8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

ساماندهی معافیت های بیمه ای اقشار خاص مشمول بند “ز” تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > ساماندهی معافیت های بیمه ای اقشار خاص مشمول بند “ز” تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

ساماندهی معافیت های بیمه ای اقشار خاص مشمول بند “ز” تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

ساماندهی معافیت های بیمه ای اقشار خاص مشمول بند “ز” تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

تاریخ : 1401/6/22

شماره : 7185‏/1401‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

در اجرای بند “ز” تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه ای مشمول کمک دولت فاقد کارفرما به پیوست آئین نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۸۹۰ت ۵۹۸۶۳هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ هیئت محترم وزیران ارسال و توجه کلیه ادارات کل و واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل جلب مینماید:

۱- مشمولین این دستور اداری بیمه شدگان گروههای بهره مند از یارانه دولت و فاقد کارفرما شامل: ” قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار)”، “رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری”، “خادمین ثابت مساجد”، ” مداحان و شاعران اهل بیت”، “کارگران باربر”، “زنبورداران”، “صیادان استانهای ساحلی شمال و جنوب کشور کارفرمایان صنفی کم درآمد هنرمندان روزنامه نگاران و نویسندگان مشمول یارانه مورد تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مددجویان و زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست مشمول یارانه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مربیان مهد کودک خودمالک” و “راهنمایان گردشگری مورد تائید وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی” میباشند.

۲- معافیت کامل بیمه ای شامل معافیت از پرداخت آن قسمت از سهم حق بیمه گروههای هدف می باشد که براساس قوانین و مقررات مربوطه تعهد به پرداخت آن برعهده دولت قرار دارد (علاوه بر سهم دولت موضوع جز (۱) ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی)

3- میزان برخورداری از معافیت بیمه ای بیمه شدگان مشمول گروههای مذکور پس از ارسال اطلاعات و فهرست کلیه بیمه شدگان به معاونت رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و اعلام دهک درآمدی از سوی وزارتخانه تعیین خواهد گردید.

۴- نرخ حق بیمه مشمولان به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۵۴ – و سایر مقررات مربوطه میباشد لذا پس از تعیین وضعیت دهک درآمدی هر یک از بیمه شدگان مشمول توسط وزارت متبوع در صورت قرار گیری در چهار دهک اول درآمدی از حداکثر معافیتهای سهم حق بیمه به ترتیب مقرر در قوانین و مقررات مربوط و براساس حداقل دستمزد مشمولین قانون کار یا دستمزد بیمه شدگان مشمول طبقه بندی مزد یا حقوق موضوع ماده (۳۵) قانون تامین اجتماعی حسب مورد برخوردار خواهند شد.

۵- در مورد بیمه شدگان قرار گرفته در دهک های پنجم تا هفتم ،درآمدی به ازای هر دهک سه درصد (۳٪) از معافیت بیمهای موجود کسر و دهکهای هشت و بالاتر مشمول معافیتهای بیمه ای نخواهند بود.

توجه ۱: پس از احراز دهک بندی و ذخیره سازی در سیستم نرخ و میزان پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مشمول وفق جدول ذیل مبنای محاسبه از تاریخ احراز دهک بندی قرار گرفته و در سیستم اعمال میگردد.

ردیف نوع بیمه میزان معافیت حق بیمه مجود میزان معافیت حق بیمه منایب با دهک تعیین شده
دهک 1تا4 دهک پنج دهک ششم دهک هفتم دهک هشتم به بعد
1 رانندگان شاغل در بخش حمل و نقل عمومی مشمول یارانه دولت 5%/13 5%/13 5%/10 5%/7 5%/4 0
2 زنان سرپرست خانواده مشمول یارانه دولت 10% 10% 7% 4% 1% 0
3 مددجویان مشمول یارانه دولت 10% 10% 7% 4% 1% 0
4 مربیان مهد کودک مشمول یارانه دولت 10% 10% 7% 4% 1% 0
5 کارفرمایان صنفی کم درآمد مشمول یارانه دولت 10% 10% 7% 4% 1% 0
6 هنرمندان و نویسندگان مشمول یارانه دولت 10% 10% 7% 4% 1% 0
7 زنبورداران مشمول یارانه دولت 10% 10% 7% 4% 1% 0
8 صیادان مشمول یارانه دولت 10% 10% 7% 4% 1% 0
9 قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی مشمول کمک دولت 20% 20% 17% 14% 11% 0
10 باربران مشمول کمک دولت 20% 20% 17% 14% 11% 0
11 خادمین مساجد مشمول کمک دولت 20% 20% 17% 14% 11% 0
12 راهنمایان گردشگری 20% 20% 17% 14% 11% 0
13 مداحان و شاعران اهل بیت – موسسه فرهنگی هنری دعبل 20% 20% 17% 14% 11% 0

 

توجه ۲: مسئولیت پرداخت مابه التفاوت حق بیمه ناشی از کاهش یا حذف معافیت بیمه ای تا سقف حق بیمه مقرر در قوانین و مقررات مربوطه برای هر یک از گروههای هدف به عهده شخص بیمه شده خواهد بود. چنانچه بیمه شده از پرداخت حق بیمه در مواعد قانونی مربوطه اجتناب نماید به نحوی که موجب قطع رابطه بیمه پردازی وی با سازمان گردد، بهره مندی مجدد از معافیت بیمه ای منوط به ثبت نام مجدد و اشتغال در شغل یا حرفه مربوطه و نتیجه آزمون وسع بر طبق مفاد آئین نامه می باشد.

۶- امکان بهره مندی بیمه شدگان جدید از معافیت حق بیمه صرفاً در صورت تامین و تخصیص بارمالی و واریز وجوه مربوطه و براساس نتیجه ارزیابی آزمون وسع و اشتغال در حرفه ذیربط خواهد بود همچنین در خصوص پذیرش بیمه شدگان جدیدالورود مشمول مجوزات خاص بعنوان مثال دستور اداری ساماندهی و پالایش بیمه شدگان راننده حمل و نقل عمومی درون و بین شهری به شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۱۲۹۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ پیرامون جایگزینی رانندگان جدیدالورود با افراد غیر واقعی و دستور اداری شماره ۵۰۰۰/۱۴۰۰/۲۴۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ در خصوص پذیرش قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار از محل قطع ناشی از عدم تایید اشتغال نیز میبایست بدوا دهک درآمدی مربوطه توسط ستاد مرکز از وزارت متبوع استعلام و میزان برخورداری از معافیت در پرداخت بخشی از حق بیمه حسب دهک مزبور تعیین گردد.

۷ – تاریخ مؤثر جهت بهره مندی از معافیت بیمهای مقرر در خصوص بیمه شدگان جدید با احراز شرایط موضوع آئین نامه مزبور؛ از تاریخ ثبت نام متقاضی نزد سازمان و در خصوص بیمه شدگان موجود از تاریخ احراز شرایط دهک بندی آنها می باشد.

۸ – مطابق با ماده ۶ آئین نامه اجرائی بنـد “ز” تبصره ۱۷ ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۱ رسیدگی به اعتراضات بیمه شدگان در رابطه با دهک ،درآمدی توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صورت می پذیرد، از اینرو مسئولین واحد ارتباطات و نظارت ،مردمی ادارات کل استانها و همکاران ذیربط واحدهای اجرایی مکلفند بطور مستمر راهنمایی لازم به بیمه شدگان معترض به دهک بندی توضیح شفاهی به مراجعین نصب بنر درج در تابلوی اعلانات و…) بشرح ذیل ارائه نمایند

۱ – ۸ – سرپرستان خانوار میتوانند در صورت اعتراض به نتیجه آزمون وسع و دهک درآمدی تعیین شده، از طریق تلفن همراه متعلق به خود با شماره گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تماس و مراتب اعتراض خود را اعلام و ثبت

نمایند.

۲ – ۸ – اعتراضات افراد حداکثر ظرف مدت یکماه توسط وزارت رسیدگی، و بیمه شدگان میتوانند از نتیجه اعتراض و وضعیت نهایی دهک درآمدی خود با وارد نمودن شماره ملی سرپرست خانوار شماره حساب واریز یارانه و شماره ملی یکی دیگر از اعضای خانوار (در خصوص خانوار چند نفره در سامانه “مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به نشانی hemayat.mcls.gov.ir مطلع گردند.

۳ – ۸ – متقاضیان نمی توانند در سال بیش از دو بار به نتیجه آزمون وسع و دهک درآمدی تعیین شده اعتراض نمایند.

۹- درصورت رسیدگی به اعتراض و تغییر در نتیجه آزمون وسع تاریخ مؤثر جهت بهره مندی از معافیت بیمه ای از تاریخ آخرین حذف یا کاهش معافیت بیمه ای میباشد.

۱۰- مرکز فن آوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت خدمات ماشینی تامین میبایست با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور این دستور اداری کلیـه تمهیدات لازم را به منظور بروزرسانی و طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای مورد نیاز برقراری تعاملات برخط و همچنین ایجاد امکان انجام نظارت و کنترل سیستمی ستاد و اخذ آمار و اطلاعات مربوطه را فراهم نماید.

مسئول حسن اجرای این دستور اداری رئیس مرکز فن آوری اطلاعات آمار و محاسبات مدیرکل روابط عمومی، مدیرکل ارتباطات و نظارت ،مردمی مدیران کل معاونین منابع و تعهدات بیمهای روسای ادارات نامنویسی و حسابهای انفرادی امور بیمه شدگان وصول حق بیمه واحد ارتباطات و نظارت مردمی ادارات کل استانها و مسئولين متناظر ذيربط در واحدهای اجرایی و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین و سایر واحدهای ذیمدخل خواهد بود.

احتراما در اجرای بند ز تبصره ((۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه ای مشمول کمک دولت فاقد کارفرما به پیوست آئین نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۸۹۰ت ۵۹۸۶۳ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ هیئت محترم وزیران ارسال و توجه کلیه ادارات کل و واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل جلب می نماید:

۱- مشمولین این دستور اداری بیمه شدگان گروه های بهره مند از یارانه دولت و فاقد کارفرما شامل: ” قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار)”، “رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری”، “خادمین ثابت مساجد”، ” مداحان و شاعران اهل بیت کارگران” “باربر زنبورداران”، “صیادان استانهای ساحلی شمال و جنوب کشور”، “کارفرمایان صنفی کم درآمد، هنرمندان روزنامه نگاران و نویسندگان مشمول یارانه مورد تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مددجویان و زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست مشمول ،یارانه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور “مربیان مهد کودک خودمالک” و “راهنمایان گردشگری مورد تائید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی” می باشند.

۲- معافیت کامل بیمه ای شامل معافیت از پرداخت آن قسمت از سهم حق بیمه گروههای هدف می باشد که براساس قوانین و مقررات مربوطه تعهد به پرداخت آن بر عهده دولت قرار دارد. علاوه بر سهم دولت موضوع جز (۱) ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی

۳- میزان برخورداری از معافیت بیمه ای بیمه شدگان مشمول گروههای مذکور پس از ارسال اطلاعات و فهرست کلیه بیمه شدگان به معاونت رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و اعلام دهک درآمدی از سوی وزارتخانه تعیین خواهد گردید.

۴- نرخ حق بیمه مشمولان به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۵۴ – و سایر مقررات مربوطه .میباشد لذا پس از تعیین وضعیت دهک درآمدی هر یک از بیمه شدگان مشمول توسط وزارت متبوع درصورت قرار گیری در چهار دهک اول درآمدی از حداکثر معافیتهای سهم حق بیمه به ترتیب مقرر در قوانین و مقررات مربوط و براساس حداقل دستمزد مشمولین قانون کار یا دستمزد بیمه شدگان مشمول طبقه بندی مزد یا حقوق، موضوع ماده (۳۵) قانون تامین اجتماعی حسب (مورد برخوردار خواهند شد.

۵- در مورد بیمه شدگان قرار گرفته در دهکهای پنجم تا هفتم درآمدی به ازای هر دهک سه درصد (۳) از معافیت بیمهای موجود کسر و دهکهای هشت و بالاتر مشمول معافیتهای بیمه ای نخواهند بود. توجه ۱: پس از احراز دهک بندی و ذخیره سازی در سیستم ترخ و میزان پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مشمول وفق جدول ذیل مبنای محاسبه از تاریخ احراز دهک بندی قرار گرفته و در سیستم اعمال می گردد.

ردیف نوع بیمه میزان معافیت حق بیمه مجود میزان معافیت حق بیمه منایب با دهک تعیین شده
دهک 1تا4 دهک پنج دهک ششم دهک هفتم دهک هشتم به بعد
1 رانندگان شاغل در بخش حمل و نقل عمومی مشمول یارانه دولت 5%/13 5%/13 5%/10 5%/7 5%/4 0
2 زنان سرپرست خانواده مشمول یارانه دولت 10% 10% 7% 4% 1% 0
3 مددجویان مشمول یارانه دولت 10% 10% 7% 4% 1% 0
4 مربیان مهد کودک مشمول یارانه دولت 10% 10% 7% 4% 1% 0
5 کارفرمایان صنفی کم درآمد مشمول یارانه دولت 10% 10% 7% 4% 1% 0
6 هنرمندان و نویسندگان مشمول یارانه دولت 10% 10% 7% 4% 1% 0
7 زنبورداران مشمول یارانه دولت 10% 10% 7% 4% 1% 0
8 صیادان مشمول یارانه دولت 10% 10% 7% 4% 1% 0
9 قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی مشمول کمک دولت 20% 20% 17% 14% 11% 0
10 باربران مشمول کمک دولت 20% 20% 17% 14% 11% 0
11 خادمین مساجد مشمول کمک دولت 20% 20% 17% 14% 11% 0
12 راهنمایان گردشگری 20% 20% 17% 14% 11% 0
13 مداحان و شاعران اهل بیت – موسسه فرهنگی هنری دعبل 20% 20% 17% 14% 11% 0

توجه ۲ مسئولیت پرداخت مابه التفاوت حق بیمه ناشی از کاهش یا حذف معافیت بیمه ای تا سقف حق بیمه مقرر در قوانین و مقررات مربوطه برای هر یک از گروههای هدف به عهده شخص بیمه شده خواهد بود. چنانچه بیمه شده از پرداخت حق بیمه در مواعد قانونی مربوطه اجتناب نماید به نحوی که موجب قطع رابطه بیمه پردازی وی با سازمان گردد بهره مندی مجدد از معافیت بیمه ای منوط به ثبت نام مجدد و اشتغال در شغل یا حرفه مربوطه و نتیجه آزمون وسع بر طبق مفاد آئین نامه می باشد. ۶- امکان بهره مندی بیمه شدگان جدید از معافیت حق بیمه صرفاً در صورت تامین و تخصیص بارمالی و واریز وجوه مربوطه و براساس نتیجه ارزیابی آزمون وسع و اشتغال در حرفه ذیربط خواهد بود. همچنین در خصوص پذیرش بیمه شدگان جدیدالورود مشمول مجوزات خاص (بعنوان مثال دستور اداری ساماندهی و پالایش بیمه شدگان راننده حمل و نقل عمومی درون و بین شهری به شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۱۲۹۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

پیرامون جایگزینی رانندگان جدیدالورود با افراد غیر واقعی و دستور اداری شماره ۵۰۰۰/۱۴۰۰/۲۴۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ در خصوص پذیرش قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار از محل قطع ناشی از عدم تایید اشتغال نیز میبایست بدوا دهک درآمدی مربوطه توسط ستاد مرکز از وزارت متبوع استعلام و میزان برخورداری از معافیت در پرداخت بخشی از حق بیمه حسب دهک مزبور تعیین گردد.

V- تاریخ مؤثر جهت بهره مندی از معافیت بیمهای مقرر در خصوص بیمه شدگان جدید با احراز شرایط موضوع آئین نامه مزبور؛ از تاریخ ثبت نام متقاضی نزد سازمان و در خصوص بیمه شدگان موجود از تاریخ احراز شرایط دهک بندی آنها میباشد.

۸- مطابق با ماده ۶ آئین نامه اجرائی بند ز تبصره ۱۷ ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۱ رسیدگی به اعتراضات بیمه شدگان در رابطه با دهک درآمدی توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صورت می پذیرد، از اینرو مسئولین واحد ارتباطات و نظارت ،مردمی ادارات کل استانها و همکاران ذیربط واحدهای اجرایی مکلفند بطور مستمر راهنمایی لازم به بیمه شدگان معترض به دهک بندی توضیح شفاهی به مراجعین نصب بنر درج در تابلوی اعلانات و … بشرح ذیل ارائه نمایند

۱ – ۸ – سرپرستان خانوار می توانند در صورت اعتراض به نتیجه آزمون وسع و دهک درآمدی تعیین شده، از طریق تلفن همراه متعلق به خود با شماره گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تماس و مراتب اعتراض خود را اعلام و ثبت نمایند.

۲ – ۸ – اعتراضات افراد حداکثر ظرف مدت یکماه توسط وزارت رسیدگی و بیمه شدگان میتوانند از نتیجه اعتراض و وضعیت نهایی دهک درآمدی خود با وارد نمودن شماره ملی سرپرست خانوار شماره حساب واریز یارانه و شماره ملی یکی دیگر از اعضای خانوار در خصوص خانوار چند نفره در سامانه ” مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانههای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی” به نشانی hemayat.mcs.gov.ir مطلع گردند.

۳ – ۸ – متقاضیان نمیتوانند در سال بیش از دو بار به نتیجه آزمون وسع و دهک درآمدی تعیین شده اعتراض نمایند.

۹- درصورت رسیدگی به اعتراض و تغییر در نتیجه آزمون ،وسع تاریخ مؤثر جهت بهره مندی از معافیت بیمه ای از تاریخ آخرین حذف یا کاهش معافیت بیمه ای میباشد.

۱۰- مرکز فن آوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت خدمات ماشینی تامین می بایست با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور این دستور اداری کلیه تمهیدات لازم را به منظور بروزرسانی و طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای مورد نیاز برقراری تعاملات برخط و همچنین ایجاد امکان انجام نظارت و کنترل سیستمی ستاد و اخذ آمار و اطلاعات مربوطه را فراهم نماید.

مسئول حسن اجرای این دستور اداری رئیس مرکز فن آوری اطلاعات آمار و محاسبات، مدیر کل روابط عمومی،مدیر کل ارتباطات و نظارت مردمی ، مدیران کل، معاونین منابع و تعهدات بیمه ای، روسای ادارات نامنویسی و حساب های ،انفرادی امور بیمه شدگان وصول حق بیمه واحد ارتباطات و نظارت مردمی ادارات کل استانها و مسئولین متناظر ذیربط در واحدهای اجرایی و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین و سایر واحدهای ذیمدخل خواهد بود.

بدون نظر

پیام بگذارید