8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

جشنواره ملی و استانی معرفی چهره های برتر حوزه کارآفرینی

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > جشنواره ملی و استانی معرفی چهره های برتر حوزه کارآفرینی

جشنواره ملی و استانی معرفی چهره های برتر حوزه کارآفرینی

جشنواره ملی و استانی معرفی چهره های برتر حوزه کارآفرینی

تاریخ : 1400/5/8

شماره : 1000/1400/3851

پیوست : دانلود پیوست

سازمان تأمین اجتماعی بعنوان بزرگترین نهاد بیمه گر اجتماعی کشور با استفاده از فرصت مغتنم نامگذاری سال ۱۴۰۰ بنام “تولید پشتیبانیها مانع زدایی ها” ضمن عهده دار بودن وظیفه اجرا تعمیم و گسترش انواع بیمههای ،اجتماعی نقش اساسی در پشتیبانی و صیانت از مهمترین سرمایه تولیدی کشور یعنی نیروی انسانی را به عهده دارد لذا در جهت تقویت تعاملات سازمان تامین اجتماعی با جامعه کارفرمایی کشور و به لحاظ اجرای هر چه باشکوه تر جشنواره ملی انتخاب “چهره برتر حوزه کارآفرینی” چگونگی اقدامات واحدهای ذیربط ستادی و ادارات کل استانها در این خصوص به شرح ذیل تعیین میگردد:

الف: مشمولین تمامی کارگاههای حقیقی و حقوقی فعال در کشور.

ب نحوه سطح بندی جهت انتخاب کارفرمای نمونه؛

ادارات کل بیمه ای استانها موظفند نسبت به انتخاب کارفرمایان نمونه بر اساس “شاخص های تعیین کارفرمای نمونه” در چهار سطح به شرح ذیل اقدام نمایند و از میان کارفرمایان منتخب سطح اول یک نفر را به عنوان کارفرمای برگزیده سراسری جهت تکریم در سطح ملی به دبیرخانه جشنواره مستقر در اداره کل فرهنگی و اجتماعی سازمان معرفی کنند.

تبصره: تعداد کارفرمایان برگزیده استانی با توجه به شرایط اقتصادی- صنعتی هـر اسـتـان و بـا توجـه بـه تعـداد کارگاه ها و شعب استان از بین کارفرمایان حامی تأمین اجتماعی (طبق جدول پیوست انتخاب و تعیین میشوند.

سطح اول: از میان کارگاههای دارای ۲۰۰ نفر بیمه شده به بالا یک نفر کارفرما با تاکید بر تولید کالای ایرانی با کیفیت و ایجاد اشتغال و بر اساس ملاکها و شاخصهای تعیین شده به عنوان کارفرمای برگزیده در سطح ملی

انتخاب شود.

سطح دوم: انتخاب کارفرمایان نمونه از میان کارگاههای ۵۱ تا ۲۰۰ نفر بیمه شده.

سطح سوم: انتخاب کارفرمایان نمونه از میان کارگاههای دارای ۶ تا ۵۰ نفر بیمه شده.

سطح چهارم: انتخاب کارفرمایان نمونه از میان کارگاههای دارای ۱ تا ۵ نفر بیمه شده.

ج: کمیته ارزیابی کارفرمایان نمونه و منتخب در شعب:

با توجه به تمرکز پرونده های مطالباتی در واحدهای اجرایی، رؤسای شعب موظفند نسبت به تشکیل کمیته ارزیابی متشکل از رئیس شعبه معاون بیمه ای و مسئول امور وصول حق بیمه اقدام و با در نظر گرفتن شاخصها و امتیازات تعیین شده انتخاب کارفرمای نمونه و همچنین میزان سهمیههای مشخص شده نسبت به بررسی سوابق کارگاه ها و شناسایی کارفرمایان واجد شرایط اقدام و نتایج را با مدارک موضوعه بر اساس محاسبه شاخصها حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ به ادارات کل استانها اعلام نمایند.

د: کمیته انتخاب کارفرمایان نمونه استانی

ادارات کل استانها پس از اخذ نتایج از شعب تحت پوشش بر اساس شاخصها و امتیازات تعریف شده و همچنین با توجه به میزان سهمیههای تعیین شده با تشکیل کمیته ارزیابی متشکل از مدیرکل استان، معاون منابع بیمه ای، روسای ادارات وصول حق بیمه، روابط عمومی، حراست و نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اتاق ،تعاون اتاق اصناف و کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان استان نسبت به انتخاب کارفرمایان برتر ملی و استانی اقدام و اسامی کارفرمای منتخب سطح اول و سایر سطوح را بعنوان کارفرمای نمونه ملی و استانی با ذکر مشخصات هویتی مورد نظر معرفی نمایند.

ه- شاخصهای تعیین کارفرمای نمونه:

شاخص ها امتیاز
1-      حفظ حقوق بیمه شدگان با اراعه لیست حق بیمه بر مبنای تعداد نفرات بیمه شده و دستمزد واقعی جهت حفظ سطح اشتغال. 10
2-      پرداخت بموقع و کامل حق بیمه نیروی کار در مهلت مقرر وضع شده در قانون تامین اجتماعی . 10
3-      عدم وجود مطالبات قطعی از کارگاه اعم از حق بیمه ، بیمه بیکاری و جراعم و در صورت تقسیط بدهی ، کارفرما اقساط را در سررسید مقرر پرداخت کرده باشد. 10
4-      عدم محکومیت کارفرما بدلیل خودداری از اراعه لیست حق بیمه که منجر به اجرای ماده 148 در مراجع حل اختلاف شده باشد. 5
5-      رعایت مفاد ماده 90 قانون تامین اجتماعی مبنی بر انجام معاینات اولیه قبل از شروع اشتغال به کار در کارگاه و انجام معاینات دوره ای بیمه شدگان جهت حفظ مستمری سلامت نیروی شاغل کشور. 10
6-      رشد درصد جذب نیروی کار یا حفظ سطح اشتغال طی یک سال اخیر 10
7-      استفاده کارفرما از سیستم های مکانیزه غیر حضوری تامین اجتماعی مانند ارسال لیست ، پرداخت حق بیمه ، دریافت ابلاغ الکترونیکی و … 10
8-      برقراری و رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشتی در محیط کار و جلوگیری از حوادث ناشی از کار. 10
9-      رشد بهره وری ، رونق تولید و تولید و قدرت تاب آوری واحد تولیدی با تقویت عوامل انسانی تولید و بکارگیری ظرفیت های اقتصادی استان اب تاکید بر حمایت از تولید کالای با کیفیت ایرانی 10
10-  افزایش ظرفیت تولید کالای ایرانی و جهت گیری صادرات در ابعاد مختلف داخلی در جهت کاهش وابستگی به خارج ار کشور. 10
11-  حفظ و صیانت کامل از نیروی انسانی شاغل و جهت گیری به منظور ارتقاء و افزایش کیفی آموزش این نیروها. 5

تبصره۱ : شاخص تعیین کارفرمای نمونه برای سال جاری بر اساس عملکرد کارفرمایان از ابتدای سال ۱۳۹۹تا پایان آن در نظر گرفته شود.

تبصره۲ : مدیران استانی ترتیبی اتخاذ نمایند که بتوان از ظرفیت عظیم بانوان کارآفرین نیز تقدیر بعمل آید. تبصره۳ : آمار و اطلاعات لازم در مورد بندهای ۹ و ۱۰ (جدول شاخصها را میتوان علاوه بر کارگاه، با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان، اتاق اصناف، اتاق تعاون و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی استان مستقر در کمیته ارزیابی، دریافت نمود.

و- نحوه اجراء:

۱ – ادارات کل بیمه ای پس از انتخاب کارفرمای سطح یک و سطوح استانی باید مشخصات ، نیاز کارفرمایان منتخب را به شرح فرم پیوست تا پایان وقـت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ به اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی ارسال نمایند.

۲- اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی موظف است پس از اخذ اسامی از ادارات کل استانها نسبت به تهیه و صدور لوح تقدیر کارفرمایان نمونه ملی با امضای مدیر عامل سازمان اقدام نمایند. ضمناً لوحهای مربوط به کارفرمایان برگزیده استانی با امضای مشترک مدیرکل استان و رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی و اتاق اصناف در حوزه اصناف تهیه و ارائه خواهد شد.

تبصره: به لحاظ صرفه جوئی در زمان و حذف اقدامات موازی تأیید و احراز صلاحیت منتخبین توسط حوزه حراست و ادارات کل استانها صورت پذیرفته و لیست نهایی بصورت مکتوب به کمیته برگزار کننده جشنواره در ستاد مرکز معرفی شود.

۳- پیشنهاد میشود مدعوین جشنواره استانی تلفیقی از مسئولین عالی رتبه استان استاندار، ائمه جمعه نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی شهرداران و… و همچنین رؤسا و اعضای هیأت مدیره تشکل ها و اتحادیه های قانونی کارفرمایی نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق ،تعاون اتاق اصناف کانون عالی کارفرمایان، انجمن مدیران صنایع، کارفرمایان شرکتها و سازمانهای بزرگ کانونها و انجمنهای صنفی کارگری و بازنشستگی و خبرنگاران رسانه های محلی، مسئولین و جمعی از همکاران ستاد ادارات کل بیمه ای و درمانی روسای شعب، نمایندگان شرکتها و موسسات وابسته به سازمان در استان با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی و ایمنی در برابر ویروس کرونا باشند. ۴- اعتبار مورد نیاز جهت برگزاری جشنواره از سر فصل بودجه جاری معاونت فرهنگی اجتماعی و امور استان ها تامین گردیده و متعاقباً به ادارات کل استانها ابلاغ خواهد شد.

تبصره۱ : به جهت صرفه جویی در هزینه ها استفاده بهینه از ظرفیتهای استانی سازمان و اتاقهای بازرگانی مدنظر قرار گیرد.

تبصره۲ : اعتبار مورد نیاز جهت خرید هدایا و تندیس برای منتخبین استانی برای هر نفر تا سقف مبلغ چهارده میلیون ریال معادل یک میلیون و چهارصد هزار تومان از محل اعتبارات بند «ب» تبصره (۵) امور فرهنگی و اجتماعی تامین می گردد.

۵- ادارات کل موظفند به منظور اطلاع رسانی انعکاس و اجرای هرچه با شکوه تر جشن مذکور، با مراجعه به سایت رسمی سازمان (www.tamin.ir) از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ طرح ،پوستر تندیس و بنر جشنواره مذکور را از طریق لینک باکس مربوط به نام کارفرمای نمونه در صفحه اصلی سایت تعبیه شده است برداشته و سپس نسبت به تهیه تندیس بر اساس طرح ارائه شده اقدام و نیز متناسب با نیاز و تشخیص مسئولین اجرایی نسبت به تکثیر توزیع و نصب طرح پوستر و بنر مربوطه در شعب مرتبط مراکز درمانی اداره کل و مراکز اتاقهای تشکلهای کارفرمایی و انجمنهای صنفی کارفرمایی و… اقدام نمایند.

۶- ادارات کل میتوانند از نمایندگان رسانه های جمعی و خبرنگاران جهت تبیین سیاستها، اهداف و عملکرد سازمان درخصوص برگزاری جشنواره ملی و استانی انتخاب چهره برتر حوزه کارآفرینی دعوت و نسبت به اطلاع رسانی همـه جانبه در این خصوص اقدام نمایند.

تبصره: زمان برگزاری جشنواره ملی تقدیر از چهره های برتر کارآفرینی ادارات کل استانها موظفند، تا پایان دی ماه سال جاری جشنواره و مراسم تقدیر از کارفرمایان نمونه استانی را برگزار نمایند.

۷- ادارات کل موظفند گزارش مدون و کاملی به انضمام فیلم و عکس از چگونگی فعالیتهای انجـام شـده پيرامون برگزاری جشنواره مذکور و بازخوردهای آن تهیه و حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ به اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی واقع در ستاد (مرکزی ارسال نمایند ادارات کل استانها میتوانند در صورت وجود ابهام یا هرگونه سوال با شماره تلفن ۶۴۵۰۳۱۲۵ تماس حاصل نمایند.

۸- اجرای موفق و هدفمند جشنواره ملی انتخاب چهره برتر حوزه کارآفرینی در استانها یکی از معیارهای ارزشیابی سالانه مدیران کل استانها خواهد بود.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه در ستاد مرکزی معاونت های فرهنگی و اجتماعی و امور استانها، بیمه ای و برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی اداره کل روابط عمومی و در استانها بر عهده مدیران کل بیمه ای خواهد بود.

بدون نظر

پیام بگذارید