8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

بیمه ورزشکاران،اعضای تیم های ورزشی، مربیان، داوران و سایر فعالین حوزه های ورزشی

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > بیمه ورزشکاران،اعضای تیم های ورزشی، مربیان، داوران و سایر فعالین حوزه های ورزشی

بیمه ورزشکاران،اعضای تیم های ورزشی، مربیان، داوران و سایر فعالین حوزه های ورزشی

بیمه ورزشکاران،اعضای تیم های ورزشی، مربیان، داوران و سایر فعالین حوزه های ورزشی

تاریخ : 1402/3/30

شماره : 3412‏/1402‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

احتراما به استناد اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی و در راستای بندهای ۱ و ۵ سیاست های کلی تامین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی برخورداری از تامین اجتماعی به لحاظ پوشش بیمه بازنشستگی از کارافتادگی فوت و درمان حقی است همگانی و میبایست توسعه فراگیر بیمه پایه برای آحاد جامعه فراهم گردد.

در اجرای ماده (۱) قانون تامین اجتماعی و به منظور استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های سازمان و لزوم توجه به تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای بیمه فعالین حوزههای ورزشی اعم از ورزشکاران اعضای تیم های ورزشی قهرمانان ملی مربیان داوران و … فاقد نظام بیمه ای نزد سایر صندوقهای بازنشستگی در دستور کار قرار گرفته است تا با توسعه پوشش بیمهای این گروه از افراد جامعه و فراهم نمودن زمینه بهره مندی از حمایت های مربوط به حوادث درمان ،بیماری بازنشستگی از کارافتادگی و بازماندگان و … ضمن ایجاد اطمینان خاطر و امید به آینده بهتر برای افراد موصوف و خانواده آنان بهره وری و کارآمدی بیشتر در انجام ماموریتهای ورزشی و ملی را موجب گردد.

با عنایت به شرح ،پیشگفت واحدهای اجرائی مکلفند با مراجعه به ادارات کل ورزش و جوانان استانها، فدراسیون ها باشگاههای ورزشی حرفه ای و غیر حرفه ای نسبت به شناسایی افراد فاقد پوشش بیمه ای اعم از ورزشکاران اعضای تیمهای ورزشی مربیان و کمک ،مربیان داوران مشاوران ورزشی سرپرستان تیمهای ورزشی امور خدمات حمل و نقل و اشخاصی که به هر صورت با باشگاه ذیربط ارتباط شغلی دارند مطابق موارد ذیل اقدام نمایند.

۱- چنانچه افراد موصوف دارای رابطه کاری و مزدبگیری با کارفرما ،باشند از مصادیق (بند (الف) ماده (۴) قانون تامین اجتماعی تلقی میشوند که در این صورت با توجه به ماهیت این نوع بیمه اجباری (کارفرمایان مربوطه مکلفند نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد مورد نظر مطابق مقررات قانون یاد شده موضوع مواد ۲۸ ۳۰ ۳۶ و ۳۹ ) اقدام نمایند.

۲- در صورتیکه هر یک از مشمولین فوق الذکر در زمره اتباع خارجی بوده می بایست در اجرای ماده ۵ قانون تامین اجتماعی و مطابق با دستور اداری شماره ۱۰۸۹۳ /۱۰۰۰/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ اقدام گردد.

3- کارفرمایان موضوع فعالیتهای مذکور که حقوق دریافت نمی،نمایند میتوانند در اجرای تبصره (۵) الحاقی به ماده (۴) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۸/۳/۳ هیات محترم وزیران پس از احراز شرایط وفق بخشنامه ۹ مشترک فنی و درآمد و با رعایت دستور اداری شماره ۱۴۰۰/۱۰۱۵۳/ ۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ و تغییرات و اصلاحات بعدی آن نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اقدام نمایند.

۴- ادارات کل استانها می بایست ضمن اهتمام کامل به اجرای دقیق مفاد بند (۱) این دستور اداری با برگزاری جلسات مشترک با ادارات کل ورزش و جوانان فدراسیونها و باشگاههای ورزشی نسبت به تبیین انواع بیمه ها با ماهیت اختیاری به صورت گروهی (توافقی و یا انفرادی صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور (اختیاری برای تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به افراد فاقد رابطه مزدبگیری و جذب آنان اقدام نمایند.

5- ادارات کل استانها ترتیبی اتخاذ نمایند تا از ظرفیت کارگزاریهای رسمی تامین اجتماعی با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۱۳۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ با موضوع انجام” فرآیند بازرسی از کارگاه ها توسط کارگزاریهای رسمی تامین اجتماعی استفاده گردد.

۶- مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات میبایست آمار بیمه شدگان موصوف را به صورت تفکیکی در سامانه مدیریت هوشمند کسب و کار ارائه نماید ضمنا تا فراهم شدن امکان اخذ آمار به صورت سیستمی ادارات کل استانها مکلفند آمار عملکرد موضوع این دستور اداری را به صورت ماهانه به معاونت بیمه ای اعلام نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل و معاونین ،بیمهای رؤسای ادارات وصول حق بیمه بازرسی امور بیمه شدگان نامنویسی و حسابهای انفرادی و اداره نظارت بر کنترل مصارف و کارگزاری های رسمی ادارات کل استانها و رؤسا و معاونین و مسئولین واحدهای ذیربط در شعب و همچنین مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید