8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

بخشنامه شماره 76/1 امور مستمری ها

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > بازنشستگان  > بخشنامه شماره 76/1 امور مستمری ها

بخشنامه شماره 76/1 امور مستمری ها

بخشنامه شماره 76/1 امور مستمری ها

تاریخ : 1400/2/21

شماره : 1000/1400/1345

پیوست : دانلود پیوست

در اجرای بند (ب) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مصوبه شماره ۱۱۰۰/۱۴۰۰/۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ هیات مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره ۲۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ هیات امنای محترم سازمان به منظور اعمال متناسب سازی مرحله دوم حقوق مستمری بگیران، توجه کلیه واحدهای اجرایی را به موارد ذیل جلب می نماید:

الف) مشمولین:

کلیه مستمری بگیران بازنشسته از کارافتاده کلی و بازماندگان که در تاریخ اجرای متناسب سازی پرونده آنها فعال بوده و یا افرادی که حداکثر تا پایان دوره برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مستمری آنها برقرار شده و یا مجددا فعال می گردد.

ب) تاریخ اجرا:

تاریخ اجرای متناسب سازی مرحله دوم ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ میباشد. بدیهی است در خصوص احکام برقراری بازنشستگی و بازماندگان در سال جاری تاریخ اجرای متناسب سازی از تاریخ برقراری و در خصوص احکام برقراری از کارافتادگی کلی از تاریخ پرداخت مستمری خواهد بود.

ج) نحوه اجرا:

آیتمهای متناسب سازی مرحله دوم عبارتند از:

 • متناسب سازی ۷۵ اعاده سطح نسبت به زمان برقراری
 • تفاوت تطبیق متناسب سازی با حداقل پنجاه درصد افزایش
 • تفاوت تطبیق متناسب سازی حداقل دریافتی براساس سابقه
 • متناسب سازی کمک هزینه مسکن
 • متناسب سازی کمک به تامین معیشت
 • متناسب سازی کمک هزینه عائله مندی
 • متناسب سازی کمک هزینه اولاد

نظر به ضرورت نگهداری هر یک از حسابهای مذکور و امکان تفکیک آن با آیتمهای متناسب سازی مرحله اول، مجموع آیتمهای مبلغ متناسب سازی سال ۱۳۹۹ پس از اعمال ماده ۹۶ قانون با کد ۳۱ و سایر آیتمهای مذکور در جداول پرداخت و کسور به ترتیب با کدهای ،۳۴، ۳۲، ۳۳، ۳۶،۳۵، ۳۸،۳۷ در سامانه متمرکز مستمری ایجاد میگردد.

۱) متناسب سازی ۷۵٪ اعاده سطح نسبت به زمان برقراری

پس از اعمال افزایش موضوع ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بر اساس مصوبه شماره ۴۰۴۳ت ۵۸۶۸۵هـ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۹ هیات محترم وزیران و با ملحوظ نظر داشتن بند (۱) یک هزار و نهصد و سی و هفتمین صورتجلسه هیات محترم مدیره مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۸ مبلغ متناسب سازی ۷۵ اعاده سطح نسبت به زمان برقراری بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد : (فرمول در فایل پیوست صفحه 2)

نکته۱ : مستمری سال ۱۴۰۰ برابر است با مجموع مبالغ متناسب سازی مرحله اول و مبلغ مستمری سال ۱۳۹۹ پس از اعمال ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره ۷۸ مستمری ها.

حداقل مستمری در سال ۱۴۰۰ بر اساس مصوبه شماره ۲۵۱۱۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ شورای عالی کار برابر با ۲۶۵۵۴٬۹۵۰ ریال می باشد.

مبالغ ناشی از اجرای این بند تحت عنوان متناسب سازی ۷۵ اعاده سطح نسبت به زمان برقراری» ذخیره خواهد شد.

نکته۲ : مبلغ متناسب سازی ۷۵ اعاده سطح نسبت به زمان برقراری با مبلغ پایه مستمری ماهیانه جمع و در سنوات آتی مشمول افزایشات موضوع ماده ۹۶ قانون خواهد بود. بدیهی است مبلغ متناسب سازی مشمول ۲ درصد ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی می باشد.

۲) متناسب سازی مزایای جنبی:

شرح مبلغ سال ۱۴۰۰ (ریال( مبلغ پس از متناسب سازی(ریال)
متناسب سازی کمک به تامین معیشت مستمری بگیران ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
متناسب سازی کمک هزینه مسکن ۷۰۰,۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰
متناسب سازی کمک هزینه عائله مندی ۸۸۰۵۱۶ ۳،۷۰۲،۷۱۳
متناسب سازی کمک هزینه اولاد ۱۷۷،۸۲۳ ۹۵۹٬۹۶۳

– ما به التفاوت کمک هزینه های تامین معیشت مستمری بگیران و مسکن به ترتیب تا مبالغ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال و ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال با عناوین متناسب سازی کمک به تامین معیشت مستمری بگیران» و «متناسب سازی کمک هزینه مسکن»، پرداخت میگردد.

– مابه التفاوت کمک هزینههای عائله مندی و اولاد به ترتیب تا مبالغ ۳،۷۰۲،۷۱۳ ریال و ۹۵۹٬۹۶۳ ریال با عناوین متناسب سازی کمک هزینه عائله مندی و متناسب سازی کمک هزینه اولاد»، پرداخت می گردد.

– کمک هزینه های عائله مندی و اولاد با توجه به بخشنامه تنقیح و تلخیص شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۱۵۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ و اعمال تغییرات ،ذیل پرداخت میگردد:

۱- کمک هزینه عائله مندی به کلیه همسران بازمانده نیز همانند بازنشستگان و از کارافتادگان کلی قابل پرداخت خواهد بود.

۲- در صورت وجود بیش از یک همسر در ردیف بازماندگان مبلغ عائله مندی به نسبت مساوی تقسیم خواهد شد.

3- در خصوص همسران متکفل فرزند مابه التفاوت مبلغ کمک هزینه همسر متکفل فرزند و عائله مندی و برای همسرانی که فرزند تحت تکفل ندارند کل مبلغ با عنوان متناسب سازی کمک هزینه عائله مندی» پرداخت می گردد.

۴- میزان کمک هزینه اولاد در کلیه پروندههای مستمری بازنشستگی از کارافتادگی کلی و بازماندگان یکسان خواهد بود.

۳) تفاوت تطبیق متناسب سازی حداقل دریافتی براساس سابقه:

مستمری آن دسته از افراد مشمول ماده (۱۱۱) قانون تامین اجتماعی که ۲۰ سال و کمتر سابقه پرداخت حق بیمه دارند پس از اعمال افزایش موضوع ماده ۹۶ بر مستمری و متناسب سازی سال ۱۳۹۹ و با احتساب آیتمهای متناسب سازی ۷۵٪ اعاده سطح نسبت به زمان برقراری بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کمک به سبد خانوار، بند (۲) مصوبه افزایش سال ۱۳۹۲ تفاوت افزایش سال ،۱۳۹۵ تفاوت افزایش سال ۱۳۹۶ و مصوبه افزایش سال ۱۳۹۶ در هر صورت نباید کمتر از مبلغ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد و این مبلغ به ازای هر سال سابقه بالاتر از ۲۰ سال به میزان ۴۰۰،۰۰۰ ریال افزایش می یابد.

نکته۱ : این بند در خصوص گروه های ذیل به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه آنان ضرب در 34000.000 ریال (حداقل مبلغ قابل احتساب به ازای ۳۰ سال سابقه، محاسبه خواهد شد:

– مشمولین بندهای (ل) و (و) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ ) بند (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۸، بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

 • مشمولین قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند.
 • مشمولین بند (ج) ماده ۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 • مشمولین جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۳) بند (۳) ماده (۸۰) قانون
 • مشمولین قانون بیمه بازنشستگی فوت و از کارافتادگی بافندگان ،قالی ،قالیچه گلیم و زیلوه مصوب ۱۳۷۶

 

نکته2 : با اجرای بندهای فوق الذکر حداقل ناخالص پرداختی بابت مستمری و مزایای جنبی پس از اعمال متناسب سازی با احتساب کمک هزینه عائله مندی کمک هزینه حق اولاد بابت ۲ فرزند کمتر از ۳۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال نخواهد بود.

نکته۳ : میزان سابقه مورد احتساب بر اساس مجموع سوابق اصلی و ارفاقی بیمه شده تا سقف ۳۵ سال، خواهد بود. مبالغ ناشی از اجرای این بند تحت عنوان تفاوت تطبیق متناسب سازی حداقل دریافتی براساس سابقه» ذخیره خواهد شد.

۴) تفاوت تطبیق متناسب سازی با حداقل پنجاه درصد افزایش:

پس از اجرای بندهای مذکور میزان مجموع افزایش مستمری و مزایای جنبی سال ۱۴۰۰ هیچ یک از مستمری بگیران نباید کمتر از پنجاه درصد و بیشتر از صد در صد مجموع مستمری و مزایای جنبی ناخالص دریافتی وی در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ باشد.

مبالغ ناشی از اجرای این بند تحت عنوان تفاوت تطبیق متناسب سازی با حداقل پنجاه درصد افزایش ذخیره خواهد شد.

نکته: چنانچه میزان افزایش مجموع مستمری متناسب سازی و مزایای جنبی سال ۱۴۰۰ بیش از صددرصد مجموع مستمری متناسب سازی و مزایای جنبی ناخالص دریافتی وی در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ باشد، می بایست مبلغ مازاد بر صددرصد مجموع ،مستمری متناسب سازی و مزایای جنبی دریافتی از آیتم (متناسب سازی ۷۵ اعاده سطح نسبت به زمان برقراری کسر گردد.

د) نحوه نگهداری حسابها

به منظور نگهداری حسابهای مربوط به آیتمهای متناسب سازی مرحله دوم در سیستمهای مالی کدهای ذیل تعیین می گردد:

کد حساب عنوان حساب
3362000070 متناسب سازی ۷۵٪ اعاده سطح نسبت به زمان برقراری بازنشسته سال ۱۴۰۰ (بدهی دولت(
3362000071 تفاوت تطبیق متناسب سازی با حداقل پنجاه درصد افزایش بازنشسته سال ۱۴۰۰ (بدهی دولت)
3362000072 تفاوت تطبیق متناسب سازی حداقل دریافتی بر اساس سابقه بازنشسته سال ۱۴۰۰ (بدهی دولت)
3362000073 متناسب سازی کمک هزینه مسکن بازنشسته سال ۱۴۰۰ (بدهی دولت(
3362000074 متناسب سازی کمک به تامین معیشت بازنشسته سال ۱۴۰۰ (بدهی دولت)
3362000075 متناسب سازی کمک هزینه عائله مندی بازنشسته سال ۱۴۰۰ (بدهی دولت)
3362000076 متناسب سازی کمک هزینه اولاد بازنشسته سال ۱۴۰۰ (بدهی دولت)
3362000077 متناسب سازی ۷۵٪ اعاده سطح نسبت به زمان برقراری از کارافتاده سال ۱۴۰۰ (بدهی دولت)
3362000078 تفاوت تطبیق متناسب سازی با حداقل پنجاه درصد افزایش از کارافتاده سال ۱۴۰۰ (بدهی دولت)
3362000079 تفاوت تطبیق متناسب سازی حداقل دریافتی بر اساس سابقه از کارافتاده سال ۱۴۰۰ (بدهی دولت)
3362000080 متناسب سازی کمک هزینه مسکن از کارافتاده سال ۱۴۰۰ (بدهی دولت)
3362000081 متناسب سازی کمک به تامین معیشت از کارافتاده سال ۱۴۰۰ (بدهی دولت)
3362000082 متناسب سازی کمک هزینه عائله مندی از کارافتاده سال ۱۴۰۰ (بدهی دولت)
3362000083 متناسب سازی کمک هزینه اولاد از کارافتاده سال ۱۴۰۰ (بدهی دولت(
3362000084 متناسب سازی ۷۵ اعاده سطح نسبت به زمان برقراری بازمانده سال ۱۴۰۰ (بدهی دولت)
3362000085 تفاوت تطبیق متناسب سازی با حداقل پنجاه درصد افزایش بازمانده سال ۱۴۰۰ (بدهی دولت(
3362000086 تفاوت تطبیق متناسب سازی حداقل دریافتی بر اساس سابقه بازمانده سال ۱۴۰۰ (بدهی دولت(
3362000087 متناسب سازی کمک هزینه مسکن بازمانده سال ۱۴۰۰ (بدهی دولت(
3362000088 متناسب سازی کمک به تامین معیشت بازمانده سال ۱۴۰۰ (بدهی دولت)
3362000089 متناسب سازی کمک هزینه عائله مندی بازمانده سال ۱۴۰۰ (بدهی دولت)
3362000090 متناسب سازی کمک هزینه اولاد بازمانده سال ۱۴۰۰ (بدهی دولت)

هـ) لیستهای پرداخت و صدور احکام افزایش مستمری

۱- کلیه شعب موظفند به محض اجرای نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری پس از اطمینان از صحت اطلاعات پایگاه مستمری بگیران نسبت به محاسبه مبالغ مذکور به همراه مستمری اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ و ما به التفاوت مربوط به فروردین ماه اقدام نمایند.

۲- احکام افزایش مستمری در زمان انتقال پروندههای مستمری بگیران به سایر شعب میبایست پس از حصول اطمینان از صحت آن از سامانه متمرکز مستمری اخذ و پس از تایید مسؤولین ذیربط در پرونده الکترونیک مستمری بگیر بارگذاری گردد.

۳- به منظور اطلاع مستمری بگیران گرامی احکام افزایش مستمری از طریق سامانه خدمات غیر حضوری به نشانی Es.tamin.ir در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت.

از آنجایی که اطلاعات مندرج در پایگاه مستمری بگیران مبنای انجام محاسبات مربوطه قرار خواهد گرفت لذا نظر به اهمیت به سزای موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی ذی نفعان کلیه همکاران واحد مستمری ها میبایست با نظارت مستقیم مدیرکل استان معاونت تعهدات بیمه ای رییس اداره مستمری ها، رییس شعبه و معاونت بیمه ای نسبت به کنترل و عنداللزوم پالایش اطلاعات اقدام نمایند.

شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است با توجه به مفاد این بخشنامه، ضمن نصب نرم افزار مربوطه در مهلت مقرر در سامانه متمرکز مستمری امکان نمایش احکام مستمری بگیران را وفق بند (۳) بخش (هـ) به عمل آورد.

مسؤول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین تعهدات بیمهای معاونین پشتیبانی و توسعه مدیریت روسای ادارات مستمریها نظارت بر مصارف امور مالی ادارات کل استانها و مسؤولین ذی ربط در واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید