8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر مستمری بگیران از آذر ماه سال 1400 لغایت آبان ماه سال 1401

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > بازنشستگان  > بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر مستمری بگیران از آذر ماه سال 1400 لغایت آبان ماه سال 1401

بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر مستمری بگیران از آذر ماه سال 1400 لغایت آبان ماه سال 1401

بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر مستمری بگیران از آذر ماه سال 1400 لغایت آبان ماه سال 1401

تاریخ : 1400/10/22

شماره : 1000/1400/11285

پیوست : دانلود پیوست

با عنایت به مفاد بند «۱» یکهزار و نهصد و نود و هشتمین جلسه هیات محترم مدیره سازمان مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ مبنی بر موافقت با تمدید کسر حق بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر مستمری بگیران و با توجـه بـه مفاد بند «۴» دوهزار و چهارمین جلسه هیات محترم مدیره سازمان مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ مبنی بر موافقـت بـا مساعدت به مستمری بگیران بابت بیمه درمان تکمیلی و پیرو دستور اداری شماره ۱۰۰۰/۹۹/۸۲۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ در خصوص کسر حق بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر از مستمری بگیران توجه ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب مینماید:

  1. براساس قرارداد منعقده بین کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و شرکت بیمه آتیه سازان حافظ، حق بیمه تکمیلی درمان از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای هر نفر ماهانه ۹۱۰،۰۰۰ ریال میباشد.
  2. با توجه به مصوبات هیات محترم مدیره مبنی بر مساعدت بـه مستمری بگیران بابت بیمه تکمیلی درمان مقرر گردید طی دوره مذکور به ازاء هر نفر از مشمولین ماهانه مبلغ ۴۵۵،۰۰۰ ریال توسط واحدهای اجرایـی بـه حساب هزینه کمک به بیمه تکمیلی درمان به کد حساب مربوطه منظور و با هماهنگی کانون بازنشستگان شهرستان و استان مربوطه به شرکت طرف قرارداد پرداخت گردد. از اینرو از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۸/۳۰) به مدت یک سال مبلغ ۴۵۵،۰۰۰ ریال به ازاء هر نفر بابت بیمه تکمیلی درمان از مستمری ماهانه مشمولین کسر خواهد شد.
  3. به موجب قرارداد منعقده بین کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و شرکت بیمه ایران ، حق بیمه عمر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای هر نفر ماهانه مبلغ ۱۴۵،۵۰۰ ریال میباشد.
  4. مشمولین قراردادهای مذکور عبارتند از مستمری بگیران بازنشسته از کارافتاده کلی و مستمری بگیران بازمانده، به همراه همسر و یا همسران دائم و در صورت تمایل سایر افراد تحت تکفل واجد شرایط آنان.

تبصره ۱: براساس قرارداد منعقده مستمری بگیر اصلی میتواند در صورت تمایل تمامی افراد تحت تکفل خود را تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار دهد و گزینش برخی از افراد تحت تکفل ( فرزندان و پدر و مادرحسب مورد مجاز نمی باشد.

تبصره ۲: در خصوص مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان که در آبان ماه سال جاری مشمول قرارداد قبلی بیمه تکمیلی درمان بودهاند الزامی به رعایت تبصره فوق وجود ندارد لیکن این دسته از افراد نیز در صورت افزایش یا کاهش اختیاری تعداد افراد تحت تکفل (غیر از همسر مشمول تبصره یادشده قرار میگیرند.

۵) در صورت فوت مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتاده کلی مشمول بیمه تکمیلی درمان تداوم پوشش بیمه ای مذکور برای مستمری بگیران بازمانده آنان امکان پذیر است ضمناً میبایست هنگام اخذ درخواست برقراری مستمری بازماندگان حضوری و غیر حضوری اطلاع رسانی لازم در خصوص پوشش بیمه عمر مستمری بگیران متوفی از طریق سامانه خدمات غیر حضوری سازمان و واحد اجرایی ذیربط صورت پذیرفته و بازماندگان جهت استفاده از مزایای بیمه مذکور به کانونهای بازنشستگی شهرستان مربوطه راهنمایی گردند.

