8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

تقسیط مجدد بدهی های تبدیل به حال شده کارفرمایان مدیون

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > تقسیط مجدد بدهی های تبدیل به حال شده کارفرمایان مدیون

تقسیط مجدد بدهی های تبدیل به حال شده کارفرمایان مدیون

تقسیط مجدد بدهی های تبدیل به حال شده کارفرمایان مدیون

تاریخ : 1402/3/23

شماره : 3074‏/1402‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

با عنایت به نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به عنوان سال مهار تورم و رشد تولید» و بمنظور تحقق منویات مقام معظم رهبری و اجرای سیاستهای تحولی سازمان و رضایتمندی حداکثری شرکای اجتماعی سازمان، تسهیل در امور کارفرمایان و جلوگیری از انباشت مطالبات معوق و مدیریت موثر بر وصول مطالبات بویژه اقساط تبدیل به حال شده) و در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰/۱۴۰۲/۵۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ موضوع بند «۱» دو هزار و هشتاد و ششمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ هیات مدیره سازمان توجه ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی تابعه را به رعایت نکات ذیل جلب می نماید:

۱- تقسيط مجدد بدهیهای تبدیل به حال شده که طی دو مرحله قبلی در واحدهای اجراییات شعب بنا به دلایل مختلف تبدیل به حال شده و توان پرداخت اقساط را نداشته اند، پس از احراز موضوع عدم توانایی از سوی ادارات کل استان و با مجوز معاونت بیمه،ای صرفا تا پایان سال ۱۴۰۲ و برای آخرین بار امکان پذیر میباشد.

۲- مشمولین کلیه کارفرمایان اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دولتی و غیر دولتی که بدهی کارگاه را تقسیط نموده و به دلیل بحران مالی و عدم تأدیه اقساط در سررسیدهای مقرر بدهیهای مربوطه تبدیل به حال گردیده است.

۳- دلایل ابرازی میبایست به همراه مدارک و مستندات مربوطه پس از بررسی و تایید مسئولان ذیربط در ادارات کل استان ها جهت اخذ مجوز از معاونت بیمه ای به اداره کل وصول حق بیمه ارسال گردد.

۴- نحوه انجام تقسیط بدهی با اخذ حداقل (۲۰) بدهی بعنوان پیش پرداخت و حداکثر تا (۲۴) قسط ماهیانه پس از احراز موضوع عدم توانایی در پرداخت بـدهی، بـا رعایت کامل فصل هشتم بخشنامه تنقیح و تلخيص اجرائيـات بـه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۲۳۸۸ مورخ ۳/۲۴ ۱۴۰۰ به استثناء بند (۲و۳) قسمت (الف) صورت می پذیرد.

۵- مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات موظف است تمهیدات لازم جهت تقسیط مجدد بدهی کارفرمایان مشمول ایــن بخشنامه را در سیستم مکانیزه شعب فراهم آورد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل وصول حق بیمه ، حقوقی و قوانین ، مدیریت فناوری و تحول دیجیتال ، مدیران کل معاونین بیمه،ای روسا و کارشناسان ارشد وصول حق بیمه و اجرائیات، فناوری اطلاعات ادارات کل ،استانها ،روسا معاونین بیمهای و مسئولین وصول حق بیمه و اجرائیات و فناوری اطلاعات شعب می باشند.

با عنایت به نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به عنوان سال مهار تورم و رشد تولید و بمنظور تحقق منویات مقام معظم رهبری و اجرای سیاستهای تحولی سازمان و رضایتمندی حداکثری شرکای اجتماعی سازمان تسهیل در امور کارفرمایان و جلوگیری از انباشت مطالبات معوق و مدیریت موثر بر وصول مطالبات (بویژه اقساط تبدیل به حال شده) و در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰/۱۴۰۲/۵۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ موضوع بند «۱» دو هزار و هشتاد و ششمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ هیات مدیره سازمان توجه ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی تابعه را به رعایت نکات ذیل جلب مینماید:

۱- تقسیط مجدد بدهیهای تبدیل به حال شده که طی دو مرحله قبلی در واحدهای اجراییات شعب بنا به دلایل مختلف تبدیل به حال شده و توان پرداخت اقساط را نداشته اند پس از احراز موضوع عدم توانایی از سوی اداراتکل استان و با مجوز معاونت بیمهای صرفا تا پایان سال ۱۴۰۲ و برای آخرین بار امکان پذیر می باشد.

۲- مشمولین کلیه کارفرمایان اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دولتی و غیر دولتی که بدهی کارگاه را تقسیط نموده و به دلیل بحران مالی و عدم تأدیه اقساط در سررسیدهای مقرر بدهیهای مربوطه تبدیل بـه حـال گردیده است.

3- دلایل ابرازی می بایست به همراه مدارک و مستندات مربوطه پس از بررسی و تایید مسئولان ذیربط در ادارات کل استانها جهت اخذ مجوز از معاونت بیمه ای به اداره کل وصول حق بیمه ارسال گردد.

۴- نحوه انجام تقسیط بدهی با اخذ حداقل (۲۰) بدهی بعنوان پیش پرداخت و حداکثر در (۲۴) قسط پس از احراز موضوع عدم توانایی در پرداخت بدهی با رعایت کامل فصل هشتم بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات بـه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۲۳۸۸ مورخ ۳/۲۴ ۱۴۰۰ به استثناء بند (۲و۳) قسمت (الف) صورت می پذیرد.

۵- مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات موظف است تمهیدات لازم جهت تقسیط مجدد بدهی کارفرمایان مشمول این بخشنامه را در سیستم مکانیزه شعب فراهم آورد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل وصول حق بیمه ، حقوقی و قوانین ، مدیریت فناوری و تحول دیجیتال ، مدیران کل ، معاونین بیمه ای ، روسا و کارشناسان ارشد وصول حق بیمه و اجرائیات فناوری اطلاعات ادارات کل استانها ،روسا، معاونین بیمه ای و مسئولین وصول حق بیمه و اجرائیات و فناوری اطلاعات شعب می باشند.

بدون نظر

پیام بگذارید