8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

شیوه نامه اجرایی مربوط به بخشنامه 2 شماره 1000/1400/431 مورخ 1400/1/25(انتخاب بازنشسته ، همسر بازمانده و از کارافتاده کلی نمونه) مراسم روز خانواده و تکریم بازنشستگان

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > بازنشستگان  > شیوه نامه اجرایی مربوط به بخشنامه 2 شماره 1000/1400/431 مورخ 1400/1/25(انتخاب بازنشسته ، همسر بازمانده و از کارافتاده کلی نمونه) مراسم روز خانواده و تکریم بازنشستگان

شیوه نامه اجرایی مربوط به بخشنامه 2 شماره 1000/1400/431 مورخ 1400/1/25(انتخاب بازنشسته ، همسر بازمانده و از کارافتاده کلی نمونه) مراسم روز خانواده و تکریم بازنشستگان

شیوه نامه اجرایی مربوط به بخشنامه 2 شماره 1000/1400/431 مورخ 1400/1/25(انتخاب بازنشسته ، همسر بازمانده و از کارافتاده کلی نمونه) مراسم روز خانواده و تکریم بازنشستگان

تاریخ : 1400/2/27

شماره : 8000/1400/271

پیوست : دانلود پیوست

احتراماً؛ در اجرای بند ۲ بخشنامه مذکور شیوه نامه اجرایی نوزدهمین دوره انتخاب بازنشسته ، همسر بازمانده ، از کارافتاده کلی نمونه و چگونگی برگزاری مراسم روز خانواده و تکریم بازنشستگان ارسال میگردد واحدهای اجرایی موظفند وفق مفاد مندرج در این شیوه نامه نسبت به انجام فرآیندهای مربوطه با رعایت همه جانبه مقررات، پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی اقدام لازم معمول نمایند.

۱ – مشمولین :

کلیه مستمری بگیران شامل بازنشسته از کار افتاده کلی و همسر بازمانده اعم از زن و مرد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مشمول بخشنامه مذکور خواهند بود.

تبصره : منظور از مستمری بگیران در این شیوه نامه بازنشستگان از کارافتادگان کلی و همسران بازمانده می باشد.

۲ – نحوه اجراء :

۲-۱- اداره کل روابط عمومی ادارات کل و مدیریت درمان استانها ، مسئولیت اطلاع رسانی شاخصهای مندرج در فرمهای فراخوان پیوست را از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ لغایت روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ بر عهده خواهند داشت.

۲-۲- اداره کل روابط عمومی با هماهنگی اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی نسبت به نصب اطلاعیه در قالب بنرهای بزرگ در مراکز ملکی بیمه ای – (درمانی)، میادین و پارکهای بزرگ ،شهر درج موضوع در روزنامه های كثير الانتشار، پیامهای رادیویی و زیرنویسهای تلویزیونی اقدام خواهد نمود.

۲-۳- اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی ضمن هماهنگی لازم با کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر و کانون همکاران بازنشسته اقدامات لازم به منظور اطلاع رسانی گسترده به کانونهای استانی و شهرستانی معمول خواهند نمود .

۲-۴- اداره کل روابط عمومی نسبت به تعبیه اطلاعیه مربوط به شاخص ها و فرم های فراخوان در سایت رسمی سازمان اقدام خواهد نمود.

۲-۵- ادارات کل و مدیریت درمان استانها به لحاظ اطلاع آحاد بازنشستگان و مستمری بگیران و کانون های بازنشستگی از مفاد فراخوان مربوطه، ضمن هماهنگی با اداره کل روابط عمومی نسبت به نصب اطلاعیه در قالب بنرهای بزرگ ، استند و پوستر ، در مراکز ملکی بیمه ای (درمانی) ، میادین و پارکهای بزرگ شهر ، سایت های مربوطه ، درج در روزنامه های محلی پخش از طریق صدا و سیمای استان پیامهای رادیویی و زیرنویس های تلویزیونی اقدام و نتیجه را به اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی گزارش نمایند. تبصره اطلاع رسانی فراخوان بصورت مکفی از طریق درج در روزنامههای محلی استانی و کثیرالانتشار صورت پذیرد .

۲-۶- شاخصهای مندرج در فرمهای فراخوان مربوط به سه گروه بازنشسته ، همسر بازمانده ، از کارافتاده کلی نمونه از طریق سایت رسمی سازمان نیز قابل رؤیت و بهره برداری خواهد بود.

۲-۷- متقاضیان تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ فرصت دارند تقاضای خود را جهت شرکت در فراخوان به همراه کلیه مدارک مربوطه به حوزههای روابط عمومی شعب تأمین اجتماعی، مدیریت های درمان (مراکز درمانی تحت پوشش) یا ادارات کل تأمین اجتماعی استانها و کانونهای بازنشستگی ارسال نمایند .

تبصره ۱ : با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت شرایط خاص و توجه به طرح فاصله گذاری اجتماعی که بسیار مورد تأکید کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا میباشد ادارات کل استان ها موظفند با رعایت شرایط مزبور تمهیدات خاص متناسب با استانداردهای تعیین شده از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی را جهت اخذ مدارک و ثبت نام از متقاضیان فراهم نمایند (ترجیحاً از طریق ابزارهای الکترونیکی)

تبصره ۲ : در صورتیکه متقاضیان مدارک و مستندات خود را به کانونهای بازنشستگی ارسال نموده باشند کانون های مزبور موظفند با توجه به فرصت تعیین شده در فراخوان، تمامی مدارک را به شعب یا اداره کل استان مربوطه تحویل دهند ، از اینرو ادارات کل موظفند در این خصوص نسبت به اطلاع رسانی به کانون های بازنشستگی اقدام لازم بعمل آورند.

۲-۸- در صورت ارسال مدارک و مستندات متقاضیان به مدیریتهای درمان مراکز درمانی تحت پوشش روابط عمومی مدیریتهای درمان و رؤسای مراکز درمانی موظفند مدارک و مستندات مزبور را در اختیار شعب تابعه قرار داده و شعب نیز موظفند ضمن بررسی ، نسبت به تأیید و ممهور نمودن تمامی مدارک دریافتی اقدام و حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۹ به اداره کل استان مربوطه واحد) روابط عمومی تحویل نمایند .

۲-۹- ادارات کل تأمین اجتماعی استانها موظفند با تشکیل کمیته ای متشکل از مدیرکل مدیریت درمان استان ، رئیس و کارشناس ارشد روابط عمومی و امور فرهنگی بیمه و درمان ، رئیس و کارشناس ارشد امور فنی مستمری ها و رؤسای کانون استانی کارگران بازنشسته و همکاران بازنشسته مدارک واصله را بررسی و پس از امتیازدهی مطابق با شاخص ها و امتیازات تعیین شده در فرم های ضمیمه این شیوه نامه ، نسبت به انتخاب واجدین شرایط وفق سهمیه تعیین شده به شرح جدول پیوست اقدام و اسامی منتخبین را با ذکر دلایل انتخاب ، بهمراه صورتجلسه کمیته ی مذکور تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ به اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی حوزه بازنشستگان ارسال نمایند .

تبصره۱ : همانگونه که در ذیل فرم شاخصهای مربوط تأکید گردیده است ، مشخصات متقاضی شرکت در طرح انتخاب بازنشستگان، همسران بازمانده و از کارافتادگان کلی نمونه تأمین اجتماعی” می بایست به طور دقیق بررسی و ممهور به مهر و امضاء رئیس شعبه یا مدیر کل استان شود.

تبصره۲ : در استانهایی که فاقد کانون استانی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر می باشند ، رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر شهرستان مرکز استان در کمیته مذکور حضور خواهد داشت .

3-زمان اجراء :

۲-۱- با توجه به موارد مطروحه در تبصره ۱ بند ۷-۲ ، همچنین با عنایت به بند ۱ دستور اداری شماره ۲۰۰۰/۹۸/۲۹۹۲ مورخ ۹۸/۱۲/۶ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی مبنی بر ممنوعیت برگزاری کلیه جلسات عمومی اعم از کلاسهای آموزشی همایشهای تخصصی نشستهای هم اندیشی و …. تا اطلاع ثانوی، از اینرو برگزاری مراسم جشن روز خانواده و تکریم بازنشستگان در سال جاری ) کشوری و استانی ) به دلیل عدم امکان حضور تعداد کثیری از بازنشستگان و مستمری بگیران در یک مکان و زمان، همانند سنوات

گذشته میسر نمی باشد؛ از این رو تقدیر از نفرات برتر کشوری با رعایت شرایط خاص طی جلسه ای رسمی در حضور مدیر عامل محترم سازمان با اهداء لوح و هدایا صورت خواهد پذیرفت و تقدیر از برگزیدگان در سایر استان ها توسط مدیرکل استان مدیر درمان و رئیس کانون استانی شهرستانی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی انجام خواهد گرفت .

تبصره : چنانچه در موعد زمانی مزبور ۲۵) ذی الحجه (۱۴۰۰/۵/۱۴) وفق تصمیمات مسئولین کشوری و به تبع آن سازمان تأمین اجتماعی شرایط برگزاری مراسم مذکور فراهم آید. ادارات کل استان ها موظفند با توجه به بندهای ۴ و ۵ بخشنامه فوق الذکر نسبت به انجام موارد مطروحه در بندهای ۲-۳ و ۳-۳ اقدام و همچون سنوات گذشته مراسم مزبور را برگزار و اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی نیز موظف است با هماهنگی حوزه های ذی ربط درون سازمانی اداره کل روابط عمومی و برون سازمانی کانون)های بازنشستگی نسبت به برگزاری باشکوه جشن کشوری در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۴ با اهداء لوح تقدیر و جوایز به برگزیدگان حوزه کارگری و همکاران بازنشسته به صورت مشترک اقدام نماید.

۳-۲- ادارات کل استانها میتوانند به منظور اطلاع رسانی ، انعکاس و اجرای هر چه باشکوهتر جشن مزبور طرح پوستر، بنر و متن لوحهای تقدیر را از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ در لینک باکس تعبیه شده در سایت رسمی سازمان به آدرس: www.tamin.ir برداشت و تکثیر نمایند.

۳-۳- ادارات کل استانها میتوانند ضمن بهره مندی از وسایل ارتباط جمعی محلی و استانی) ، با استفاده از طرح هایی که از طریق ستاد مرکزی دریافت می نمایند ، نسبت به درج خبر مربوط به برگزاری جشن در

مطبوعات محلی و پیامهای رادیویی و زیرنویسهای تلویزیونی بویژه در شبکه استانی اقدام نمایند.

تبصره۱ : همانند سنوات گذشته تعدادی از برترینهای استانی تحت عنوان نمونه های کشوری در مراسم جشن کشوری معرفی می شوند. بدین ترتیب ۱۰ نفر از نمونههای مذکور در حوزه کارگران بازنشسته و ۵ نفر از نمونه های حوزه همکاران بازنشسته سازمان در مجموع ۱۵ نفر با حضور مسئولین عالی رتبه سازمان در جشن کشوری مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

تبصره۲ : در صورتیکه مقرر گردید تا مراسم مذکور همانند سنوات گذشته برگزار شود، مراسم مربوط به جشن کشوری توسط اداره کل روابط عمومی و با هماهنگی معاونت فرهنگی ، اجتماعی و امور استانها انجام خواهد شد.

۴-۳- ادارات کل استانها موظفند گزارش کاملی از چگونگی اجرای مراسم و نتایج و بازخوردهای آن حداکثر تا یک ماه پس از برگزاری مراسم مزبور به اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی تهیه حوزه بازنشستگان ارسال نمایند .

۴- میزان مبلغ هدايا :

۴-۱- با عنایت به بند ۶ بخشنامه میزان مبلغ هدایا برای هر یک از منتخبین کشوری رقم ۱۲ میلیون ریال و منتخبین استانها متناسب با سهمیه اعلام شده ، رقم ۶ میلیون ریال و به صورت کارت هدیه می باشد.

ضمن تأکید مجدد به لحاظ رعایت همه جانبه پروتکلهای بهداشتی در خصوص کرونا و فاصله گذاری اجتماعی در اجرای کلیه مفاد مذکور ، مسئول حسن اجرای این شیوه نامه در ستاد مرکزی بر عهده معاونت های فرهنگی ، اجتماعی و امور استانها ، توسعه مدیریت و منابع انسانی، برنامه ریزی مالی و پشتیبانی درمان و در استان ها مدیران کل بیمه ای، مدیریتهای درمان ، معاونین تعهدات و منابع بیمه ای ، پشتیبانی و توسعه مدیریت ، رؤسای ادارات مستمری ها و روابط عمومی و امور فرهنگی خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید