8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

رفع ابهام از نحوه محاسبه جرائم موضوع مواد (35) و (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

موسسه اروند مشاور > اخبار  > رفع ابهام از نحوه محاسبه جرائم موضوع مواد (35) و (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

رفع ابهام از نحوه محاسبه جرائم موضوع مواد (35) و (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

رفع ابهام از نحوه محاسبه جرائم موضوع مواد (35) و (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

شماره: 200/1402/27

تاریخ: 1402/12/28

بخشنامه

27 1402 مواد (35) و (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 الف
مخاطبان / ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی
موضوع رفع ابهام از نحوه محاسبه جرائم موضوع مواد (35) و (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
به منظور ایجاد وحدت رویه در محاسبه جرائم موضوع مواد (35) و (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، مقرر می‌ دارد;

-1 مطابق بند (ب) ماده (36) قانون فوق الذکر، ماخذ محاسبه جرائم بند یادشده، صرفا مالیات و عوارض پرداخت نشده مربوط به موارد مندرج در این بند شامل «کتمان معامله، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیر واقعی منجر شود»، می باشد.

-2 در خصوص مودیان، مادامی که طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلف به اجرای مقررات مربوطه نگردیده‌‌ اند، ادارات امور مالیاتی چنانچه انجام تخلفات بند (ب) ماده (36) قانون پیش‌گفته را احراز و به صورت مکتوب به اطلاع مودی نرسانده باشند، مجاز به اخذ جریمه تکرار تخلف موضوع بند یاد شده نخواهند بود و در خصوص مودیان پس از الزام به انجام تکالیف مقرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اخذ جریمه بند فوق الذکر می بایست با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (9) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انجام پذیرد.

-3 ملاک تعیین جرائم موضوع بند (ب) ماده (36) قانون مورد اشاره بر مبنای مندرجات اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر قانونی یا اطلاعات سامانه مودیان (حسب مورد) می‌باشد; لذا در صورت اعمال جریمه بند (الف) ماده مذکور، اخذ جرائم موضوع بند (ب) این ماده (موارد مرتبط با اطلاعات اظهار شده یا ثبت شده در سامانه مودیان) بصورت همزمان موضوعیت ندارد، لیکن مشمولیت مودی بابت جریمه بند (الف) ماده (36) قانون صدرالاشاره، مانع از تعلق جریمه مواردی در بند (ب) ماده یاد شده که ارتباطی با اطلاعات اظهار شده یا ثبت شده در سامانه مودیان ندارد، شامل ثبت معامله خود به نام غیر و یا معامله غیر به نام خود و استناد به اسناد صوری، در صورت احراز، نخواهد بود.

-4 با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، جریمه ماده (35) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 درخصوص مودیان نظام مالیاتی، پس از استقرار سامانه مودیان موضوعیت ندارد.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا:

1400/10/10

مدت اجرا: مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/سیستمی

بدون نظر

پیام بگذارید