۰۰۰/۹۲/۴۶۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۴ به پیوست تصویر دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۱۱۱۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیـوان عدالت اداری در خصوص تداخل بیمه قالیبافان با سوابق ناشی از پرداخت حق بیمه ارسال و مبحث هفدهم به بخشنامه مذکور به شرح ذیل الحاق می گردد:

مبحث هفدهم رفع همپوشانی بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با بیمه اجباری پروانه کسب و ….

۲۸- قانونگذار در ماده (۱) قانون بیمههای اجتماعی قالی بافان بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار مصوب ۱۳۸۸/۰۵/۱۸ و تبصره های ذیل آن در تعریف افراد تحت شمول قانون مزبور، کارگران و استادکاران قالی و فرش دستباف رنگرزان چله کشان تابلو ،بافان رفوگران و سایر شاغلین در صنایع وابسته به تولیـد فـرش را تنها افرادی میداند که در مشاغل یاد شده اشتغال داشته باشند همچنین در بند (ت) از ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون فوق الذكر مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۲ نیز در بیان مشمولان و افراد بهره مند از بیمه اجتماعی قالیبافان، افراد شاغل در مشاغل فوق را صرفاً مورد حمایت بیمه قالیبافان و مجاز به استفاده از آن دانسته است. لذا اشتغال شرط برخورداری از این کمک بوده و در صورت عدم اشتغال یا اشتغال همزمان به مشاغل دیگر هدف قانون گذار محقق نمی گردد.

بر این اساس نظر به اینکه اشتغال احدی از بیمه شدگان موضوع قانون یادشده در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی به دلیل غیر مرتبط بودن با حرفه معرفی شده منجر به لغو قرارداد وی و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و همچنین ارجاع آن به هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی و صدور دادنامه صدرالذکر گردیده و النهایه رای صادره علیه شاکی بوده و اقدامات سازمان تنفیذ شده است لذا در اجرای رای صادره واحدهای اجرایی می بایست منبعد از پذیرش درخواست متقاضیان در حالتهای ذیل خودداری نمایند.

الف- بیمه شدگان فعال مشمول قانون تامین اجتماعی اعم از اجباری و غیر اجباری دارای لیست پرداخت حق بیمه؛ سوابق ایجادی ناشی از گزارش بازرسی کارگاهی؛ سوابق ایجادی ناشی از بررسی دفاتر قانونی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و …).

ب- متقاضیان دارای پروانه کسب معتبر در حرف غیر مرتبط با قالی بافی و صنایع دستی شناسه دار.

ج- مشمولین سایر نظامهای بیمه و بازنشستگی

د- کارفرمایان کارگاههای غیر مرتبط با قالیبافی و صنایع دستی شناسه دار مشمول قانون تامین اجتماعی، پیمان و….. بدیهی است چنانچه در اثنای بیمه پردازی با هر یک از موارد فوق همپوشانی ایجاد گردد قرارداد بیمه قالی بافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار لغو گردیده و پذیرش درخواست و انعقاد قرارداد جدید منوط به رفع همپوشانی حسب ضوابط مقرر خواهد بود.

سایر موارد

۲۹- با عنایت به مباحث مطرح شده در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۴ که با حضور نمایندگان سازمان و اعضای محترم هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی تشکیل شد و به منظور مساعدت با بیمه شدگانی که ایام بیمه پردازی سنوات گذشته آنان دارای همپوشانی با موارد فوق بوده و تاکنون تعیین تکلیف نگردیده است، واحدهای اجرایی می بایست مطابق بندهای ذیل اقدام لازم به عمل آورند:

۲۹/۱- در صورت تداخل سوابق قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با پرداخت حق بیمه به اعتبار اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی ( اعم از ارسال ،لیست گزارش بازرسی و بازرسی از دفاتر قانونی، سوابق مذکور در ماه های همپوشانی حذف و در این موارد صرفا سوابق بیمه اجباری مد نظر قرار گرفته، لیکن سایر سوابق ناشی از پرداخت حق بیمه قالی بافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار تنفیذ می گردد.

۲۹/۲- چنانچه انعقاد قرارداد و بیمه پردازی این گروه از بیمه شدگان با پروانه کسب معتبر به عنوان کارفرمای کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی پیمان و یا … همپوشانی داشته باشد کلیه سوابق پرداخت حق بيمه گذشته تنفیذ میگردد.

۲۹/۳- مشمولان سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی از شمول قانون تامین اجتماعی خارج بوده و در این گونه موارد از تاریخ تداخل قبل از انعقاد قرارداد و یا حین بیمه پردازی قرارداد منعقده قالی بافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار لغو و سوابق بیمه پردازی ناشی از آن حذف میگردد.

تذکر: با توجه به ماهیت صندوق بیمه های اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر که عضویت در آن مبتنی بر اراده و درخواست شخص بوده و الزام قانونی ندارد لذا در موارد همپوشانی پس از تعیین تکلیف سوابق بیمه روستائیان و عشایر در دوره تداخل از سوی صندوق ،مذکور قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار و سوابق ناشی از آن معتبر می باشد.

۲۹/۴ – از تاریخ صدور این بخشنامه اظهار نظرهای مغایر صورت گرفته لغو و جدول ماتریس همپوشانی موضوع بخشنامه تنقیح شماره ۴ نامنویسی و حسابهای انفرادی نیز مطابق ضوابط تعریف شده بازنگری خواهد شد.

مسئول حسن اجرای این ،بخشنامه مدیران کل بیمه ای معاونین منابع و تعهدات بیمه ای روسای ادارات امور بیمه شدگان وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور مستمریهای ادارات کل استان ها، روسا، معاونین و مسئولین ذیربط در شعب خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید