8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1402

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1402

دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1402

دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1402

تاریخ : 1402/1/5

شماره : 1000/1402/28

پیوست : دانلود پیوست

به پیوست تصویر بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویب نامه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شورایعالی کار در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۲ ارسال و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری را به شرح ذیل اعلام می نماید واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:

۱- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع) مبلغ ۴۲۸، ۷۶۹ ، ۱ ریال اعلام می گردد.

۲- سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۴۰۱، معادل ۲۱ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۸۳،۵۹۶ ریال به شرح ذیل افزایش می یابد.

مزد روزانه شغل سال ۱۴۰۲ – (۱/۲۱۸۳،۵۹۶ آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۴۰۱)

۳- با توجه به اینکه طبق بند (۳) تصویبنامه فوق الذکر مقرر گردیده است کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متأهل ماهیانه مبلغ ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای و همچنین بر اساس مصوبه شماره ۰۱/۳۵۰۰۳/مات ۵۹۸۲۵ ک مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبلغ ۶،۵۰۰،۰۰۰ ریال بعنوان حق مسکن از ابتدای فروردین ماه سال (۱۴۰۱ به کارگران مشمول قانون پرداخت نمایند لذا کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار می بایست طبق بند (۵) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده (۳۹) قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه های (۵) و (۵/۱) جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله خواروبار در ایام اشتغال … در ستون مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام نمایند.

توجه: لازم به ذکر میباشد که چنانچه بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمه شدگان در سال ۱۴۰۲ افزایش یابد مراتب مجدداً جهت اقدام اعلام خواهد شد.

۴- به موجب بند (۲) مصوبه مزبور و تبصرههای ذیل آن و نیز دستورالعملهای صادره از سوی اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جداول مربوطه کلیه کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار اعم از کارگاههای دارای طرح طبقه بندی و فاقد طرح طبقه بندی مشاغل که دارای حداقل یک سال سابقه کار در همان کارگاه شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است” مبلغ روزانه ۷۰،۰۰۰ ریال حق بیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه به سازمان پرداخت نمایند.

شایان ذکر است ملاک محاسبه مبلغ مزد پایه سنواتی براساس مصوبات سالیانه شورایعالی کار و میزان سنواتاشتغال بیمه شده در همان کارگاه و از تاریخ مبنای ۹۷/۱/۱ برای اولین پایه سنواتی قابل محاسبه خواهد بود.

۵- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (۱،۳۹۳،۲۵۰ ریال درج گردیده است، چنانچه در سال ۱۴۰۲ کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیستهای ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید میبایست دستمزد آنها به شرح بندهای (۲) و (۳) فوق الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه هایی که لیست آن ارسال نشده است قرار گیرد.

۶- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه (۶۸۶) امور بیمه شدگان به شماره ثبت ۱۰۰۰/۹۸/۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ برابر ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کارخواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۱۴۰۱ از رقم روزانه ۳۹۳،۲۵۰، ۱ ریال بیشتر میباشد همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۲۱ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۸۳،۵۹۶ ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش مییابد که در هر حال از ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر نخواهد بود.

مبتای پرداخت حق بیمه روزانه سال ۱۴۰۲=(۸۳،۵۹۶+۱/۲۱ آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ۱۴۰۱)

7- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ۱۴۰۲ معادل رقم روزانه ۴۲۸، ۷۶۹، ۱ ریال خواهد بود. همچنین با توجه به مفاد بند ۴ دستور اداری شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۲۶ مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال ۱۴۰۱ باشد میبایست ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال ۱۴۰۲ رعایت گردد.

مثال بیمه شده ای در سال ۱۴۰۱ نسبت به انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه روزانه ۳،۲۰۴،۴۷۵ ریال اقدام نموده است. با توجه به اینکه دستمزد روزانه مذکور نسبت به حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ معادل ۲/۳ میباشد بنابراین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه روزانه وی در سال ۱۴۰۲ برابر فرمول ذیل به مبلغ ۴،۰۶۹،۶۸۴ ریال خواهد بود.

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سال ۱۴۰۲=(۴۲۸، ۱،۷۶۹× ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ معادل ۲/۳)

تذکر: مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ایرانیان خارج از کشور و بیمه های توافقی مطابق دستور اداری شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۲۶ مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ خواهد بود.

8- کلیه پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ به بعد میباشد با رعایت حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ خواهد بود. همچنین پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیکاری سنوات قبل که در سال ۱۴۰۲ ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد مزبور در سال ۱۴۰۲ میباشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ ترمیم میگردد.

۹- ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (۷) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ مبنای دریافت حق بیمه و ارایه تعهدات قانونی تعیین می گردد.

الف) رانندگان بین شهری:

رانندگان وانت بار سواری مینی بوس کامیونت ….. رانندگان اتوبوس کامیون و……
۱/۲ برابر حداقل دستمزد ۱/۵ برابر حداقل دستمزد

ب)رانندگان درون شهری:

رانندگان حمل بار رانندگان حمل مسافر سواری مینی بوس و … رانندگان اتوبوس درون شهری
۱/۱ برابر حداقل دستمزد ۱/۱ برابر حداقل دستمزد ۱/۱ برابر حداقل دستمزد

با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب ۱/۵) معادل ۲۶۵۴،۱۴۰ ریال بابت رانندگان مینی بوس و سواری (ضریب ۱/۲) معادل ۲،۱۲۳،۳۰۰ ریال سایر رانندگان و رانندگان تاکسی وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب (۱/۱) معادل ۱،۹۴۶،۳۷۰ ریال تعیین میگردد.

بدون نظر

پیام بگذارید