8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

نحوه بررسی حادثه بیمه شده مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی (بند 23 بخشنامه شماره 16 امور فنی بیمه‌شدگان)

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > نحوه بررسی حادثه بیمه شده مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی (بند 23 بخشنامه شماره 16 امور فنی بیمه‌شدگان)

نحوه بررسی حادثه بیمه شده مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی (بند 23 بخشنامه شماره 16 امور فنی بیمه‌شدگان)

نحوه بررسی حادثه بیمه شده مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی (بند 23 بخشنامه شماره 16 امور فنی بیمه‌شدگان)

تاریخ : 1401/3/27

شماره : 3690‏/1401‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

پیرو بخشنامه شماره ۱۶ امور فنی بیمه شدگان حوادث ناشی از (کار و در راستای شفاف سازی مقررات و ایجاد وحدت رویه در نحوه تشخیص حوادث کارگران ساختمانی مفاد بند ۲۳ بخشنامه مذکور و تذکرات ذیل آن به شرح زیر اصلاح و جایگزین می گردد:

۲۳- حادثه بیمه شده مشمول قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۸۶/۸/۹ و ۸۷/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی مطابق مفاد قانون مذکور کارگران شاغل در کارهای ساختمانی که دارای کارت مهارت فنی معتبر بوده، از تاریخ نام نویسی در سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر کد ملی مشمول مقررات قانون یاد شده خواهند بود و از تعهدات آن برخوردار می گردند. بنابراین چنانچه برای این قبیل بیمه شدگان که حسب مقررات قانونی مربوطه اشتغال به کار آنان در مشاغل ساختمانی مورد تایید قرار گرفته و نسبت به پرداخت حق بیمه ماهانه خود اقدام مینمایند در حین انجام کار ساختمانی، اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان حادثه ای رخ دهد بررسی حادثه فرد آسیب دیده با رعایت سایر ضوابط امکان پذیر خواهد بود.

تذکر۱ : در مواردی که انجام کار ساختمانی مستلزم اخذ پروانه از مراجع ذیصلاح بوده لیکن مالک با وجود الزام قانونی نسبت به اخذ و یا تمدید آن اقدام ننموده بررسی حادثه و ارائه تعهدات قانونی به کارگر حادثه دیده مشمول قانون مذکور که تا تاریخ حادثه نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام نموده در چارچوب مقررات مورد عمل بلامانع می باشد. ضمناً در این موارد نحوه محاسبه و وصول حق بیمه ساختمان مربوط به از کارفرمای ذیربط تابع ضوابط مندرج در فصل پنجم بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۰۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ،تنقيح، تلخيص و تجميع کارگران ساختمانی خواهد بود.

تذکر۲ : در صورتی که برای بیمه شدگان مشمول قانون صدرالذکر، در حین انجام کارهای ساختمانی در اموری که پس از پایان کار ساختمان انجام میگیرند و اساساً در خصوص آنان پروانه ساختمانی صادر نمی گردد، حادثه ای رخ دهد، بررسی حوادث این قبیل افراد نیز با رعایت سایر ضوابط امکان پذیر میباشد.

تذکر۳ : بررسی حوادثی که برای مشمولین این قانون هنگام رفت و برگشت از منزل به محل کار (کارگاه ساختمانی) و بالعکس اتفاق میافتد در اجرای ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی و با رعایت ضوابط مورد عمل میسر خواهد بود.

تذکر۴ : چنانچه کارگر ساختمانی حادثه دیده مشمول قانون فوق الذکر تا زمان وقوع حادثه حداقل سابقه منـدرج در مواد ۷۵ و ۸۰ قانون تامین اجتماعی را دارا نباشد و حادثه منجر به ارائه تعهدات بلند مدت گردد، لازم است پس از بررسی و تایید حادثه از سوی واحد اجرایی و اداره کل استان ذیربط مراتب جهت اظهار نظر نهائی به اداره کل امور بیمه شدگان منعکس تا متعاقباً زمینه اقدامات آتی فراهم گردد.

شایان ذکر است بند مذکور در بخشنامه شماره ۱۶ امور فنی بیمه شدگان به شماره ۱۰۰۰/۹۱/۶۷۳۸ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۹ به شرح فایل پیوست جایگزین و اعمال شده است.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین تعهدات بیمهای روسای ادارات امور بیمه شدگان، مستمری ها، نامنویسی و حسابهای انفرادی استانها و روسا و مسئولین مربوطه در واحدهای اجرایی خواهند بود.

 

بدون نظر

پیام بگذارید