8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

بخشنامه الحاق یک بند ذیل بخش (دوازدهم) دستورالعمل‌ اجرایی هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > بخشنامه الحاق یک بند ذیل بخش (دوازدهم) دستورالعمل‌ اجرایی هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی

بخشنامه الحاق یک بند ذیل بخش (دوازدهم) دستورالعمل‌ اجرایی هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی

بخشنامه الحاق یک بند ذیل بخش (دوازدهم) دستورالعمل‌ اجرایی هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ : 1402/8/22

شماره : 9108‏/1402‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

در اجرای بند (۴) ماده (۶۳) قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی ؛ بند ذیل به بخش (دوازدهم دستورالعمل اجرایی هیئتهای تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۰۰/۹۶/۹۶۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ الحاق میگردد:

۶-۱۲ در مواردی که شعبه دیوان عدالت اداری در اجرای بند (۴) ماده (۶۳) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره از هیئتهای تشخیص یا تجدید نظر مطالبات مشاهده کند و با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام میکند مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم با صدور رأی اقدام کند بدیهی است عدم رعایت مهلت مقرر دو ماهه و یا عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی از سوی هیئت ها چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (۱۱۲) قانون دیوان عدالت اداری نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان می شود.

بنابراین کلیه اشخاص موثر در اجرای فرایند مزبور و تکلیف مقرر در بند (۴) ماده (۶۳) قانون دیوان عدالت اداری مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که از تاریخ ابلاغ رای اتخاذ تصمیم با صدور رأی مجدد قبل از اتمام مهلت دو ماه انجام گردد.

مسئول حسن اجرای این ،بخشنامه مدیران کل معاونین منابع بیمهای روسای ادارات وصول حق ،بیمه مسئول دبیرخانه ،هیاتها دبیران و اعضاء و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید