8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

امهال حق بیمه اردیبهشت ماه لغایت خردادماه سال 1400 سهم کارفرما برای فعالیتها و کارگاههای به شدت آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > امهال حق بیمه اردیبهشت ماه لغایت خردادماه سال 1400 سهم کارفرما برای فعالیتها و کارگاههای به شدت آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا

امهال حق بیمه اردیبهشت ماه لغایت خردادماه سال 1400 سهم کارفرما برای فعالیتها و کارگاههای به شدت آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا

امهال حق بیمه اردیبهشت ماه لغایت خردادماه سال 1400 سهم کارفرما برای فعالیتها و کارگاههای به شدت آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا

تاریخ : 1400/3/26

شماره : 1000/1400/2532

پیوست : دانلود پیوست

پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۰۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۹ در ارتباط با امهال حق بیمه سهم کارفرمایی فعالیتها و کارگاههای به شدت آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا و در اجرای مفاد مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ موضوع نامه شماره ۲۸۰۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲/۸ رئیس محترم دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری و نامه شماره ۲۹۵۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور و به منظور حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس ،کرونا، ضمن ارسال فایل اکسل کد فعالیتهای اقتصادی مشمول امهال حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع مصوبه فوق الذکر توجه واحدهای اجرایی تابعه را در خصوص نحوه دریافت لیست مزد و حقوق و مزایای کارکنان شاغل در اینگونه کارگاهها به نکات ذیل جلب مینماید:

۱- کلیه کارگاههایی که فعالیت آنها منطبق با جدول فعالیتهای اقتصادی مندرج در فهرست پیوست درج گردیده است مشمول امهال حداکثر ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرمایی اردیبهشت ماه لغایت خرداد ماه سال ۱۴۰۰ میباشند و میتوانند نسبت به ارسال لیست حقوق و دستمزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه ماههای مذکور با پرداخت حداقل ۱۰ درصد حق بیمه متعلقه با رعایت مهلت مقرر قانونی ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی اقدام نمایند.

۲- با توجه به مفاد بند ۱ قسمت (ج) نامه فوق الذکر مبنی بر امهال دو ماهه ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاههای موصوف مستند به صورت مزد و حقوق و دستمزد ارسالی اردیبهشت و خرداد ماه سال ۱۴۰۰، کارفرمایان ذیربط مکلفند نسبت به پرداخت حق بیمه ماههای مزبور به ترتیب حداکثر لغایت پایان مرداد و شهریور ماه سال جاری اقدام نمایند. بدیهی است مهلت پرداخت حق بیمه کارگاههای دارای مهلت ارسال لیست دو ماهه به ترتیب شهریور و مهر ماه خواهد بود.

توجه: ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرمایی ماههای اشاره شده در خصوص فعالیتها و کارگاههای مزبور در صورت ارسال صورت مزد و حقوق ماهیانه وفق ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی و پرداخت حداقل ۱۰ درصد حق بیمه (سهم بیمه شده و بیمه بیکاری مشمول جرایم تأخیر پرداخت حق بیمه نخواهند بود.

3- کارفرمایان متقاضی بهره مندی از تسهیلات در نظر گرفتـه شـده مـی بایسـتـی بـا مـراجـعـه بـه سـامـانـه خـدمات غیر حضوری کارفرمایان به نشانی eservices.tamin.ir و در قسمت خدمات نامنویسی کارفرمایان ثبـت نـام کارگاههای مشمول امهال حق بیمه نسبت به ثبت درخواست و تکمیل اطلاعات مربوطه اقدام نمایند.

۴- مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات میبایست همزمان با صدور این بخشنامه تمهیدات لازم را اعمال و امکان اخذ گزارشات آماری مربوطه ( فهرست و تعداد کارگاهها و بیمه شدگان جمع کل دستمزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه امهال شده حق بیمه های پرداختی کارفرمایان و… به تفکیک ماههای فوق الذکر فراهم نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه ادارات کل تابعه معاونت بیمه ای و مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات، مدیر کل استان معاونین و رؤسای ادارات و کلیه مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی می باشند.

بدون نظر

پیام بگذارید