8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

پرداخت عیدی پایان سال 1402 مستمری‌بگیران

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > بازنشستگان  > پرداخت عیدی پایان سال 1402 مستمری‌بگیران

پرداخت عیدی پایان سال 1402 مستمری‌بگیران

پرداخت عیدی پایان سال 1402 مستمری‌بگیران

تاریخ : 1402/11/29

شماره : 12289‏/1402‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

نظر به تعیین و اعلام میزان عیدی مستمری بگیران وفق مفاد مصوبه شماره ۶۲۲۹۰/۲۱۱۹۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات محترم وزیران ضروری است کلیه واحدهای اجرایی سازمان با رعایت نکات مشروحه ذیل اقدام لازم معمول نمایند:

1– مبلغ عیدی پایان سال ۱۴۰۲ برای هر پرونده فعال مستمری اعم از بازنشستگی از کارافتادگی کلی و بازماندگان (مجموع) سهام معادل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ۲۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین شده است

2– در راستای حمایت از خانواده علاوه بر مبلغ عیدی موضوع مصوبه مذکور برای هر پرونده فعال مستمری اعم از ، بازنشستگی از کارافتادگی کلی و بازماندگان (مجموع) (سهام که بر اساس قوانین و مقررات مربوط مشمول دریافت کمک هزینه عائله مندی یا کمک هزینه اولاد میباشند مبلغ ثابت ۷۰۰هزار تومان (۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت عائله مندی و مبلغ ثابت ۳۰۰هزار تومان (۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر فرزند تحت تکفل با لحاظ مفاد بخشنامه الحاق یک جزء به بند (۷-۴) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها دستورالعملها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران به شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۲/۱۱۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰، پرداخت می گردد.

3– مبالغ فوق مشمول ماده (۸۹) قانون تامین اجتماعی نمیباشند

4– در خصوص پروندههای مستمری برقرار شده جدید و یا پروندههای مستمری که به هر علت در طول سال جاری مجددا فعال شده اند مشمولین بخشنامه شماره ۱۱/۲ مستمریها دستورالعمل شماره ۲ مکانیزه و… مجموع مبالغ حاصله از بندهای (۱) و (۲) این دستور اداری متناسب با ماههای دریافت مستمری در سال جاری بوده و کسری ماه به صورت یک ماه کامل پرداخت میگردد.

5– تاریخ برقراری مستمریهای بازنشستگی و از کارافتادگی کلی که وفق بندهای (۱) و (۲) ماده (۸۰) قانون تامین اجتماعی در طول سال جاری به مستمری بازماندگان تبدیل گردیده اند عینا تاریخ برقراری اولیه آنان میباشد.

6– مجموع مبالغ حاصله از بندهای (۱) و (۲) این دستور اداری در خصوص مشمولین بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت نموده اند به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود.

مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات با توجه به مفاد این دستور ،اداری نظارت بر تهیه نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری را بر عهده دارد.

مسؤول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین تعهدات بیمه ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت رؤسای ادارات مستمریها نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاریهای ،رسمی امور مالی منابع انسانی و پایش عملکرد آمار و فناوری اطلاعات استانها و مسؤولین ذی ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

 

بدون نظر

پیام بگذارید