8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

الحاق یک تبصره به بند (7‏-2) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > الحاق یک تبصره به بند (7‏-2) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران

الحاق یک تبصره به بند (7‏-2) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران

الحاق یک تبصره به بند (7‏-2) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران

تاریخ : 1401/7/20

شماره : 7986‏/1401‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

احتراما؛ پیرو بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها دستورالعملها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران به شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۱۵۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ و در راستای افزایش رضایتمندی مستمری بگیران، یک تبصره به شرح زیر به بند (۷-۲) بخشنامه مذکور، الحاق میگردد:

«تبصره: در صورت عدم امکان ارائه احکام از سوی مراجع قضایی یا گواهی اداره سرپرستی دادگستری مبنی تحت تکفل بودن فرزندان از سوی مستمری بگیر ،زن احراز تکفل با ارائه جمیع مدارک و مستندات به ترتیب زیر مجاز است

الف) ارائه گواهی مقامات محلی مبنی بر تحت تکفل بودن فرزندان از سوی مادر

ب) گزارش بازرس فنی با تأیید مسئول امور بیمه شدگان

ج) اخذ تعهد رسمی مبنی بر تحت تکفل بودن فرزندان و تعهد به استرداد وجوه در صورت اثبات خلاف آن.» مسؤول حسن اجرای این بخشنامه معاونت بیمه ای معاونت برنامه ریزی مالی و پشتیبانی مرکز فن آوری اطلاعات آمار و محاسبات و مدیریت فنآوری و تحول دیجیتال در ستاد ،مرکزی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مدیران كل معاونین تعهدات بیمه ای و رؤسای ادارات بیمه شدگان و مستمریها نظارت بر مصارف حقوقی، مالی و فن آوری اطلاعات در ادارات کل استانها رؤسا، معاونین و مسؤولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید