8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

الحاق و اصلاح بند هایی از تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازماندگان به شماره 1000/95/7825 مورخ 95/8/1

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > بازنشستگان  > الحاق و اصلاح بند هایی از تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازماندگان به شماره 1000/95/7825 مورخ 95/8/1

الحاق و اصلاح بند هایی از تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازماندگان به شماره 1000/95/7825 مورخ 95/8/1

الحاق و اصلاح بند هایی از تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازماندگان به شماره 1000/95/7825 مورخ 95/8/1

تاریخ : 1400/8/18

شماره : 1000/1400/7735

پیوست : دانلود پیوست

در اجرای نامه شماره ۹۰۰۰/۲۰۰/۱۰۲۶۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ رئیس محترم دیوان عدالت اداری منضـم بـه دادنامه شماره ۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر استحقاق نوادگان اناث مشمولین قانون تأمین اجتماعی اعم از کارکنان دولت و مشمولین قانون کار به دریافت حقوق وظیفه اجداد” و همچنین سایر تغییرات مرتبط بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها دستورالعملها و دستورهای اداری حوزه بازماندگان به شماره ۱۰۰۰/۹۵/۷۸۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ به شرح ذیل اصلاح، جایگزین و اضافه

الف_ متن الحاقی به بند ۸ فصل سوم (بازماندگان واجد شرایط):

۸-۱- نوادگان اناث متوفی

مشروط بر اینکه اولا فاقد شغل و شوهر بوده و ثانیا احراز شود تحت کفالت اجداد خود بوده اند.

ب_ متن الحاقی به بند 2-18 فصل پنجم (نحوه تقسیم سهام):

۱۸-۲-۱ میزان مستمری هر نواده اناث بیمه شده متوفی در هر صورت معادل بیست و پنج درصد مستمری

استحقاقی بیمه شده است.

ج تغییرات فصل ششم (مدارک ضروری)

ج -۱- متن الحاقی به بند ۱۹

۱۹-۹ – دریافت فیزیکی مدارک مندرج در این بند (به استثناء بند ۸-۱۹ – گواهی انحصار وراثت از مستندات لازم جهت برقراری و صدور حکم مستمری در شیوه ارائه خدمات غیر حضوری برقراری مستمری بازماندگان حذف و صرفا مدارک ضمیمه درخواست بازماندگان با) توجه به تعریف مدارک در سامانه خدمات غیر حضوری سازمان ملاک عمل خواهد بود.

ج-۲- متن اصلاحی بند ۳-۲۰

۲۰-۳- اصل و تصویر طلاق نامه فرزندان و نوادگان اناث

ج-۳- متن اصلاحی بند ۴-۲۰

۲۰-۴- تعهد نامه فرزندان و نوادگان اناث مبنی بر نداشتن شغل و شوهر ( طبق فرم پیوست شماره ۲)؛

ج- ۴- متن الحاقی به بند ۴-۲۰

۲۰-۴-۱- نظر به فراهم گردیدن امکان ارائه تعهدنامه غیر حضوری فرزندان و نوادگان اناث بازماندگان، در مواردی که فرزند، فرزند خوانده و نواده اناث مرحوم مرحومه در زمره متقاضیان دریافت مستمری بازماندگان قرار دارد و ملزم به ارائه فرم ادعا و تعهد نامه میباشد میتواند با ایجاد حساب کاربری نسبت به تکمیل فرم مذکور به صورت غیر حضوری در سامانه خدمات الکترونیک سازمان اقدام نماید.

نکته: با توجه به صدور دستوراداری کنترل مکانیزه وضعیت ازدواج و طلاق به شماره ۱۰۰۰/۹۹/۸۲۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ و اخذ تاریخ واقعه ازدواج فرزندان و نوادگان انات از سازمان ثبت احوال تکمیل فرم تعهدنامه و اخذ آدرس و مشخصات تماس از فرزند فرزند خوانده و نواده اناث ،بازماندگان به صورت سالیانه می باشد.

ج-۵-متن الحاقی به بند ۲۰

۲۰-۱۴- نظریه (واحد اجرایی استانی و ستادی مربوط به تایید عدم تایید کفالت نوادگان اناث.

د متن اصلاحی بند ۸-۲۲ فصل هفتم نحوه برقراری مستمری بازماندگان

۲۲-۸- سوابق پرداخت حق بیمه با نرخ ۱۲ آن دسته از بیمه شدگان که قبل از احراز شرایط بازنشستگی فوت می نمایند در احراز شرایط قانونی جهت بهره مندی از مزایای مستمری بازماندگان منظور نخواهد شد و صرفا سوابق پیشگفت در تعیین میزان مستمری لحاظ خواهد گردید.

هـ_تغییرات فصل نهم فرآیند بررسی و چگونگی احراز شرایط بازماندگان)

هـ_١- متن الحاقی به انتهای قسمت الف، بند ۱-۲۹

چنانچه فرزند ذکور به علت اشتغال به تحصیل مجدد متقاضی بهره مندی از خدمات به تبع فوت والدین مستمری بگیر خود باشد، در صورتی که وقفه تحصیلی وفق مقررات آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و دانشگاه محل تحصیل موجه تشخیص داده شود موضوع با ارائه مدارک و مستندات مربوطه و تایید مراجع مذکور در کمیته ی بررسی و احراز شرایط جهت بهره مندی از مزایای مستمری از جمله تغییر رشته، مرخصی تحصیلی به علت بیماری یا موارد خارج از اختیار فرد تعلیق تحصیلی و … در دوره های زمانی (متعارف – فرم پیوست شماره ۸ در واحدهای اجرایی و ادارات کل استانها تشکیل میگردد قابل بررسی بوده و تصمیم کمیته ملاک ارائه تعهدات به فرزند ذکور متقاضی خواهد بود.

اعضای تشکیل دهنده کمیته بررسی احراز شرایط جهت بهره مندی از مزایای مستمری در ادارات کل استانها عباتند از:

  1. معاون تعهدات بیمه ای (رییس کمیته)
  2. رئیس اداره مستمری ها (دبیر و عضو کمیته)
  3. رئیس اداره امور بیمه شدگان (عضو کمیته)
  4. رئیس اداره حقوقی (عضو کمیته)
  5. رئیس اداره نامنویسی و حسابهای انفرادی عضو کمیته)
  6. رئیس اداره نظارت بر مصارف (عضو کمیته)

به منظور نظارت بر عملکرد کمیته های ،استانی کمیته متناظر ستادی متشکل از اعضای ذیل تشکیل و ضمن نظارت بر عملکرد کمیته های ،استانی در خصوص مواردی که کمیته های مزبور در تصمیم گیری با ابهام مواجه می گردند اظهار نظر خواهند نمود:

  1. نماینده اداره کل مستمری ها
  2. نماینده اداره کل امور بیمه شدگان
  3. نماینده اداره کل امور حقوقی و قوانین
  4. نماینده اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی

هـ_۲- متن اصلاحی بند ۲-۳۰

۳۰-۲- برقراری مستمری بازماندگان جهت فرزندان اناثی که حین الفوت دارای شرایط مزبور باشند از تاریخ فوت» و در خصوص آن عده از فرزندان اناثی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفتند و یا از ردیف خارج شده باشند در صورت احراز شرایط مجدد نداشتن شوهر و عدم اشتغال به کار بر اساس مدارک و مستندات ارائه شده و بررسی و تایید توسط کمیته متناظر “بررسی احراز شرایط جهت بهره مندی از مزایای مستمری” در واحد اجرایی از تاریخ استحقاق خواهد بود.

هـ_٣- متن الحاقی به بند ۳-۳۰

۳۰-۳-۱ با عنایت به امکان اخذ تعهد نامه غیر حضوری فرزندان بازماندگان جهت استمرار پرداخت مستمری به آنها؛ ادعای نداشتن شغل و شوهر میتواند به صورت تعهد نامه غیر حضوری فرزندان و نوادگان اناث اخذ گردد.

هـ_۴- متن الحاقی به بند ۴-۳۰

نظر به عملیاتی شدن دریافت اطلاعات ازدواج و طلاق حیات و ممات از سازمان ثبت احوال به صورت سیستمی بررسی سالیانه صحت استحقاق پرداخت مستمری به بازماندگان از طریق ابزارهای تعبیه شده می بایست انجام پذیرد.

نکته : در خصوص درخواستهای غیر حضوری ،تبدیلی صدور حکم و پرداخت مستمری بازماندگان در خصوص آندسته از افراد تبعی متوفی که حین الفوت مستمری بگیر تحت کفالت ایشان بوده اند به استثناء فرزندان ذکور معلول از کارافتاده والدین مستمری بگیر و شوهر بیمه شده زن منوط به بررسیهای میدانی و غیرسیستمی بازرسی فنی یا مکاتبه با سایر صندوقها و … نبوده و تمامی اقدامات مرتبط غیر سیستمی به منظور بررسی احراز شرایط، پس از صدور حکم تبدیلی و پرداخت مستمری صورت خواهد پذیرفت.

هـ_۵- متن اصلاحی بند ۵-۳۰

۵-۳۰- به منظور اطمینان از احراز شرایط متقاضیان خارج از کشور جهت بهره مندی از مزایای تعهد بلندمدت مقرر در قانون تأمین اجتماعی، اخذ تعهد نامه عدم ازدواج و اشتغال فرزندان و نوادگان اناث خارج از کشور مطابق فرم پیوست شماره (۹ در بازههای زمانی سالیانه که به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران و یا کارگزاری های رسمی سازمان رسیده باشد الزامی است.

و – الحاق یک بند به فصل نهم فرآیند بررسی و چگونگی احراز شرایط بازماندگان

۳۰/۱ نوادگان اناث

با عنایت به صدور دادنامه شماره ۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر استحقاق نوادگان اناث مشمولین قانون تأمین اجتماعی اعم از کارکنان دولت و مشمولین قانون کار) به دریافت حقوق وظیفه اجداد این افراد به شرط نداشتن شغل و شوهر و صرفاً در صورتی که محرز شود تحت کفالت اجداد خود بوده اند می توانند از مزایای مستمری بازماندگان بواسطه فوت اجداد خود بهره مند شوند.

۱ – ۳۰/۱ – ادعای نداشتن شغل درآمد) ناشی از اشتغال و شوهر با رویت اصل شناسنامه متقاضی و اعلام کتبی نوادگان اناث پس از ثبت در دفتر واحد اجرایی مربوطه طبق فرم اصلاحی پیوست شماره ۲ و یا تکمیل ادعا و تعهد نامه فرزندان و نوادگان اناث در سامانه خدمات غیر حضوری سازمان اخذ و سپس جهت تعیین صحت ادعای مطروحه و همچنین احراز شرایط کفالت اجداد در کمیته متناظر بررسی احراز شرایط جهت بهره مندی از مزایای مستمری” واحد اجرایی بررسی می گردد.

۲ – ۳۰/۱- در صورت تایید مراتب عدم وجود شغل درآمد) ناشی از اشتغال شوهر و همچنین احراز کفالت نواده توسط اجداد ادعا شده حین) الفوت و در مقطع زمانی درخواست در کمیته متناظر بررسی احراز شرایط جهت بهره مندی از مزایای مستمری واحد اجرایی، مطابق فرم پیوست شماره (۸ مراتب به اداره کل استان ارجاع خواهد شد. اداره کل مربوطه نیز ضمن تکمیل فرم پیوست شماره ۸ با عنوان کمیته استانی وضعیت کفالت و عدم وجود شغل و شوهر تواده را بررسی و در صورت تایید ،موضوع، مراتب جهت تعیین تکلیف نهایی به اداره کل مستمری ها ارسال می گردد.

۳- ۳۰/۱- برقراری اولیه مستمری نواده اناث منوط به تایید و مجوز کمیته ستادی بررسی احراز شرایط جهت بهره مندی از مزایای مستمری می باشد.

۴ – ۳۰/۱- پس از تایید و صدور مجوز اولیه برقراری مستمری بازماندگان نواده اناث توسط کمیته ستادی، در صورت خروج نواده مذکور از عداد مستمری بگیران چنانچه متقاضی مجددا به علت حصول شرایط قانونی مربوطه امکان بهره مندی از مزایای مستمری را داشته ،باشد در این حالت نیازی به بررسی موضوع در کمیته استانی و ستادی بررسی احراز شرایط جهت بهره مندی از مزایای مستمری نبوده و صرفا با اخذ درخواست و ادعای فقدان شغل و شوهر و تایید مراتب صحت ادعای نامبرده و همچنین پایداری کفالت نواده اناث توسط کمیته متناظر “بررسی احراز شرایط جهت بهره مندی از مزایای “مستمری واحد اجرایی بهره مندی مجدد از مستمری اجداد امکان پذیر می باشد.

۵ – ۳۰/۱- جهت استمرار پرداخت مستمری به نوادگان اناث ادعای نداشتن شغل و شوهر می تواند به صورت تعهد نامه غیر حضوری فرزندان و نوادگان اناث اخذ گردد.

۶ – ۳۰/۱ نظر به عملیاتی شدن دریافت اطلاعات ازدواج و طلاق حیات و ممات از سازمان ثبت احوال به صورت سیستمی، بررسی سالیانه صحت استحقاق پرداخت مستمری به نوادگان اناث از طریق ابزارهای تعبیه شده می بایست انجام پذیرد.

۷ – ۳۰/۱ به منظور اطمینان از احراز شرایط متقاضیان خارج از کشور جهت بهره مندی از مزایای تعهدات بلند مدت مقرر در قانون تأمین اجتماعی اخذ تعهد نامه عدم ازدواج و اشتغال فرزندان و نوادگان اناث خارج از کشور (مطابق) فرم پیوست شماره (۹ در بازههای زمانی سالیانه که به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران و یا کارگزاری های رسمی سازمان رسیده باشد الزامی است.

شایان ذکر است در خصوص نوادگان اناث خارج از کشور پس از اخذ تعهد نامه و آدرس این افراد جهت اطمینان از پایداری کفالت آنها توسط اجداد خود میبایست موضوع به صورت سالیانه توسط اداره کل امور بیمه شدگان تایید گردد.

8- ۳۰/۱- مستفاد از دادنامه شماره ۱۳۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بازنشستگی نوادگان اناث (دریافت مستمری بازنشستگی از هر یک از صندوقهای بیمه و بازنشستگی) در تداوم و استمرار اشتغال ایشان محسوب شده لذا مانع احراز شرایط جهت بهره مندی از مستمری بازماندگان در قانون تأمین اجتماعی خواهد بود بنابراین چنانچه نواده اناث مستمری بگیر که در حال پرداخت حق بیمه به صورت اختیاری زنان خانه دار دانشجویان میباشد شرایط لازم جهت بهره مندی از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی را احراز ،نماید از تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی ،مشارالیها پرداخت مستمری بازماندگان به وی فاقد موضوعیت خواهد بود.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران ،کل معاونین ،ذیربط روسای ادارات مرتبط استانی و روسا و مسئولین متناظر آن در واحدهای اجرایی و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود.

شایان ذکر است بندهای فوق الذکر در بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازماندگان به شماره ۱۰۰۰/۹۵/۷۸۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ به شرح پیوست جایگزین و اعمال شده است.

بدون نظر

پیام بگذارید