8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

پرداخت عیدی پایان سال 1401 مستمری‌بگیران

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > بازنشستگان  > پرداخت عیدی پایان سال 1401 مستمری‌بگیران

پرداخت عیدی پایان سال 1401 مستمری‌بگیران

پرداخت عیدی پایان سال 1401 مستمری‌بگیران

تاریخ : 1402/1/23

شماره : 435‏/1402‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

نظر به تعیین و اعلام میزان عیدی مستمری بگیران وفق مفاد مصوبه شماره 217028/ت 60934هـ – مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ هیات محترم ،وزیران ضروری است کلیه واحدهای اجرایی سازمان با رعایت نکات مشروحه ذیل، اقدام لازم معمول نمایند:

  1. مبلغ عیدی پایان سال ۱۴۰۱ برای هر پرونده فعال مستمری اعم از بازنشستگی از کارافتادگی کلی و بازماندگان (مجموع سهام)، معادل ۱ میلیون و 800 هزار تومان ۱۸,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین شده است.
  2. در راستای حمایت از خانواده علاوه بر مبلغ عیدی موضوع مصوبه مذکور برای هر پرونده فعال مستمری اعم از بازنشستگی از کارافتادگی کلی و بازماندگان (مجموع) (سهام که بر اساس قوانین و مقررات مربوط مشمول دریافت کمک هزینه عائله مندی یا کمک هزینه اولاد می باشند، مبلغ ثابت ۵۰۰ هزار تومان (۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت عائله مندی و مبلغ ثابت ۲۰۰ هزار تومان (۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر فرزند تحت تكفل بدون لحاظ محدودیت مورد اشاره در بندهای (۷-۳) و (۷-۴) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها دستورالعملها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران به شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۱۵۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶، پرداخت می گردد.
  3. مبالغ فوق مشمول ماده (۸۹) قانون تامین اجتماعی نمی باشند.
  4. در خصوص پرونده های مستمری برقرار شده جدید و یا پرونده های مستمری که به هر علت در طول سال جاری مجددا فعال شده اند (مشمولین بخشنامه شماره ۱۱/۲ مستمری ها، دستورالعمل شماره ۲ مکانیزه و…)، مجمــوع مبالغ حاصله از بندهای (۱) و (۲) این دستور اداری متناسب با ماههای دریافت مستمری در سال جاری بوده و کسری ماه به صورت یک ماه کامل پرداخت می گردد.
  5. تاریخ برقراری مستمریهای بازنشستگی و از کارافتادگی کلی که وفق بندهای (۱) و (۲) ماده (۸۰) قانون تامین اجتماعی در طول سال جاری به مستمری بازماندگان تبدیل گردیده اند، عـيـنـا تـاریخ برقراری اولیـه آنـان می باشد.
  6. مجموع مبالغ حاصله از بندهای (۱) و (۲) این دستور اداری در خصوص مشمولین بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصیکه ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت نموده اند، به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود.

مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات با توجه به مفاد این دستور اداری نظارت بر نصب نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری را بر عهده دارد.

مسؤول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین تعهدات بیمه ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت، رؤسای ادارات مستمری ها، نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاریهای رسمی امور مالی منابع انسانی و پایش عملکرد، آمار و فناوری اطلاعات استانها و مسؤولین ذی ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید