8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع مواد (197) و (199) قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات و مزایای حقوق فرودین ماه 1403

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع مواد (197) و (199) قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات و مزایای حقوق فرودین ماه 1403

بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع مواد (197) و (199) قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات و مزایای حقوق فرودین ماه 1403

بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع مواد (197) و (199) قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات و مزایای حقوق فرودین ماه 1403

شماره: 200/12296/د

تاریخ: 1403/02/30

بخشنامه

1403 مواد (191)، (197) و (199) قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با فصل مالیات بر درآمد حقوق م
مخاطبان مدیران کل محترم امور مالیاتی
موضوع بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع مواد (197) و (199) قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات و مزایای حقوق فرودین ماه 1403
با عنایت به تغییرات سامانه دریافت فهرست حقوق و دستمزد در اجرای مقررات بند (ث) تبصره (15) قانون بودجه سال 1403 کل کشور و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و فراهم نمودن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آن ها، بنا بر اختیار حاصل از مفاد ماده (191) قانون مالیات های مستقیم، مقرر می دارد:

ادارات امور مالیاتی موظفند در مورد مودیانی که تا پایان روز یکشنبه مورخ 1403/03/20 نسبت به ارسال فهرست حقوق بگیران خود و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات آن برای حقوق و مزایای فروردین ماه سال 1403 که تاریخ تخصیص یا پرداخت آن تا پایان 1403/01/31 بوده است، اقدام نمایند، امکان برخورداری صددرصدی بخشودگی جرائم موضوع مواد (197) و (199) قانون مالیات های مستقیم تا تاریخ مذکور را فراهم نمایند[1].

 

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دامنه کاربرد: -1 داخلی *     -2 خارجی مرجع پاسخگویی:

با توجه به بخشنامه شماره 200/17260/د مورخ 1403/03/19 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، انجام تکالیف مالیاتی مرتبط با حقوق و مزایای فروردین ماه تا 1403/04/16 تمدید شد.

بدون نظر

پیام بگذارید