۶) در صورت پرداخت هرگونه مستمری معوقه ناشی از تغییرات احکام مستمری بازنشستگی و از کارافتادگی به بازماندگان، انتقال پرونده اصلاح تاریخ خاتمه کفالت و … مربوط به دوره زمانی قرارداد فعلی (۱۴۰۰/۰۹/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۸/۳۰) لازم است مبلغ حق بیمه تکمیلی درمان و حق بیمه عمر با در نظر داشتن مفاد بندهای ۲ الی ۵ این دستور ،اداری در منوی وامها در سامانه متمرکز مستمری درج و از مستمری متعلقه کسر گردد.

7) بر اساس مفاد قرارداد منعقده حداکثر سه ماه پس از تاریخ شروع آن مستمری بگیران مشمول که تاکنون تحت پوشش بیمه های یادشده قرار نگرفته اند در صورت تمایل میتوانند با مراجعه به کانونهای بازنشستگی مربوطه نسبت به ارائه درخواست برقراری پوشش بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر اقدام نمایند کانون های بازنشستگی موظفند ضمن اخذ رضایت نامه از متقاضیان جدید فهرست اسامی آنان را به شعب اعلام نمایند. در صورت اضافه شدن این دسته از افراد کسر حق بیمه مربوط به بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر و همچنین احتساب مبلغ مساعدت سازمان از ابتدای قرارداد الزامی می باشد.

8) بازنشستگان و مستمری بگیران جدیدی که مستمری آنان در طی مدت قرارداد برقرار می گردد در صورت تمایل میتوانند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور حکم برقراری مستمری با مراجعه به کانون های بازنشستگی مربوطه نسبت به ارائه درخواست خود مبنی بر برقراری پوشش بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر اقدام نمایند. کسر حق بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر و احتساب مبلغ مساعدت سازمان در خصوص این دسته از مستمری بگیران میبایست از تاریخ برقراری صورت پذیرد.

۹) مبلغ مربوط به مساعدت سازمان در خصوص مشمولین بندهای ۶ و ۸ نیز میبایست توسط واحد امور مالی شعب در کد حساب مربوطه منظور گردد.

۱۰) واحد امور مالی شعب میبایست مبالغ کسر شده را حسب مورد در کد حساب مربوطه ثبت و در پایان هر ماه ضمن صدور چک های بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر به صورت جداگانه به شماره حسابهای اعلام شده توسط کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی شماره حساب ۱۰۰۴۰۰۱۰۰۴۰۰ نزد بانک رفاه شعبه دکتر حسابی کد ۱۲۵۸ به نام شرکت آتیه سازان حافظ جهت بیمه تکمیلی درمان و شماره حساب ۱۹۷۰۰۰۱۹۸ نزد بانک رفاه شعبه پارک لاله کد ۱۷۶ به نام بیمه ایران مجتمع تخصصی ۱۵ آبان جهت بیمه عمر) با هماهنگی کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان و یا استان مربوطه نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

۱۱) پذیرش انصراف از پوشش بیمه های مذکور بر عهده کانونهای بازنشستگی بوده و کمافی السابق کانونهای یاد شده در خصوص برگشت مبالغ کسر شده و جلب رضایت مستمری بگیران مسئول و متعهد می باشند و می بایست فهرست مشخصات این دسته از مستمری بگیران را جهت توقف کسر حق بیمه های مربوطه به واحدهای اجرایی اعلام نمایند.

۱۲) اداره کل روابط عمومی مکلف است در خصوص مفاد این دستور اداری اطلاع رسانی لازم را انجام دهد. ۱۳) شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است امکانات نرم افزاری لازم را در خصوص تهیه لیست بیمه تکمیلی درمان و همچنین لیست تغییرات ماهانه در سامانه متمرکز مستمری جهت ارائه به شرکتهای بیمه مذکور فراهم نماید.

مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین تعهدات بیمه ای معاونین پشتیبانی و توسعه مدیریت، روسای ادارات مستمری ها نظارت بر مصارف امور مالی و فنآوری اطلاعات ادارات کل استانها و کلیه مسئولین ذی ربط در واحدهای اجرایی و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید