8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

بیمه توافقی هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > بیمه توافقی هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران

بیمه توافقی هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران

بیمه توافقی هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران

تاریخ : 1402/10/14

شماره : 5000/1402/2419

پیوست : دانلود پیوست

احتراما در اجرای بخشنامه تلخیص شماره ۲۱ امور بیمه شدگان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ و در راستای تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به آحاد جامعه و حسب توافق به عمل آمده با صندوق اعتباری هنر هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران عضو این صندوق در سراسر کشور میتوانند به صورت توافقی نیز مشمول مقررات تامین اجتماعی قرار گیرند لذا به پیوست تصویر توافقنامه فیما بین سازمان و صندوق مذکور ارسال و توجه واحدهای اجرایی را به موارد ذیل معطوف می دارد:

۱- رعایت مفاد کلیات بخشنامه مذکور شامل مشمولین شرایط سن و سابقه نحوه معرفی، مهلت پرداخت حق بیمه انجام معاینات احتساب سوابق و ارائه تعهدات قانونی الزامی میباشد.

۲- دستمزد پایه مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین این دستور اداری ۱/۳ برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار بوده و متقاضیان موصوف میتوانند مطابق مفاد دستور اداری شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ با توجه به جنسیت، سن و سابقه متقاضی نسبت به انتخاب دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه بین ۱/۳ برابر حداقل و حداکثر دستمزد مصوب در زمان ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی اقدام نمایند.

تبصره- با عنایت به اینکه صندوق اعتباری هنر متعهد گردیده نسبت به پرداخت بخشی از حق بیمه به میزان ۱۰ درصد حداقل دستمزد سال مربوطه جهت متقاضیانی که در معرفی نامه آنان درج گردیده است (موضوع) پیوستهای نامه شماره ۲۵۲۲۶/حص مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ اقدام نماید، بنابراین می بایست کارشناسان مربوطه در هنگام درج اطلاعات درخواست در سیستم مکانیزه دقت لازم را داشته باشند. ضمناً بنابر توافق به عمل آمده مبلغ حق بیمه سهم صندوق مزبور پس از دریافت اطلاعات بیمه شدگان مورد نظر حداکثر تا پایان ماه بعد به سازمان پرداخت خواهد شد.

3- پس از نصب سیستم مکانیزه مربوطه ،هنرمندان نویسندگان و روزنامه نگاران در سراسر کشور با معرفی صندوق اعتباری هنر مشمول این دستور اداری قرار میگیرند.

۴- مبلغ حق بیمه در اجرای تبصره ۵ الحاقی به ماده (۴) قانون تامین اجتماعی همـه ماهـه توسـط بیمه شده حداکثر تا آخرین روز ماه بعـد براساس حسـاب کـاربری کـه واحد اجرایی به متقاضی تخصیص خواهد داد از طریق درگاه الکترونیکی به حساب متمرکز سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد. ۵- اخذ کد کارگاهی مطابق راهنمای نگارش یک بهاره ۹۸ (موضوع دستور اداری شماره ۵۰۱۰/۹۸/۸۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸) و با کد فعالیت ۸۳۲۰۸ میباشد.

۶- به منظور نگهداری حق بیمه مربوط به این گروه از بیمه شدگان کد نگهداری حساب ۶۱۰۹۰۰۰۰۳۵ تخصیص می یابد.

۷- انعقاد قرارداد بیمه هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران در اجرای توافقات قبلی و در چارچوب مقررات بيمـه صـاحبان حـرف و مشاغل آزاد با معرفـی صـندوق اعتبـاری هـنـر کماکـان میسر خواهـد بـود؛ بنابراین لازم است کارشناسان ذيربط حسب مفـاد معرفی نامه صادره از منظـر نـرخ پرداخت حق بيمـه نسـبت به انعقاد قرارداد اقدام نمایند.

مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلفند نسبت به ساخت نرم افزار مربوطه و پیاده سازی آن در واحدهای اجرائی اقدام نمایند.

مسئول حسن اجرای این دستور ،اداری مدیران کل ،بیمه ای ،معاونین روسای ادارات امور بیمه شدگان، وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی امور مستمریها و مالی ادارات کل استانها ،روسا معاونین و مسئولینذیربط در شعب خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید