8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

بخشنامه شماره 78 مستمری ها

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > بازنشستگان  > بخشنامه شماره 78 مستمری ها

بخشنامه شماره 78 مستمری ها

بخشنامه شماره 78 مستمری ها

تاریخ : 1400/2/21

شماره : 1000/1400/1340

پیوست : دانلود پیوست

در اجرای مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تامین اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ شورایعالی کار و تصویب نامه شماره ۴۰۴۳ت ۵۸۶۸۵هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ هیات محترم وزیران، میزان افزایش مستمری و کمکهای جنبی قابل پرداخت از ابتدای سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل تعیین گردیده است:

الف) میزان افزایش مستمری موضوع ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی)

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ کلیه مستمریهای بازنشستگی از کارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۹ برقرار شده است به ترتیب برای دریافت کنندگان تا حداقل مستمری به میزان ۳۹٪ (سی و نه درصد افزایش مییابد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان ۲۶ بیست و شش درصد) مستمری آنان در پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ به علاوه مبلغ ثابت ۲،۴۸۳،۵۵۰) دو میلیون و چهارصد و هشتاد و سه هزار و پانصد و پنجاه) ریال افزایش می یابد.

ب) مبلغ حداقل مستمری قابل پرداخت در سال ۱۴۰۰

۱- بر اساس مصوبات شورای عالی کار حداقل میزان مستمری بازنشستگی از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان (جمع مستمری پرداختی به بازماندگان مشمول اجرای ماده (۱۱۱) قانون تامین اجتماعی که از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ برقرار می،گردد ماهیانه مبلغ ۹۵۰، ۵۵۴، ۲۶ ریال تعیین میشود.

۲- با توجه به مقررات و ضوابط قانونی گروه های ذیل از شمول بند (۱) خارج و افزایش مستمری آنان صرفا بـه میزان ۳۹ سی و نه درصد) می باشد:

۲-۱- مشمولین بندهای (ل) و (و) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ بند (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۸، بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

-۲-۲- مشمولین قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند

-۲-۳- مشمولین بند (ج) ماده (۳۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

۲-۴- مشمولین جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۳) بند (۳) ماده (۸۰) قانون

-۲-۵- مشمولین قانون بیمه بازنشستگی فوت و از کارافتادگی بافندگان ،قالی ،قالیچه گلیم و زیلو (مصوب ۱۳۷۶) میزان افزایش مستمری از کارافتادگی جزئی از ابتدای سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۹ (سیونه درصد) مستمری قابل پرداخت در اسفندماه ۱۳۹۹ میباشد.

نکته: با عنایت به بند (۲) یک هزار و نهصد و سی و هفتمین صورتجلسه هیات محترم مدیره مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۸ مجموع آیتمهای مبلغ مستمری سال ۱۳۹۹ مبلغ متناسب سازی ضریب ترغیب و تفاوت تطبیق ناشی از اجرای متناسب سازی مرحله اول حقوق مستمری بگیران موضوع بخشنامه شماره ۷۶ مستمریها مبنای اعمال افزایش مستمری ماده ۹۶ قانون در سال جاری خواهد بود.

ج) میزان کمکهای جنبی

به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه های زندگی و ارتقای وضعیت معیشت مستمری بگیران و به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی ،سازمان میزان کمکهای جنبی در سال ۱۴۰۰ با رعایت ضوابط جاری به شرح ذیل تعیین می گردد

۱- حق سنوات

حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه اصلی و ارفاقی آن دسته از مستمری بگیران که وفق ضوابط مندرج در بند ۵ بخشنامه تنقیح و تلخیص شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۱۵۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ در حال پرداخت می باشد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۰۰۰ (پنج) (هزار ریال به ازای هر سال سابقه مازاد بر ۲۰ سال افزایش می یابد.

۲- کمک هزینه عائله مندی کمک هزینه اولاد و کمک هزینه همسر متکفل فرزند

میزان این کمکها در سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل تعیین و وفق ضوابط جاری به مشمولین پرداخت می گردد:

  • کمک هزینه ماهانه عائله مندی …………….. ۸۸۰،۵۱۶ ریال
  • کمک هزینه ماهانه اولاد …………………….. ۱۷۷۸۲۳ ریال
  • کمک هزینه ماهانه همسر متکفل فرزند …… ۴۴۰،۲۵۸ ریال

تذکر1 : پرداخت مبالغ مربوط به افزایش کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه اولاد مطابق با ضوابط مقرر در بخشنامه تنقیح و تلخیص شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۱۵۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ خواهد بود.

تذکر۲ : در مورد مستمری بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مابه التفاوت مبلغ فوق الذکر تا مبلغ کمک هزینه عائله مندی و اولاد وفق بند (۴) ماده (۶۸) قانون مذکور بر اساس ضوابط متناسب سازی مرحله دوم محاسبه و پرداخت خواهد شد.

۳- کمک هزینه مسکن

میزان کمک هزینه مسکن به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی از کارافتادگی کلی و بازماندگان به مبلغ ۷۰۰،۰۰۰ ریال در ماه تعیین شده است.

۴- کمک به تامین معیشت مستمری بگیران

میزان کمک به تامین معیشت مستمری بگیران به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و بازماندگان به مبلغ ۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال در ماه تعیین شده است.

د) لیستهای پرداخت و صدور احکام افزایش مستمری

۱- کلیه شعب موظفند پس از نصب نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری، نسبت به محاسبه لیست مستمری اردیبهشت ماه سال جاری و محاسبه مابه التفاوت مستمری فروردین ماه اقدام نمایند.

۲- احکام افزایش مستمری در زمان انتقال پروندههای مستمری به سایر شعب میبایست پس از حصول اطمینان از صحت آن از سامانه متمرکز مستمری اخذ و پس از تایید مسوولین ذیربط در پرونده الکترونیک مستمری بگیر بارگذاری گردد.

3- به منظور اطلاع مستمری بگیران گرامی احکام افزایش مستمری از طریق سامانه خدمات غیر حضوری به نشانی estamin.ir در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت.

شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است با توجه به مفاد این بخشنامه ضمن نصب نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری امکان نمایش احکام را فراهم آورد.

مسوول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین روسای ادارات مستمریها و امور مالی ادارات کل استان ها و مسوولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید